Ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie

Een werknemer wilt een andere werknemer slaan waardoor een verstoorde arbeidsrelatie ontstaat

Een gezonde arbeidsrelatie vormt de basis van elke succesvolle organisatie. Echter, wanneer deze relatie verstoord raakt, kan dit leiden tot serieuze problemen voor zowel werkgever als werknemer.

Dit artikel duikt diep in de kern van een verstoorde arbeidsrelatie, verkent de oorzaken en gevolgen en biedt concrete stappen voor het oplossen en voorkomen van dergelijke situaties. Of het nu gaat om onherstelbaar verstoorde arbeidsrelaties, verwijtbaar handelen of non-actiefstelling, we behandelen alle aspecten die jij als werkgever moet kennen.

Wat is een verstoorde arbeidsrelatie?

Een verstoorde arbeidsrelatie ontstaat wanneer de samenwerking tussen werknemer en werkgever ernstig onder druk staat, vaak door aanhoudende misverstanden, conflicten of verschillen in verwachtingen. Deze verstoring kan zich manifesteren in een verstoorde werkrelatie, waarbij de normale werkzaamheden niet meer op een effectieve manier kunnen worden uitgevoerd.

Het kan leiden tot verwijtbaar handelen van een van de partijen of zelfs tot een onwerkbare situatie. In zulke gevallen kan de arbeidsverhouding dusdanig verslechteren dat herstel niet meer mogelijk lijkt, wat uiteindelijk kan resulteren in een ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Hoe kan een verstoorde arbeidsrelatie ontstaan?

Een verstoorde arbeidsrelatie kan sluipenderwijs ontstaan, vaak door een opeenstapeling van kleine incidenten of misverstanden. Factoren, zoals disfunctioneren, een gebrek aan duidelijke communicatie, of verschillen in verwachtingen tussen werknemer en leidinggevende spelen hierbij een rol. Het kan beginnen met een verstoorde werkrelatie, waarbij de omgangsvormen verslechteren en de sfeer op de werkvloer onder druk komt te staan.

Situaties, zoals een oneerlijke behandeling, onvoldoende ondersteuning bij problemen of het ontbreken van een passende functie kunnen de verstoring verergeren. Zonder tijdige interventie kan deze situatie escaleren tot een zodanige verstoring dat een redelijke termijn voor herstel niet meer haalbaar is.

Het negeren van signalen, zoals verminderde productiviteit, toenemende afwezigheid of openlijke conflicten kan leiden tot een onwerkbare situatie, waardoor de arbeidsrelatie onherstelbaar beschadigd raakt.

Ontslag na verstoorde arbeidsrelatie

Ontslag volgend op een verstoorde arbeidsverhouding is een ingrijpend proces, zowel voor de werknemer als voor jou als werkgever. Wanneer de arbeidsverhoudingen dermate verstoord zijn dat herstel niet meer mogelijk lijkt, kan ontslag de laatste optie zijn. In dit scenario is het belangrijk om de ontslagprocedure zorgvuldig te volgen, waarbij je als werkgever de redenen voor het ontslag duidelijk moet aantonen. Dit kan onder omstandigheden, zoals ernstig verwijtbaar handelen of een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie.

Voordat je een ontslagaanvraag indient, is het belangrijk om alle pogingen tot herstel of herplaatsing in een andere passende functie te hebben overwogen en vastgelegd. Mocht de situatie leiden tot een gang naar de kantonrechter, dan is het handig om je dossier met betrekking tot de verstoorde arbeidsrelatie en ondernomen acties goed op orde te hebben.

Daarnaast moet je rekening houden met de mogelijke toekenning van een transitievergoeding of zelfs een extra vergoeding, indien de verstoring voornamelijk aan jouw zijde ligt. Een zorgvuldige afhandeling en juridische begeleiding zijn essentieel om het proces correct en respectvol te volbrengen.

WW-uitkering bij verstoorde arbeidsrelatie

Als een werknemer ontslagen wordt wegens een verstoorde arbeidsverhouding, kan hij in aanmerking komen voor een WW-uitkering, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De werknemer moet actief werk zoeken en beschikbaar zijn voor werk. Belangrijk is dat het ontslag niet verwijtbaar mag zijn aan de werknemer. Bij een verstoorde arbeidsrelatie wordt doorgaans aangenomen dat de werknemer niet opzettelijk heeft gehandeld om het ontslag te veroorzaken.

Echter, de specifieke omstandigheden van de verstoring worden bekeken. Als werkgever dien je een correcte ontslagprocedure te volgen en dit kan onderzocht worden door het UWV bij de aanvraag van de WW-uitkering.

SHIFTBASE (7)

Transitievergoeding verstoorde arbeidsrelatie

Bij het einde van een dienstverband wegens een verstoorde arbeidsrelatie, komt de werknemer mogelijk in aanmerking voor een transitievergoeding. Deze vergoeding dient als compensatie voor het verlies van de arbeidsovereenkomst en helpt de werknemer bij de overgang naar een nieuwe baan.

Als werkgever ben je verplicht deze vergoeding te betalen, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de duur van het dienstverband en het laatstverdiende salaris. Bovendien kan in situaties waarin je als werkgever duidelijk verwijtbaar hebt gehandeld, de kantonrechter besluiten een extra vergoeding toe te kennen bovenop de standaard transitievergoeding. Dit heet de billijke vergoeding.

Het is belangrijk dit financiële aspect goed te overwegen bij de beslissing om een arbeidsovereenkomst wegens verstoring te beëindigen en om de nodige berekeningen correct uit te voeren.

Billijke vergoeding verstoorde arbeidsrelatie

Bij het einde van een arbeidsrelatie wegens verstoring kan de werknemer in aanmerking komen voor een billijke vergoeding, bovenop de transitievergoeding. Dit geldt met name als de verstoring voornamelijk te wijten is aan de werkgever.

Een billijke vergoeding is bedoeld als compensatie voor het verlies van de arbeidsovereenkomst onder onrechtmatige omstandigheden. De hoogte van deze vergoeding hangt af van diverse factoren, zoals de duur van het dienstverband, de gevolgen voor de werknemer en de mate van verwijtbaarheid van de werkgever.

Als werkgever is het belangrijk om zorgvuldig te handelen en alle mogelijke stappen te ondernemen om de verstoorde arbeidsrelatie te herstellen voordat je overgaat tot ontslag. Een goed gedocumenteerd dossier en het zoeken naar minnelijke oplossingen kunnen bijdragen aan het voorkomen van hoge financiële claims. Bedenk dat een billijke vergoeding niet standaard is, maar wordt toegekend door de kantonrechter op basis van specifieke, ernstige omstandigheden.

Hoe dien ik de ontslagaanvraag in wegens verstoorde arbeidsrelatie?

Het indienen van een ontslagaanvraag vereist zorgvuldige voorbereiding. Begin met het verzamelen van alle relevante documentatie die de redenen voor ontslag ondersteunt, zoals gespreksverslagen, prestatiebeoordelingen en dat je voldoende pogingen hebt ondernomen om de situatie te herstellen. Vervolgens dien je de ontslagaanvraag in bij het UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de ontslaggrond.

Ontslag via kantonrechter

Ontslag via de kantonrechter is een route die je als werkgever kunt bewandelen wanneer een verstoorde arbeidsrelatie leidt tot een onwerkbare situatie. Dit pad is van toepassing wanneer directe opzegging niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een opzegverbod of wanneer er geen wederzijds goedvinden is bereikt. Het is essentieel om een gedegen dossier op te bouwen dat de verstoorde arbeidsrelatie en ondernomen pogingen tot herstel documenteert.

In de ontslagprocedure via de kantonrechter moet je aantonen dat er sprake is van een ernstige verstoring die niet meer te herstellen is, en dat ontslag de enige overgebleven optie is. Het indienen van een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter vereist zorgvuldigheid en juridische onderbouwing. Wees voorbereid op het toelichten van de situatie en het presenteren van bewijs tijdens een zitting.

Het is raadzaam om juridische hulp in te schakelen om de procedure correct te volgen en je kansen op een gunstige uitspraak te vergroten.

Oplossingen voor verstoorde arbeidsverhouding

Het oplossen van een verstoorde arbeidsverhouding vereist actie en inzet van beide partijen. Hier zijn een aantal handige tips:

 1. Voeren van open en eerlijke gesprekken.

 2. Inzet van een mediator voor verbeterde communicatie.

 3. Herstel van vertrouwen en respect tussen partijen.

 4. Herplaatsing in een andere passende functie indien nodig.

 5. Maken en vastleggen van heldere afspraken over wederzijdse verwachtingen.

 6. Overwegen van tijdelijke non-actiefstelling voor bezinning.

 7. Inzetten op training of coaching om vaardigheden te verbeteren.

 8. Preventieve maatregelen nemen om toekomstige verstoringen te voorkomen.

SHIFTBASE (6)

Een verstoorde arbeidsrelatie en ziekte

Een verstoorde relatie kan werkstress veroorzaken, wat op zijn beurt kan leiden tot slecht functioneren of ziekte van de werknemer. Als werkgever is het jouw plicht om deze situatie zorgvuldig aan te pakken. Bij ziekte door een verstoorde arbeidsrelatie moet je samen met de bedrijfsarts en de werknemer werken aan een plan voor herstel en re-integratie.

Het is belangrijk om de oorzaken van de verstoring en de ziekte te onderzoeken en waar mogelijk aan te pakken. Respecteer hierbij het opzegverbod tijdens ziekte en vermijd elke vorm van ontslag wegens ziekte als deze direct gerelateerd is aan de verstoorde relatie. Bied ondersteuning en zoek naar aanpassingen of alternatieve taken die de terugkeer naar werk kunnen vergemakkelijken.

Let op: het negeren van de gezondheid en welzijn van de werknemer kan de situatie verergeren en leiden tot verdere juridische complicaties.

Ontslag aanvragen door verstoorde arbeidsrelatie

Als een werknemer ontslag neemt vanwege een verstoorde arbeidsrelatie, is het belangrijk om deze situatie serieus te nemen. Eerst, bevestig schriftelijk het ontslag en organiseer een exitgesprek om de specifieke redenen voor het ontslag te begrijpen. Dit gesprek kan waardevolle inzichten bieden om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Respecteer de beslissing van de werknemer, maar onderzoek ook of er maatregelen zijn die de situatie kunnen herstellen of verbeteren.

Als werkgever is het belangrijk om na te gaan of alle mogelijke stappen zijn ondernomen om de relatie te herstellen, en om te verzekeren dat het ontslagproces correct en volgens de wettelijke richtlijnen wordt afgehandeld. Bied indien mogelijk ondersteuning aan bij de overgang en houd rekening met eventuele afhandelingen zoals de overdracht van taken of het naleven van een opzegtermijn.

Conclusie

Het navigeren door de complexiteit van een verstoorde arbeidsrelatie vereist zorgvuldigheid en inzicht. Het is essentieel om te streven naar wederzijdse goedvinding waar mogelijk, om de negatieve impact voor zowel werknemer als werkgever te minimaliseren. Mocht ontslag onvermijdelijk zijn, dan is het cruciaal om te onderzoeken of er een andere ontslaggrond aanwezig is, naast de verstoorde arbeidsrelatie. Dit kan de procedure vereenvoudigen en meer duidelijkheid bieden aan beide partijen.

Als je als werkgever de kantonrechter moet vragen om een oordeel, zorg dan voor een gedegen voorbereiding en onderbouwing van je verzoek. Bedenk dat acties en beslissingen wegens een verstoorde arbeidsrelatie vaak aanleiding vormen voor verdere juridische stappen, dus het is belangrijk om elke stap zorgvuldig te overwegen en te documenteren. Door proactief te handelen en open te staan voor dialoog, kunnen veel problemen worden voorkomen of op zijn minst in een vroeg stadium worden aangepakt.

Veel gestelde vragen

 • Ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever kan verschillende vormen aannemen, zoals discriminatie, misbruik van machtspositie, onterechte non-actiefstelling, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften, of ernstige schending van de zorgplicht die leidt tot gezondheidsschade bij de werknemer. et kan ook gaan om situaties waarin de werkgever bewust misleidende informatie heeft verschaft of essentiële informatie heeft achtergehouden die van invloed is op de arbeidsrelatie.

 • Bij een verstoorde werkrelatie is het belangrijk om eerst de communicatie te herstellen. Plan een gesprek met de betrokken partijen om de problemen te identificeren en te bespreken. Overweeg mediation of inschakeling van een externe adviseur om het conflict te bemiddelen.

 • Er is geen vastgesteld aantal waarschuwingen dat vereist is voor ontslag. Dit hangt af van de ernst van de situatie en de specifieke omstandigheden. In het algemeen wordt verwacht dat de werkgever de werknemer duidelijk informeert over het probleemgedrag en voldoende gelegenheid geeft om dit te verbeteren. Bij minder ernstige zaken kunnen meerdere waarschuwingen nodig zijn, terwijl bij ernstige misdragingen een enkele waarschuwing of zelfs direct ontslag gerechtvaardigd kan zijn.

HR
Topic: HR
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.