Getuigschrift: verplichtingen, inhoud en belang - Shiftbase

Getuigschrift

Een getuigschrift is een belangrijk document dat werkgevers aan werknemers verstrekken bij het einde van hun dienstverband. In dit artikel bespreken we wat een getuigschrift precies is, wat erin moet staan, wie het moet ondertekenen, en waarom het opstellen van een goed getuigschrift zo belangrijk is.

Wat is een getuigschrift?

Een getuigschrift is een schriftelijke verklaring van de werkgever waarin de werkzaamheden en de prestaties van de werknemer gedurende een bepaalde periode worden beschreven. Het is een belangrijk document dat aan einde van het dienstverband wordt verstrekt. Het is bedoeld om de werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe baan en om de werkgever te voorzien van informatie over de prestaties van de werknemer.

Een getuigschrift kan ook worden gebruikt als bewijs van werkervaring en bekwaamheid. Het kan door de werknemer worden gebruikt om zijn of haar vaardigheden en ervaring te laten zien aan toekomstige werkgevers. Het kan ook door de werkgever worden gebruikt als referentie bij het selecteren van nieuwe kandidaten voor een vacature.

Is een getuigschrift wettelijk verplicht?

Ja, een werkgever is wettelijk verplicht om bij het einde van een arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer een getuigschrift uit te reiken. Dit is vastgelegd in artikel 7:656 van het Burgerlijk Wetboek. Als de werknemer hier om vraagt, dan moet de werkgever dit zonder onredelijke vertraging afgeven. Als de werkgever weigert om een getuigschrift af te geven of dit niet tijdig doet, dan kan de werknemer via de rechter de werkgever verantwoordelijk maken voor de schade die de werknemer oploopt hierdoor.

Een werkgever mag alleen weigeren om een getuigschrift af te geven als hij daarvoor een gegronde reden heeft. Bijvoorbeeld als de werknemer zich tijdens het dienstverband schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag of diefstal. In dat geval kan de werkgever ervoor kiezen om geen getuigschrift af te geven of om in het document op te nemen dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan dergelijke feiten.

Het is belangrijk om te vermelden dat het verzoek om een getuigschrift van de werknemer moet komen. Een werkgever is niet verplicht om uit eigen beweging een getuigschrift af te geven. Als er hiervoor geen verzoek wordt ingediend, dan hoeft de werkgever dit ook niet te verstrekken.

Wat moet er in een getuigschrift vermeld staan?

Er moet in ieder geval vermeld worden wat de functie van de werknemer was, de periode van het dienstverband en wat de werkzaamheden van de werknemer inhielden. Daarnaast moet het getuigschrift ook informatie bevatten over het functioneren van de werknemer en zijn of haar vaardigheden.

Een goed getuigschrift beschrijft objectief en duidelijk wat de werknemer heeft bijgedragen aan het bedrijf en welke prestaties hij of zij heeft geleverd. Het is daarbij belangrijk dat de werkgever zich houdt aan de waarheid en niets dan de waarheid. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om negatieve informatie over de werknemer te vermelden, tenzij daarvoor een gegronde reden is.

Het getuigschrift ondertekenen

Daarnaast moet het document ook door de werkgever ondertekend worden. Hiermee geeft de werkgever aan dat de informatie in het getuigschrift juist is en dat het getuigschrift een waarheidsgetrouwe weergave is van de prestaties van de werknemer.

 getuigschrift vragen

Waarom is het opstellen van een getuigschrift zo belangrijk?

Het opstellen van een getuigschrift is van groot belang voor zowel de werknemer als de werkgever. Voor de werknemer kan het dienen als bewijs van het werk dat hij of zij heeft verricht en kan het helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Een getuigschrift kan de kansen van een werknemer op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten, terwijl een negatief getuigschrift juist kan leiden tot problemen bij het vinden van nieuw werk.

Voor werkgevers is het opstellen van een getuigschrift belangrijk om juridische redenen. Zoals eerder vermeld, is de werkgever verplicht om een getuigschrift uit te reiken bij het einde van een arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer. Het nalaten hiervan kan leiden tot schadeclaims van de werknemer.

Bovendien kan het opstellen van een getuigschrift helpen bij het beschermen van de reputatie van de werkgever. Een goed geschreven getuigschrift kan de indruk geven dat de werkgever zorg draagt voor zijn werknemers en kan potentiële juridische problemen voorkomen. Ook kan het helpen bij het behouden van goede relaties met voormalige werknemers.

Hoe ziet een positief getuigschrift eruit?

en positief getuigschrift is bedoeld om de kwaliteiten en prestaties van de werknemer te benadrukken. Een getuigschrift bevat in het algemeen de volgende informatie:

  1. Naam en functie van de werknemer
  2. Periode van de dienstverband
  3. Beschrijving van de functie en taken van de werknemer
  4. Evaluatie van de prestaties en de bijdrage van de werknemer
  5. Eventuele speciale verantwoordelijkheden of prestaties van de werknemer
  6. Afsluiting met waardering en goede wensen voor toekomstige carrière

Hieronder volgt een positief getuigschrift voorbeeld brief:

[Naam en adres van het bedrijf]

[Naam van de werknemer] [Adres van de werknemer]

Geachte heer/mevrouw [vul hier de naam in],

Middels dit getuigschrift verklaart [bedrijfsnaam] dat de heer/mevrouw [naam] geboren op [datum] en momenteel woonachtig te [plaats], bij ons werkzaam is geweest in de functie van [functienaam], in een [fulltime/parttime] dienstverband van [x aantal] uur per week, in de periode van [datum] tot [datum].

Tijdens uw dienstverband heeft u de volgende werkzaamheden verricht [noem hier een aantal belangrijke werkzaamheden die de werknemer heeft verricht]. U heeft deze taken met veel inzet en enthousiasme uitgevoerd.

Wij hebben uw aanwezigheid als zeer prettig ervaren en zijn van mening dat u beschikt over [noem hier enkele positieve eigenschappen van de werknemer, zoals betrouwbaarheid, klantgerichtheid, teamwork, enz.]. Uw werkzaamheden hebben bijgedragen aan de kwaliteit en het succes van ons bedrijf. Het dienstverband is op uw eigen verzoek beëindigd.

Wij wensen u veel succes bij het vinden van een nieuwe baan en bevelen u graag aan bij potentiële werkgevers. Indien u meer informatie wenst over deze referentie, dan kunt u contact opnemen met [naam contactpersoon] op [telefoonnummer of e-mailadres].

Met vriendelijke groet,

[Naam en functie van ondertekenaar]

[Handtekening van ondertekenaar]

Getuigschrift van opleiding of diploma

Een getuigschrift kan niet alleen worden afgegeven voor de werkzaamheden die een werknemer heeft verricht, maar ook voor het behalen van bijvoorbeeld een mbo opleiding of diploma. Een getuigschrift van een opleiding of diploma is een schriftelijk bewijs dat aangeeft dat de persoon in kwestie de opleiding heeft afgerond en voldoet aan de gestelde eisen.

Een getuigschrift van een opleiding of diploma kan nuttig zijn voor een werknemer bij het vinden van een nieuwe baan of het solliciteren naar een vervolgopleiding. Het kan werkgevers en onderwijsinstellingen helpen om de kwalificaties en vaardigheden van de sollicitant te verifiëren.

In tegenstelling tot een getuigschrift voor werkzaamheden, is er geen wettelijke verplichting voor een onderwijsinstelling om een getuigschrift van een opleiding of diploma af te geven.

getuigschrift vmbo

 

Veel gestelde vragen

  • Een getuigschrift is een officieel document dat door de werkgever wordt verstrekt en is bedoeld om de prestaties van een werknemer tijdens zijn of haar dienstverband te bevestigen. Een referentiebrief daarentegen is meestal geschreven door een persoon die bekend is met de werknemer buiten het bedrijf, zoals een voormalige collega of supervisor. Het is meer gericht op de professionele vaardigheden en kwaliteiten van de werknemer.

  • Een werknemer kan een getuigschrift opvragen bij zijn of haar voormalige werkgever. Het is aan te raden om dit schriftelijk te doen en het verzoek te richten aan de persoon of afdeling die verantwoordelijk is voor de personeelsadministratie. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om bij het einde van een arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer een getuigschrift uit te reiken als u hierom vraagt.

Personeel Regelgeving
Topic: HR
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.