Loonsanctie bij ziekte: Wat je moet weten

Werkgever leest over een goed verzuimbeleid

Loonsancties zijn een belangrijk onderwerp voor elke werkgever, vooral wanneer je te maken hebt met een zieke werknemer. In dit artikel ontdek je wat een loonsanctie precies is en hoe deze bij ziekte toegepast kan worden. We bespreken het re-integratieproces, wat er gebeurt bij onvoldoende re-integratie activiteiten en hoe je een loonsanctie kunt opleggen. Daarnaast geven we een praktijkvoorbeeld en laten we zien hoe je een loonsanctie kunt voorkomen.

Wat is een loonsanctie?

Een loonsanctie is een maatregel waarbij je als werkgever het loon van een zieke werknemer tijdelijk kunt inhouden of stoppen. Dit gebeurt meestal wanneer de werknemer of jij onvoldoende re-integratie inspanningen levert. Bijvoorbeeld, als je het re-integratieverslag niet tijdig indient, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Het achtergehouden loon wordt dan pas weer uitbetaald zodra aan de wettelijke verplichtingen is voldaan. Er zijn verschillende soorten loonsancties, waaronder administratieve en inhoudelijke loonsancties, afhankelijk van de aard van de tekortkomingen.

Verschillende soorten loonsancties

Er zijn verschillende soorten loonsancties die je als werkgever kunt tegenkomen, afhankelijk van de specifieke situatie en de aard van de tekortkomingen in het re-integratieproces. Hier zijn de belangrijkste soorten loonsancties:

Administratieve loonsanctie

Een administratieve loonsanctie wordt opgelegd wanneer je niet voldoet aan administratieve verplichtingen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je het re-integratieverslag niet op tijd indient bij het UWV of als de verzuimadministratie onvolledig is. Bij een administratieve loonsanctie wordt het loon tijdelijk ingehouden totdat je aan de administratieve eisen hebt voldaan.

Inhoudelijke loonsanctie

Een inhoudelijke loonsanctie wordt opgelegd als je inhoudelijk tekortschiet in het re-integratieproces. Dit betekent dat je bijvoorbeeld geen aangepast werk hebt aangeboden, onvoldoende hebt samengewerkt met de bedrijfsarts, of andere re-integratie activiteiten hebt nagelaten. Bij een inhoudelijke loonsanctie moet je het loon blijven doorbetalen totdat je de tekortkomingen hebt verholpen.

Loonsanctie bij ziekte

Een loonsanctie bij ziekte kan worden opgelegd wanneer jij of je zieke werknemer onvoldoende meewerkt aan het re-integratieproces. Dit betekent dat je mogelijk tijdelijk het loon moet inhouden als er niet genoeg gedaan is aan de re-integratie. Bijvoorbeeld, als je als werkgever niet voldoet aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter, zoals het tijdig inschakelen van een bedrijfsarts of het niet aanbieden van aangepast werk, kan het UWV beoordelen dat je onvoldoende hebt bijgedragen aan de genezing en re-integratie van de werknemer. Hierdoor kun je een loonsanctie opgelegd krijgen.

Re-integratie en loonsancties

Het re-integratieproces

Het re-integratieproces begint zodra je werknemer ziek wordt. Je moet samen met de werknemer en de bedrijfsarts een plan van aanpak maken. Dit plan beschrijft hoe je de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kunt krijgen. Regelmatige evaluaties met de werknemer en de arbodienst zijn verplicht om de voortgang te monitoren. Als werkgever ben je verplicht om passende aanpassingen aan de werkplek te bieden of, indien nodig, het tweede spoor in te schakelen. Dit houdt in dat je zoekt naar werkmogelijkheden bij een andere werkgever als terugkeer naar de eigen functie niet mogelijk is. Het UWV checkt of je voldoende inspanningen hebt geleverd en beoordeelt aan de hand hiervan of je aan de wettelijke regels voldoet.

Onvoldoende re-integratie inspanningen

Wanneer jij of je zieke werknemer onvoldoende re-integratie activiteiten levert, kan dit leiden tot een loonsanctie. Dit betekent dat je als werkgever niet voldoende hebt gedaan om de werknemer te laten re-integreren volgens de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je geen aangepast werk aanbiedt, geen adequate samenwerking hebt met de bedrijfsarts of als je re-integratieverslag onvolledig is.

Tip: Lees het artikel re-integratie activiteiten om een loonsanctie te voorkomen

Werkgevers geven medisch advies volgens het nieuwe kabinet bij het re-integreren

 

Loonsanctie opleggen

Het UWV beoordeelt na twee jaar ziekte of er voldoende re-integratie inspanningen zijn geleverd. Als blijkt dat dit niet het geval is, kan het UWV besluiten een loonsanctie op te leggen. Dit betekent dat je het loon van de werknemer moet doorbetalen, soms zelfs langer dan de wettelijke twee jaar. Deze sanctie kan financiële gevolgen hebben voor je bedrijf. Zorg daarom dat je alle administratieve en praktische stappen rond de re-integratie zorgvuldig volgt, inclusief tijdige medische informatie en het volgen van bedrijfsregels.

Voorbeeld loonsanctie opleggen

Stel, je hebt een werknemer die al langere tijd ziek is. Na een jaar blijkt uit het re-integratieverslag dat je onvoldoende hebt gedaan aan de re-integratie activiteiten. Je hebt bijvoorbeeld geen aangepast werk aangeboden en de samenwerking met de arbodienst is niet optimaal verlopen. Het UWV beoordeelt dit en besluit een loonsanctie op te leggen. Dit betekent dat je het loon van de werknemer moet blijven doorbetalen, ondanks dat hij nog ziek is. Door deze loonsanctie opgelegd te krijgen, loop je het risico op financiële lasten die voorkomen hadden kunnen worden met betere re-integratie activiteiten en samenwerking met medische professionals.

Hoe een loonsanctie voorkomen?

Om een loonsanctie te voorkomen, moet je als werkgever proactief en zorgvuldig omgaan met het re-integratieproces. Begin met het inschakelen van een bedrijfsarts zodra de werknemer ziek wordt. Volg het advies van de arbodienst op en zorg ervoor dat je regelmatig overleg hebt met de zieke werknemer. Zorg voor een goed en compleet re-integratieverslag dat op tijd wordt ingediend bij het UWV. Biedt indien mogelijk aangepast werk aan of schakel het tweede spoor in als terugkeer naar de eigen functie niet haalbaar is. Blijf op de hoogte van alle wettelijke regels rondom ziekteverzuim en re-integratie om te voorkomen dat je een loonsanctie opgelegd krijgt. Samenwerking met alle betrokken partijen, inclusief de arbodienst en de werknemer, is van groot belang.

Bezwaar maken tegen een loonsanctie UWV

Als je een loonsanctie opgelegd hebt gekregen van het UWV, kun je hiertegen bezwaar maken. Dit doe je door binnen zes weken na de beslissing een bezwaarschrift in te dienen. In dit bezwaarschrift leg je uit waarom je het niet eens bent met de opgelegde loonsanctie en lever je bewijs aan van je re-integratie activiteiten. Denk aan verslagen van de bedrijfsarts, correspondentie met de arbodienst en documentatie van aangeboden aangepast werk. Het is belangrijk dat je kunt aantonen dat je alles hebt gedaan om de werknemer te laten re-integreren volgens de wettelijke regels.

Loon opschorten

Het opschorten van het loon (tijdelijk inhouden) van een werknemer kan een maatregel zijn die je als werkgever soms moet nemen, vooral in situaties van langdurig ziekteverzuim en onvoldoende re-integratie activiteiten.

Wanneer mag je het loon opschorten?

Je mag het loon van een werknemer opschorten in de volgende situaties:

  • Niet naleven van re-integratieafspraken: Als de werknemer weigert mee te werken aan de afspraken die zijn gemaakt in het re-integratieplan.
  • Niet verschijnen bij de bedrijfsarts: Als de werknemer zonder geldige reden niet komt opdagen bij de bedrijfsarts.
  • Weigeren van passend werk: Als de werknemer weigert aangepast werk te accepteren dat passend is voor zijn of haar beperkingen.

Medewerker werkt niet mee en jij krijgt een loonsanctie, wat nu?

Het kan frustrerend zijn als een medewerker niet wil meewerken aan het re-integratieproces of de genezing belemmert en jij als werkgever daardoor een loonsanctie opgelegd krijgt. Er wordt dan van jou als werkgever verwacht dat je de medewerker hierbij aandringt om mee te werken aan het proces. Hier zijn de stappen die je kunt nemen om deze situatie aan te pakken:

1. Documenteer Alles

Gedetailleerde administratie: Houd nauwkeurige verslagen bij van alle communicatie met de medewerker, de bedrijfsarts en de arbodienst. Dit kan later als bewijs dienen bij het UWV.

Re-integratieverslag: Zorg ervoor dat het re-integratieverslag compleet en up-to-date is, met duidelijke aantekeningen van alle inspanningen die je hebt geleverd.

2. Schakel de Bedrijfsarts en Arbodienst In

Bedrijfsarts: Laat de bedrijfsarts de situatie beoordelen en advies geven over de mogelijkheden voor re-integratie. Dit advies kan helpen om duidelijkheid te scheppen over wat van de medewerker verwacht wordt.

Arbodienst: Werk nauw samen met de arbodienst om passende maatregelen en oplossingen te vinden die de medewerker kunnen helpen bij de re-integratie.

3. Geef Schriftelijke Waarschuwingen

Als de medewerker blijft weigeren mee te werken, geef dan schriftelijke waarschuwingen. Leg uit wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de re-integratieverplichtingen, zoals loonopschorting en mogelijke loonsancties.

4. Overweeg Loonopschorting

Als de medewerker blijft weigeren mee te werken ondanks waarschuwingen, kun je overwegen het loon tijdelijk op te schorten. Dit kan een duidelijk signaal geven dat medewerking verplicht is en dat er consequenties zijn voor het niet naleven van de afspraken.

5. Maak Bezwaar tegen de Loonsanctie

Bezwaar indienen: Als je een loonsanctie hebt gekregen van het UWV, dien dan binnen zes weken bezwaar in. Voeg alle documentatie en bewijsstukken bij van je inspanningen om de medewerker te laten re-integreren.

Juridische ondersteuning: Overweeg om juridische hulp in te schakelen om je bezwaar te ondersteunen. Een jurist gespecialiseerd in arbeidsrecht kan je helpen om je zaak sterk te presenteren en de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten.

6. Blijf Inspanningen Leveren

Ondanks de loonsanctie en het gebrek aan medewerking van de medewerker, moet je als werkgever blijven voldoen aan je verplichtingen. Dit betekent dat je alternatieve mogelijkheden blijft onderzoeken en regelmatig contact houdt met de bedrijfsarts en de arbodienst.

7. Communiceer met het UWV

Blijf in contact met het UWV en informeer hen over alle stappen die je hebt ondernomen om de medewerker te laten re-integreren. Duidelijke communicatie kan helpen om de situatie beter te begrijpen en een oplossing te vinden.

Door deze stappen te volgen, kun je proberen de negatieve gevolgen van een loonsanctie te minimaliseren en blijf je voldoen aan je verplichtingen als werkgever. Het doel is om een oplossing te vinden die zowel jou als de werknemer helpt om weer op de goede weg te komen.

Werknemer wilt salaris inhouden of voor een lange tijd ontslaan

 

Conclusie

Jij als werkgever blijft verantwoordelijk voor een goed verloop van het re-integratieproces van je zieke werknemer. Het voorkomen van een loonsanctie is een kwestie van tijdig en correct handelen volgens de wettelijke regels. Zorg ervoor dat je alle stappen in het re-integratieproces documenteert en dat je voldoende meewerkt met de arbo arts en de arbodienst. Langdurig verzuim kan voorkomen worden door actief en tijdig in te grijpen. Mocht je toch een loonsanctie krijgen, dan is het belangrijk om snel te reageren en eventueel bezwaar te maken bij het UWV. Door proactief te zijn en goed samen te werken met alle betrokken partijen, kun je als werkgever langdurige problemen en financiële lasten vermijden.

Veel gestelde vragen

  • Een loonsanctie voor jou als werkgever betekent dat je het loon van een zieke medewerker moet blijven doorbetalen, zelfs als je werknemer niet werkt. Dit kan gebeuren als je niet voldoet aan de wettelijke re-integratieverplichtingen.

  • Ja, een werknemer kan een WIA-uitkering krijgen na een loonsanctie, maar er zijn enkele voorwaarden en stappen die gevolgd moeten worden. Dit wordt door de UWV in behandeling genomen.

Management
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.