Tijdelijk contract: alles wat je moet weten

tijdelijk contract spreekt

In een steeds veranderende economie is flexibiliteit van groot belang, ook voor werkgevers. Tijdelijke contracten bieden de mogelijkheid om in te spelen op veranderende omstandigheden en snel in te spelen op de behoeften van organisaties. Maar wat betekent dit voor de werknemers? Een tijdelijk contract kan veel onzekerheid met zich meebrengen en soms is het lastig om te weten waar je aan toe bent. In dit artikel zullen we uitleggen wat tijdelijke contracten zijn en hoe ze werken. We zullen onder andere bespreken wanneer je een werknemer een tijdelijk contract geeft, hoe dit contract afloopt en wat het maximum aantal tijdelijke contracten is. Daarnaast bespreken we ook de regels rondom het opzeggen en verlengen van dit soort contracten en welke uitzonderingen er zijn op de ketenregeling.

Wat is een tijdelijk contract?

Een tijdelijk contract is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen werkgever en werknemer. In dit type contract staat een einddatum of een bepaalde gebeurtenis, zoals het afronden van een project. Tijdelijke contracten worden vaak gebruikt als eerste contract of wanneer er tijdelijk extra werk of vervanging nodig is, bijvoorbeeld bij seizoenswerk of zwangerschapsvervanging.

Wanneer geef je een werknemer een tijdelijk contract?

Een werkgever kan ervoor kiezen om een werknemer een tijdelijk contract te geven in verschillende situaties. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van tijdelijk extra werk of vervanging, of bij een project dat een bepaalde looptijd heeft. Ook bij seizoenswerk of bij het uitproberen van een nieuwe werknemer kan een tijdelijk contract worden aangeboden. In sommige gevallen kan het ook voorkomen dat een werknemer al meerdere tijdelijke contracten heeft gehad en er geen vast contract wordt aangeboden. In deze gevallen zijn er regels waaraan de werkgever zich moet houden om te voorkomen dat een werknemer te lang op tijdelijke contracten blijft werken.

Hoe loopt een tijdelijk contract af?

Een tijdelijk contract loopt automatisch af op de afgesproken einddatum of bij het bereiken van de afgesproken gebeurtenis, zoals het afronden van een project. Als er geen nieuwe afspraken worden gemaakt, eindigt de arbeidsovereenkomst dan ook vanzelf. Als werkgever kun je er ook voor kiezen om het contract niet te verlengen. In sommige gevallen kan het tijdelijke contract worden omgezet in een vast contract, bijvoorbeeld als er al drie tijdelijke contracten zijn afgesloten of als het contract stilzwijgend wordt verlengd. Het is belangrijk dat werkgever en werknemer duidelijke afspraken maken over het einde van het tijdelijke contract.

Proeftijd tijdelijk contract

Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan er ook een proeftijd worden afgesproken tussen werkgever en werknemer. Een proeftijd is bedoeld om te kijken of de werknemer geschikt is voor de functie en of er een goede match is tussen werknemer en werkgever. De duur van de proeftijd mag maximaal één maand zijn. Tijdens de proeftijd geldt er een verkorte opzegtermijn van maximaal twee weken voor beide partijen. Het is belangrijk om de afspraken rondom de proeftijd duidelijk vast te leggen in het tijdelijke contract.

Wat is de maximum aantal tijdelijke contracten?

Er geldt een maximum aantal tijdelijke contracten dat achter elkaar kan worden afgesloten voordat er automatisch een vast contract ontstaat. Dit wordt de ketenregeling genoemd en is bedoeld om te voorkomen dat werknemers te lang op tijdelijke contracten blijven werken zonder uitzicht op een vast contract. De ketenregeling houdt in dat er maximaal drie tijdelijke contracten achter elkaar mogen worden afgesloten in een periode van maximaal twee jaar. Als er tussen de opvolgende tijdelijke contracten een periode van meer dan zes maanden zit, begint de ketenregeling opnieuw. Een vierde tijdelijk contract of een contract dat de ketenregeling overschrijdt, wordt automatisch omgezet in een vast contract. Er zijn enkele uitzonderingen op de ketenregeling, bijvoorbeeld in geval van invalkrachten in het primair onderwijs of seizoensarbeid in de land- en tuinbouw.

Tijdelijk contract opzeggen

Zowel werkgever als werknemer kunnen een tijdelijk contract tussentijds opzeggen. Het opzeggen moet wel altijd schriftelijk gebeuren. Bij het opzeggen moet er rekening worden gehouden met de opzegtermijn. De opzegtermijn voor een tijdelijk contract is in principe gelijk aan de resterende duur van het contract. Als er echter in het contract een langere opzegtermijn is afgesproken, dan geldt deze. Bij een tijdelijk contract met een duur van zes maanden of korter kan er geen proeftijd of opzegtermijn worden afgesproken. Het is belangrijk om als werkgever en werknemer duidelijke afspraken te maken over het opzeggen van het tijdelijke contract en de eventuele opzegtermijn. Bij een tussentijdse opzegging heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering, tenzij er sprake is van verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werkgever.

Uitzondering op de ketenregeling

Er zijn enkele uitzonderingen op de ketenregeling in Nederland, bijvoorbeeld voor invalkrachten in het primair onderwijs en seizoensarbeid in de land- en tuinbouw. Deze sectoren hebben speciale regels omtrent het afsluiten van tijdelijke contracten. Ook kunnen er via een cao afwijkende afspraken worden gemaakt over de ketenregeling. Het is belangrijk dat werkgevers goed op de hoogte zijn van de uitzonderingen en afwijkende afspraken die gelden voor hun branche of sector om problemen en onzekerheid rondom tijdelijke contracten te voorkomen.

Regelgeving
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.