Geheimhoudingsplicht: zwijgen is goud

Mensen houden mokken vast op tafel.

Geheimhoudingsplicht is meer dan slechts een woord; het is een instrument dat de basis vormt voor vertrouwen en integriteit. Het handhaven van een zwijgplicht is een bekend fenomeen, maar wat het echt inhoudt en waarom het in bepaalde situaties van groot belang is, blijft vaak in nevelen gehuld.

In dit artikel gaan we daarom dieper in op het concept van geheimhoudingsplicht. We zullen de praktische toepassingen, wettelijke aspecten en mogelijke gevolgen van het schenden van deze plicht.

Wat is geheimhoudingsplicht?

Geheimhoudingsplicht is een wettelijke of contractuele verplichting om vertrouwelijke gegevens niet te onthullen aan derden. Deze vertrouwelijke gegevens kunnen variëren van bedrijfsgeheimen en klantgegevens tot financiële gegevens en strategische plannen. Werkgevers leggen vaak geheimhoudingsplicht op aan werknemers om de belangen van het bedrijf te beschermen.

Waarom bestaat geheimhoudingsplicht?

Allereerst stelt het bedrijven in staat om concurrentievoordeel te behouden. Als bedrijfsgeheimen worden onthuld, kan dit leiden tot oneerlijke concurrentie en financiële schade.

Ten tweede beschermt het de privacy van klanten en werknemers door ervoor te zorgen dat hun persoonlijke gegevens niet worden blootgesteld. Bovendien kan geheimhoudingsplicht juridische geschillen voorkomen en het vertrouwen in de organisatie versterken.

Hoe lang geldt geheimhoudingsplicht?

De duur van geheimhoudingsplicht kan variëren en is afhankelijk van de specifieke omstandigheden en contractuele afspraken. In sommige gevallen kan geheimhoudingsplicht van tijdelijke aard zijn, bijvoorbeeld gedurende de looptijd van een project.

In andere gevallen kan het levenslang gelden, met name voor bedrijfsgeheimen. Werknemers moeten zich bewust zijn van de duur van hun geheimhoudingsverplichtingen en zich eraan houden, zelfs na beëindiging van hun dienstverband.

Is geheimhoudingsplicht altijd verplicht?

Hier zijn enkele situaties waarin geheimhoudingsplicht verplicht kan zijn:

Arbeidsovereenkomsten: Werknemers kunnen verplicht worden tot geheimhouding als onderdeel van hun arbeidsovereenkomst. Dit is gebruikelijk wanneer ze toegang hebben tot bedrijfsgeheimen, klantgegevens, strategische plannen of andere vertrouwelijke gegevens.

Medische en juridische beroepen: Artsen, advocaten en andere professionals in de gezondheidszorg en de juridische sector zijn vaak gebonden aan strikte geheimhoudingsverplichtingen om de vertrouwelijkheid van patiëntendossiers en cliëntinformatie te waarborgen.

Overheidsambtenaren: Ambtenaren en medewerkers in de publieke sector kunnen te maken krijgen met geheimhoudingsplicht, vooral als ze toegang hebben tot gevoelige overheidsinformatie of nationale veiligheid.

Financiële sector: Professionals in de financiële sector, zoals bankiers en accountants, moeten vaak vertrouwelijke financiële gegevens van klanten beschermen.

Contracten en overeenkomsten: Partijen in zakelijke overeenkomsten kunnen geheimhoudingsclausules opnemen om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie niet wordt onthuld aan derden.

Ethische normen: In sommige beroepen, zoals journalistiek en counseling, kunnen ethische normen de verplichting tot geheimhouding opleggen om het vertrouwen van degenen met wie ze werken te behouden.

Wettelijke voorschriften: Wetten zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa leggen strikte eisen op voor de bescherming van persoonlijke gegevens, wat vaak geheimhouding impliceert.

Werkgevers kunnen er uiteraard ook voor kiezen om geheimhouding op te leggen om hun belangen te beschermen, zelfs als dit niet wettelijk verplicht is.

In sommige gevallen kan de ondernemingsraad betrokken zijn bij de besluitvorming rondom geheimhoudingsplicht, vooral wanneer het gaat om kwesties die de belangen van werknemers raken.

mensen zitten op boomstammen in de zon, er is tegenlicht


Toestemming

In sommige gevallen kan de persoon wiens informatie vertrouwelijk moet worden gehouden, toestemming verlenen voor openbaarmaking. Dit kan gebeuren in een medische setting waarin een patiënt toestemming geeft om medische gegevens te delen met andere zorgverleners.

Er zijn echter ook uitzonderingen op geheimhoudingsplicht, zoals wanneer er een wettelijke verplichting is om informatie te verstrekken, zoals aan de belastingdienst.

Uitzonderingen

Hoewel geheimhoudingsplicht over het algemeen strikt is, zijn er enkele wettelijke en ethische uitzonderingen waarin het is toegestaan om vertrouwelijke informatie te delen zonder schending van de geheimhoudingsplicht. Enkele veelvoorkomende uitzonderingen zijn onder andere:

 • Wettelijke verplichtingen: Als de wet vereist dat bepaalde informatie wordt gemeld aan bevoegde instanties, kan de geheimhoudingsplicht worden opgeschort.

 • Gerechtelijke bevelen: Een gerechtelijk bevel kan vereisen dat vertrouwelijke informatie wordt vrijgegeven als onderdeel van een juridische procedure. In situaties waarin een werknemer te maken krijgt met een juridische verplichting om informatie te onthullen, kan het weigeren om aan deze verplichting te voldoen ernstige gevolgen hebben, zowel voor de werknemer als voor de werkgever.

 • Gevaar voor leven of gezondheid: In situaties waarin het leven of de gezondheid van een persoon in gevaar is, kan geheimhoudingsplicht worden opgeheven om hulp te bieden.

 • Wettelijke uitzonderingen: Sommige wetten bevatten specifieke bepalingen voor het delen van vertrouwelijke informatie in bepaalde situaties, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

Effectief met geheimhoudingsplicht omgaan

Om effectief met geheimhoudingsplicht om te gaan, moeten werkgevers en werknemers zich bewust zijn van de verplichtingen en consequenties ervan. Werkgevers moeten duidelijke richtlijnen en training bieden aan werknemers over wat wel en niet kan worden gedeeld.

Juridische gevolgen

Een werkgever kan niet zomaar de geheimhoudingsplicht van een werknemer schenden; hiervoor moet een wettelijk voorschrift aanwezig zijn. In een situatie waarbij vertrouwelijke informatie aan het licht komt zonder geldige toestemming, kan de geheimhoudingsplicht ernstig worden geschonden, met mogelijke juridische gevolgen voor de werkgever.

Werknemers, aan de andere kant, moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en zich houden aan de opgelegde geheimhoudingsplicht. Schending van deze plicht kan leiden tot ontslag, juridische geschillen en reputatieschade.

Ontslag op staande voet

Indien een werknemer op staande voet wordt ontslagen wegens schending van de geheimhoudingsplicht, dient de werkgever zich ervan bewust te zijn dat dit juridische stappen en mogelijke rechtszaken kan teweegbrengen.

Gevolgen van schending van geheimhoudingsplicht

De gevolgen van schending van geheimhoudingsplicht kunnen aanzienlijk zijn. Werknemers kunnen hun baan verliezen en worden mogelijk juridisch vervolgd. Werkgevers kunnen reputatieschade oplopen en financiële verliezen lijden als gevoelige informatie wordt gelekt. Het is daarom van uiterst belang dat zowel werkgevers als werknemers de geheimhoudingsplicht serieus nemen en zich houden aan de opgelegde verplichtingen.

In het kort

 • Geheimhoudingsplicht is de verplichting om vertrouwelijke informatie te beschermen.

 • Toestemming is cruciaal voor het delen van vertrouwelijke informatie.

 • Er zijn uitzonderingen op geheimhoudingsplicht, zoals wettelijke verplichtingen.

 • Werknemers moeten geheimhoudingsplicht naleven in arbeidsovereenkomsten en relaties.

 • Schending van geheimhoudingsplicht kan ernstige gevolgen hebben.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel Regelgeving
Topic: HR
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.