Alles over finale kwijting in werkrelaties

Werkgever leest door de documenten van de finale kwijting

Als werkgever kom je vaak in situaties waarbij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst op de meest soepele en duidelijke manier wenselijk is. Dit artikel richt zich op het concept van 'finale kwijting', een term die vaak wordt opgenomen in vaststellingsovereenkomsten tussen werkgever en werknemer.

We zullen de betekenis en het belang van finale kwijting verkennen, wat het inhoudt, en de nuances die komen kijken bij het opstellen van een finaal kwijtingsbeding. Ook behandelen we enkele veelvoorkomende vragen en misverstanden, zoals of een dergelijk beding altijd definitief is en onder welke omstandigheden je er succesvol een beroep op kunt doen. Daarnaast bieden we praktische tips voor de formulering van een beding ter finale kwijting.

Dit artikel is jouw leidraad voor het begrijpen en toepassen van finale kwijting in arbeidsrechtelijke overeenkomsten en geschillen.

Wat is finale kwijting?

Finale kwijting is een overeenkomst waarin partijen, de werkgever en de werknemer, elkaar bevestigen dat zij na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Wat houdt finale kwijting in?

Finale kwijting houdt in dat alle vorderingen, geschillen, of mogelijke toekomstige aanspraken die voortvloeien uit de arbeidsrelatie of het ontslag, worden beschouwd als definitief afgehandeld. Door finale kwijting te verlenen, zorgen partijen ervoor dat er een einde komt aan alle onderlinge verplichtingen, behalve die expliciet uitgesloten of overeengekomen.

Een goed opgestelde vaststellingsovereenkomst die finale kwijting bevat, voorkomt latere discussies en onduidelijkheden. Het is belangrijk dat deze afspraak inderdaad duidelijk en ondubbelzinnig vastgelegd wordt om toekomstige geschillen te vermijden.

Wat is het doel van finale kwijting?

Het primaire doel van finale kwijting binnen een vaststellingsovereenkomst is om een einde te maken aan alle bestaande en potentiële geschillen tussen de werkgever en de werknemer. Door finale kwijting, streven partijen naar een duidelijke, definitieve afspraak die zorgt voor zekerheid en voldoening aan beide zijden. Het voorkomt dat er in de toekomst geschillen ontstaan over zaken die al besproken en 'afgesloten' zijn.

Bovendien helpt finale kwijting bij het handhaven van de privacy en vertrouwelijkheid, door te voorkomen dat details van de overeenkomst of geschillen openbaar worden gemaakt. Het dient ook als een tool voor risicobeheer, waardoor zowel de werkgever als de werknemer worden beschermd tegen onverwachte aanspraken.

Voorbeeld beding ter finale kwijting

Bij het opstellen van een beding ter finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst, is het essentieel om de tekst helder en ondubbelzinnig te formuleren. Hieronder volgt een voorbeeld van hoe zo’n beding geformuleerd kan worden:

“Partijen verklaren hierbij over en weer dat zij na de uitvoering van de in deze overeenkomst vastgelegde afspraken, aan elkaar niets meer te vorderen hebben, zowel juridisch als financieel, uit hoofde van de arbeidsovereenkomst of het beëindigen daarvan. Dit omvat alle bekende en onbekende vorderingen tot op de datum van ondertekening van deze overeenkomst. Met de ondertekening van deze overeenkomst verlenen partijen elkaar finale kwijting.”

De beding zorgt ervoor dat na het voldoen aan de gemaakte afspraken, beide partijen afstand doen van het recht om verdere aanspraken jegens elkaar in te dienen, betreffende de periode tot aan de ondertekening van de overeenkomst. Het is belangrijk dat zowel werkgever als werknemer de inhoud en de reikwijdte van dit beding goed begrijpen, om misverstanden en latere geschillen te voorkomen.

Is finale kwijting altijd finaal?

In de praktijk lijkt 'finale kwijting' een definitief einde aan alle verplichtingen te suggereren. Echter, in sommige gevallen kan finale kwijting minder 'finaal' zijn dan er wordt gedacht. Hoewel de bedoeling is om een volledige en definitieve afhandeling van vorderingen tussen werkgever en werknemer te bieden, zijn er omstandigheden waarin finale kwijting niet alle toekomstige geschillen uitsluit.

Zo kunnen er situaties zijn waarin niet alle relevante informatie bekend was op het moment van ondertekenen, of waarin nieuwe feiten aan het licht komen die een impact hebben op de afspraken. Daarnaast kunnen er bepaalde wettelijke rechten zijn die niet kunnen worden uitgesloten door middel van een kwijtingsbeding. Dit omvat bijvoorbeeld claims die nog niet zijn ontstaan of die niet bekend waren ten tijde van de overeenkomst.

In de jurisprudentie van de Hoge Raad zijn er ook gevallen bekend waarin een beroep op finale kwijting werd afgewezen vanwege de aanwezigheid van dwaling, bedrog, of misverstand. Dit onderstreept het belang van duidelijkheid, volledigheid en eerlijkheid in de onderhandelingen en het opstellen van de overeenkomst.

Een vordering die niet onder de finale kwijting valt

Hoewel finale kwijting bedoeld is om een vordering af te wikkelen, zijn er in bepaalde gevallen vorderingen die buiten deze kwijting kunnen vallen. Dit hangt vaak af van de specifieke afspraken tussen partijen. Zo kunnen bepaalde verplichtingen, zoals die voortkomen uit de Wet of de vaststellingsovereenkomsten zelf, expliciet worden uitgesloten van de kwijting.

Voorbeeld van een vordering die typisch niet onder een finale kwijting valt, kunnen onder meer toekomstige aanspraken uit de belastingdienst of onvoorziene aansprakelijkheden betreffen. Daarom is het adviseren van onderhandeling en zorgvuldig opstellen van de overeenkomst essentieel om achteraf verrassingen te voorkomen.

asian-business-woman-using-calculator-and-laptop-f-2023-11-27-05-25-24-utc_50

Een voorstel tegen finale kwijting

Wanneer je als werkgever of werknemer overweegt een voorstel tegen finale kwijting te doen, is het cruciaal om de potentiële risico's en voordelen zorgvuldig af te wegen. Zo'n voorstel houdt in dat je niet akkoord gaat met de standaardvoorwaarden van finale kwijting zoals doorgaans in de vaststellingsovereenkomst opgenomen. In plaats daarvan stel je voor om specifieke zaken buiten de kwijting te houden of om aanvullende voorwaarden op te nemen die toekomstige rechten of vorderingen beschermen.

Dit kan relevant zijn wanneer je als partij specifieke zorgen hebt over onvoorziene omstandigheden of wanneer je verwacht dat er nog andere vorderingen of verplichtingen kunnen opduiken na het ondertekenen van de overeenkomst. Het indienen van een tegen voorstel kan onderhandelingen openen voor verdere verduidelijkingen, meer op maat gemaakte afspraken en een betere bescherming van je belangen als werkgever of werknemer achteraf.

Finale kwijting belastingdienst

Finale kwijting met betrekking tot de belastingdienst betreft vaak de afwikkeling van fiscale verplichtingen tussen de werkgever en de werknemer, vooral na het beëindigen van het contract. Dit kan betrekking hebben op zaken als achterstallige belastingen, loonbelasting, of andere fiscale aanspraken gerelateerd aan de arbeidsperiode.

Wanneer je een finale kwijting overeenkomt, is het van cruciaal belang om expliciet na te gaan of hier ook fiscale verplichtingen onder vallen. Niet alle vaststellingsovereenkomsten sluiten fiscale aspecten in, dus het kan nodig zijn specifieke bepalingen op te nemen die betrekking hebben op eventuele belastingverplichtingen.

Het is raadzaam om bij de formulering van dergelijke clausules samen te werken met een fiscaal adviseur of een specialist om ervoor te zorgen dat alle relevante belastingzaken adequaat worden aangepakt en afgehandeld. Dit voorkomt latere claims van de belastingdienst en zorgt voor een heldere afsluiting van fiscale aansprakelijkheden.

Tips voor de formulering van finale kwijting verlenen

Bij het verlenen van finale kwijting is het essentieel dat de formulering helder, nauwkeurig en ondubbelzinnig is. Hier volgen enkele tips om te zorgen dat je vaststellingsovereenkomst aan deze criteria voldoet:

  1. Wees specifiek: Benoem expliciet alle rechten, verplichtingen en vorderingen die onder de kwijting vallen. Vermijd algemene termen en zorg dat er geen ruimte is voor interpretatie.

  2. Benadruk de finaliteit: Maak duidelijk dat na het ondertekenen van de overeenkomst, geen van de partijen verdere aanspraken kan maken. Gebruik termen als 'definitief' en 'onherroepelijk'.

  3. Vermeld bekende en onbekende vorderingen: Zorg dat de formulering zowel bekende als mogelijke toekomstige vorderingen omvat. Dit voorkomt latere geschillen over onvoorziene aanspraken.

  4. Sluit specifieke uitzonderingen uit: Als er bepaalde rechten of vorderingen zijn die niet onder de kwijting vallen, vermeld deze dan expliciet.

  5. Gebruik duidelijke taal: Vermijd juridisch jargon waar mogelijk en zorg alle partijen het begrijpen.

  6. Raadpleeg een expert: Het is altijd aan te raden om een juridisch adviseur te raadplegen bij het opstellen van een dergelijk belangrijk document.

Door deze tips te volgen, kun je ervoor zorgen dat de finale kwijting in je vaststellingsovereenkomst duidelijk, volledig en effectief is, waardoor toekomstige geschillen worden geminimaliseerd.

young-businesswoman-in-glasses-and-a-suit-working-2023-11-27-04-56-00-utc_50

Conclusie

Finale kwijting speelt een cruciale rol in de afwikkeling van arbeidsrelaties en vaststellingsovereenkomsten. Het biedt zekerheid en duidelijkheid voor zowel werkgever als werknemer, door een definitief einde te stellen aan alle mogelijke vorderingen en geschillen. Bij het verlenen van finale kwijting is het essentieel om heldere, specifieke en ondubbelzinnige formuleringen te gebruiken om toekomstige conflicten te vermijden.

Voor werknemers is het belangrijk om te begrijpen dat de voorwaarden van een vaststellingsovereenkomst, inclusief het finaal kwijtingsbeding, invloed kunnen hebben op hun recht op een WW-uitkering. Daarom moet bij het ondertekenen van een overeenkomst met finale kwijting altijd zorgvuldigheid worden betracht, met een duidelijke afspraak die de wettelijke rechten respecteert.

Veel gestelde vragen

  • Er is geen vastgesteld percentage dat gebruikt wordt voor finale kwijting, omdat dit kan variëren afhankelijk van de situatie, de aard van het geschil, de onderhandelingen en de voorwaarden van de overeenkomst.

  • Het betekent dat de aandeelhouders of leden van een organisatie goedkeuring geven aan het beleid en de handelingen van het bestuur over een bepaalde periode, meestal over het afgelopen boekjaar.

  • Finale kwijting is niet automatisch verplicht; het moet uitdrukkelijk worden overeengekomen tussen de betrokken partijen. Het wordt vaak gebruikt in situaties waarbij beide partijen de kwestie volledig willen afsluiten en geen verdere juridische stappen willen ondernemen met betrekking tot de betreffende zaak.
HR
Topic: HR
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.