Ongewenst gedrag op de werkvloer voorkomen

Vrouw zit voor laptop en kijkt zorgelijk over schouder heen

Voorkom verzuim - pak ongewenst gedrag op het werk aan! Een positieve werkomgeving is essentieel voor de productiviteit en het welzijn van werknemers. Helaas kan ongewenst gedrag op de werkvloer een bron van stress en verzuim vormen, met negatieve gevolgen voor iedereen. Het resultaat is een lage tevredenheid op de werkvloer, gedemotiveerde werknemers en slechte arbeidsomstandigheden. In dit artikel ontdek je effectieve strategieën en praktische tips om ongewenst gedrag aan te pakken en een gezonde, respectvolle werkcultuur te bevorderen.

Wat is ongewenst gedrag op de werkvloer?

Ongewenst gedrag op de werkvloer komt helaas vaker voor dan je vermoed en er bestaan verschillende vormen van ongewenste gedragingen. Er is sprake van ongewenst gedrag als het gedrag van een medewerker niet in overeenstemming is met professionele normen, en waarden. Denk bij ongewenst gedrag aan:

 • belediging
 • intimidatie
 • discriminatie
 • pesten
 • agressie
 • seksuele intimidatie, zoals:

  • seksueel getinte opmerkingen

  • ongepaste grappen

  • intieme vragen

 • Psychosociale arbeidsbelasting.
 •  
 • Ongewenst gedrag is niet alleen vervelend, maar kan een enorm negatieve impact hebben op de werksfeer, productiviteit, betrokkenheid en het algehele welzijn van werknemers. Pak je ongewenst gedrag niet actief aan, dan ontstaat er een onveilige en ongezonde werkomgeving. En als werkgever ben je verplicht om een veilige omgeving te waarborgen! Daarom is het zo belangrijk om de gevolgen en aanpak van ongewenst gedrag op de werkvloer te onderzoeken.

Dit zijn de gevolgen van ongewenst gedrag op de werkvloer

Ongewenst gedrag kan ernstige en grote gevolgen hebben. Niet alleen voor het slachtoffer zelf, maar voor de volledige organisatie. Voelt iemand zich niet veilig of gewenst op het werk, dan zijn dit de meest voorkomende gevolgen:

 1. Lage productiviteit: ongewenst gedrag leidt vaak tot een lage productiviteit bij slachtoffers. Ze voelen zich minder gemotiveerd om te werken en taken worden niet volledig uitgevoerd. De kans is ook groot dat een medewerker die te maken krijgt met ongewenst gedrag, zich niet meer kan concentreren op belangrijke werktaken.

 2. Verhoogd verzuim: werknemers die te maken krijgen met ongewenst gedrag zijn vaak gestrest en voelen zich ongemakkelijk op het werk. Dit leidt tot een verhoogd ziekteverzuim en frequente afwezigheid. Het gevolg is een knik in de werkefficiëntie en continuïteit van projecten.

 3. Negatieve werksfeer: ongewenst gedrag kan ook een giftige en negatieve werksfeer creëren. Dit beïnvloedt niet alleen de slachtoffers, maar ook andere werknemers omdat er angst, spanning en demotivatie ontstaat. Dit heeft een negatieve invloed op de teamdynamiek en samenwerking.

 4. Slechte reputatie van de organisatie: wanneer het ongewenste gedrag niet correct wordt aangepakt, kan dit de reputatie van de organisatie schaden. Het kan ervoor zorgen dat potentiële werknemers en klanten afschrikken, waardoor het lastiger is om getalenteerd personeel aan te trekken en zakelijke kansen te benutten. In een onzekere economie is dit een zeer groot nadeel.

 5. Juridische en financiële consequenties: ongewenst gedrag kan tot slot leiden tot juridische procedures en claims. Denk hierbij aan beschuldigingen van discriminatie, intimidatie of schending van arbeidsrechtelijke regels. Dit kan leiden tot hoge kosten voor juridische verdediging, schadevergoedingen en boetes voor het bedrijf.

Het is daarom van groot belang dat werkgevers ongewenst gedrag serieus nemen en effectief beleid implementeren om ongewenste omgangsvormen te voorkomen en aan te pakken. Een gezonde en respectvolle werkomgeving bevordert de tevredenheid en het welzijn van medewerkers, verbetert de prestaties en draagt bij aan het succes van de organisatie.

gezonde werkomgeving

Ongewenst gedrag actief aanpakken

Er bestaan verschillende methoden en strategieën om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer tegen te gaan. Dit zijn de meest effectieve benaderingen in de dynamische werkomgeving van vandaag.

Uit onderzoek is gebleken dat vriendelijkheid en positiviteit op het werk besmettelijk kunnen zijn. Studies hebben aangetoond dat wanneer werknemers positief en respectvol gedrag vertonen, hun collega's vaak ook vriendelijk en respectvol reageren. Dit positieve gedrag kan zich zelfs verspreiden door verschillende teams en afdelingen, waardoor er een harmonieuze omgeving ontstaat. Dit benadrukt het belang van het aanpakken van ongewenst gedrag op de werkvloer, omdat negatieve acties zich op dezelfde manier kunnen verspreiden en een negatieve impact kunnen hebben op de hele organisatie.

Ontwikkel en communiceer een duidelijk beleid

Stel een duidelijke gedragscode of een streng beleid op dat ongewenst gedrag expliciet definieert. Maak hierbij onderscheid tussen verbaal en non-verbaal gedrag. Benadruk de consequenties van ongewenst gedrag en communiceer het beleid duidelijk aan alle medewerkers. Doet er zich een situatie waarin iemand ontslagen wordt voor, dan kan het beleid de aard van het ontslag ondersteunen.

Creëer een positieve werkcultuur

Promoot een cultuur van respect, inclusiviteit en open communicatie. Stimuleer samenwerking en teamwerk en benadruk het belang van wederzijds respect en ondersteuning binnen de organisatie. Bespreek de gewenste omgangsvormen en schakel indien nodig een vertrouwenspersoon om dit goed aan te pakken. Je kunt een vertrouwenspersoon aannemen via de Arbowet. Zo leren medewerkers goed met elkaar omgaan, onder begeleiding van een professional.

Train medewerkers en leidinggevenden

Bied trainingen aan over diversiteit, inclusie, respectvol gedrag en conflictoplossing. Zorg ervoor dat medewerkers en leidinggevenden zich bewust zijn van de impact van ongewenst gedrag en hoe ze ermee moeten omgaan.

Moedig melden en ondersteuning aan

Zorg ervoor dat werknemers zich veilig voelen om incidenten van ongewenst gedrag te melden. Als iemand zich bijvoorbeeld bedreigd voelt, dan moet de medewerker weten welke stappen er genomen kunnen worden. Stel een duidelijk meldingsproces in en garandeer vertrouwelijkheid. Bied ondersteuning aan slachtoffers met behulp van de leidinggevende en vertrouwenspersoon en zorg ervoor dat er passende maatregelen worden genomen om de veiligheid en het welzijn te beschermen.

Onderzoek en neem passende maatregelen

Voer onafhankelijke en grondige onderzoeken uit naar iedere melding van ongewenst gedrag. Neem maatregelen om het gedrag in de praktijk aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan disciplinaire acties tegen daders, hulp voor betrokkenen en risico inventarisatie voor veranderingen in werkprocessen en structuren.

Promoot verantwoording en leiderschap

De manager is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving. Zij moeten het goede voorbeeld geven door respectvol gedrag te tonen en ongewenst gedrag actief aan te pakken. Zorg er dus voor dat er een cultuur van verantwoording onder collega's heerst.

Regelmatige evaluatie en aanpassing

Evalueer de procedures en de effectiviteit van preventieve maatregelen regelmatig. Pas ze indien nodig aan om ervoor te zorgen dat ze aansluiten bij de behoeften van de organisatie en veranderende omstandigheden in de maatschappij.

Het opstellen van een beleid voor een veilige werkplek

Je kunt ongewenste omgangsvormen tegen gaan door een goed beleid op te stellen. Vaak is het daarvoor nodig om met collega's te overleggen. Denk samen met het team na over grenzen, het herkennen van pestgedrag en de definitie hiervan. Dit zijn de meest voorkomende beleidsconstructies om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan:

 • Gedragscode;
 • Anti-discriminatie beleid;
 • Anti-intimidatie- en anti-pestbeleid;
 • Seksuele geaardheid en intimidatiebeleid;
 • Meldings- en klachtenprocedure;
 • Bewustwordings- en trainingsprogramma's.

Het is enorm belangrijk dat het beleid nauwkeurig is afgestemd op de specifieke behoeften binnen jouw organisatie. Werkgevers kunnen een beleid opstellen dat uit een combinatie van alle eerder genoemde beleidsvormen bestaat. Evalueer en controleer de effectiviteit van het beleid regelmatig en mik altijd op een gelijke behandeling voor iedere werknemer. Vergeet hiernaast niet om de gedragscode actief naar werknemers te communiceren, zodat iedereen weet wat er van hen verwacht wordt.

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
HR
Onderwerp: HR / Ongewenst gedrag