Essentials van risicomanagement voor bedrijven

Werkgever is een stappenplan aan het maken voor risicomanagement

Risicomanagement, ook bekend als risk management, is een belangrijk aspect van jouw bedrijfsvoering. Ongeacht of je nu leiding geeft aan financiële instellingen, overheidsorganisaties of kleine ondernemingen; het identificeren, beoordelen en beheersen van mogelijke risico's is belangrijk voor de stabiliteit en het succes van jouw organisatie.

Dit artikel duikt diep in hoe risicomanagement, als een gestructureerde en doorlopende activiteit, jou kan ondersteunen bij het navigeren door onzekerheden en het beschermen van jouw organisatie tegen onvoorziene gebeurtenissen. Door de principes van integraal risicomanagement toe te passen en een duidelijke analyse uit te voeren, kun je niet alleen jouw risicobereidheid vaststellen, maar ook effectieve beheersmaatregelen implementeren.

Ontdek hoe je risico's kunt identificeren, evalueren en beheren op een manier die aansluit bij de doelstellingen van overheden en risicoappetijt van jouw organisatie.

Wat is risicomanagement?

Risicomanagement is jouw methode om onzekerheden binnen jouw bedrijfsvoering te herkennen, beoordelen en beheersen. Het begint met het in kaart brengen van mogelijke risico's die jouw organisatiedoelstellingen kunnen bedreigen. Dit proces omvat zowel interne als externe factoren, van financiële risico's tot nieuwe bedreigingen die de continuïteit kunnen onderbreken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende risicotypes en hun gevolgen, daaro moet je vaststellen welke acties nodig zijn om deze te verminderen of te accepteren.

Bij risicomanagement draait alles om het opstellen van een plan dat jouw "risk appetite" weerspiegelt. Het is een continu proces dat vraagt om voortdurende evaluatie en aanpassing, waarbij de effectiviteit van geïmplementeerde beheersmaatregelen wordt gemonitord. Deze strategie helpt niet alleen bij het beschermen tegen gevaren, maar ook bij het realiseren van doelstellingen op een gestructureerde manier die in overeenstemming is met de regelgeving en jouw eigen bedrijfsbeleid.

Waarom is Risicomanagement nodig?

Risico management is belangrijk om jouw onderneming te wapenen tegen onzekerheden die de stabiliteit en het behalen van doelstellingen kunnen ondermijnen. In een bedrijfsklimaat, waar nieuwe risico's en onzekerheden een constante bedreiging vormen, biedt risicomanagement een gestructureerde wijze waarop je de gevaren kunt aanpakken en beoordelen. Zonder een solide strategie sta je bloot aan financiële verliezen, operationele verstoringen en reputatieschade.

Verder ondersteunt risico management de naleving van relevante regelgeving en helpt het juridische aansprakelijkheden te verminderen. Door risico's systematisch aan te pakken, verlaag je niet alleen onnodige kosten, maar bouw je ook vertrouwen op bij klanten, bestuurders en investeerders en toezichthouders.

Soorten risico's

Als werkgever is het belangrijk dat je bewust bent van de verschillende soorten risico's die jouw organisatie kunnen bedreigen. Er zijn grofweg vier categorieën: strategische risico's, compliance risico's, operationele risico's en financiële risico's.

 1. Strategische risico's: Dit zijn risico's die invloed hebben op jouw lange termijn doelstellingen. Ze kunnen voortkomen uit veranderingen in de markt, concurrentiedruk, of technologische ontwikkelingen.

 2. Compliance risico's: Deze houden verband met de noodzaak om te voldoen aan wetten, regels en normen. Niet-naleving kan leiden tot juridische problemen en boetes.

 3. Operationele risico's: Dit zijn risico's die voortkomen uit de interne processen, systemen, mensen en procedures van jouw organisatie. Ze kunnen leiden tot verstoringen in jouw bedrijfsvoering.

 4. Financiële risico's: Dit zijn risico's die jouw financiële stabiliteit kunnen beïnvloeden, zoals valutarisico's, renterisico's en kredietrisico's.

Risicomanagement maatregelen

Het implementeren van concrete maatregelen bij risicomanagement helpt bij het identificeren en managen van potentiële risico's en gevolgen. Door een proactieve benadering te hanteren, kun je de impact van risico's verlagen en de veerkracht van jouw organisatie versterken. Hieronder volgt een zes stappen(plan) dat je kunt volgen om een goede continu proces in jouw organisatie te integreren.

Zes stappen van risicomanagement

 1. Risico identificatie: Begin met het systematisch identificeren van alle mogelijke interne en externe risico's die jouw organisatie kunnen beïnvloeden. Gebruik hiervoor technieken, zoals brainstormsessies en risicoanalyses.

 2. Risicoanalyse en -evaluatie: Beoordeel de geïdentificeerde risico's op basis van hun waarschijnlijkheid en impact. Dit helpt je bij het prioriteren van risico's en het bepalen van de nodige acties.

 3. Risicobeperking: Ontwikkel strategieën om de kans op voorkomen van risico's te voorkomen. Dit kan variëren van technische oplossingen tot training en bewustwording van medewerkers.

 4. Risico-overdracht: Overweeg risico's over te dragen aan derde partijen, zoals door verzekeringen af te sluiten of contractuele afspraken te maken.

 5. Risicobewaking: Implementeer een voortdurend proces voor het monitoren van risico's en de effectiviteit van je risicomanagementstrategieën. Gebruik hiervoor dashboards en regelmatige rapportages.

 6. Noodplanning: Stel noodplannen op voor kritieke risico's, zodat je organisatie voorbereid is op onverwachte gebeurtenissen.

Naast de zes stappen van risicomanagement, heb je ook de werkwijze van Van Staveren om jouw producten en organisaties te beschermen en een compleet overzicht te maken voor handelingen tegen mogelijke risico's.

Risico-gestuurd werken (Van Staveren)

Risico-gestuurd werken, zoals voorgesteld door Van Staveren, is een methodiek waarbij je continu risico's in jouw dagelijkse activiteiten identificeert, beoordeelt en beheerst, met speciale aandacht voor de 'onzekere gebeurtenis'.

Deze aanpak integreert risicomanagement diep in de bedrijfscultuur, moedigt proactieve risico-identificatie aan en verankert risicobewustzijn in alle besluitvormingsprocessen. Het richt zich op het leren van eerdere ervaringen om toekomstige risico's te verlagen en benadrukt de noodzaak van continue verbetering in 'risicobeheersing'.

Door het adopteren van risico-gestuurd werken, verbeter je niet alleen de besluitvorming binnen je organisatie, maar bouw je ook aan een strategie om onvoorziene problemen te vermijden en de algehele organisatorische veerkracht te verhogen.

Voorbeelden van bescherming tegen risico's

In jouw onderneming is bescherming tegen risico's een prioriteit om de veiligheid, stabiliteit en bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe je dit kunt aanpakken:

 1. Cybersecurity: Implementeer geavanceerde cybersecurity technologieën en procedures, zoals firewalls, antivirusprogramma's en regelmatige veiligheidsaudits om je tegen cyberaanvallen en datalekken te beschermen.

 2. Verzekeringen: Sluit verzekeringen af. Denk hierbij aan een aansprakelijkheidsverzekering, een brandverzekering of eigendomsverzekeringen en werknemerscompensatie om financiële risico's te overdragen en je organisatie te beschermen tegen onvoorziene kosten.

 3. Contractbeheer: Zorg voor duidelijk contact met leveranciers en partners om compliance risico's/misverstanden te minimaliseren en afspraken te kunnen vaststellen.

 4. Noodplannen en Back-ups: Ontwikkel noodplannen en zorg voor back-up systemen voor kritieke bedrijfsprocessen om operationele continuïteit te verzekeren bij onverwachte gebeurtenissen.

Hardworking businesswoman concentrating on her work as she sits paging through a binder of paperwork at her desk in the office

Compliance en risicomanagement

In jouw rol als werkgever is het belangrijk om compliance en risicomanagement te integreren als onderdeel van jouw bedrijfsstrategie. Compliance houdt in dat jouw organisatie voldoet aan relevante wetten, regels, en normen, terwijl risicomanagement zich richt op het identificeren, beoordelen en de gevolgen te beheersen van risico's die deze compliance kunnen bedreigen.

Een effectieve aanpak combineert deze twee elementen door eerst de regelgeving die op jouw organisatie van toepassing is in kaart te brengen en vervolgens de problemen te identificeren die naleving kunnen belemmeren. Door een gestructureerde aanpak te volgen, kun je maatregelen ontwikkelen die zowel de risico's beheersen als zorgen voor naleving.

Het implementeren van compliance in risicomanagement helpt niet alleen bij het voorkomen van juridische problemen en boetes, maar verbetert ook de operationele efficiëntie en het vertrouwen van stakeholders.

Watermeloen model

Het Watermeloen model is een metafoor gebruikt in risicomanagement om de situatie te beschrijven waarbij risico's groen (in orde) lijken aan de buitenkant, maar bij nadere inspectie rood (problematisch) zijn aan de binnenkant. Dit model benadrukt het gevaar van een vals gevoel van veiligheid en het belang van een diepgaande analyse.

In jouw risicomanagementproces is het belangrijk om verder te kijken dan de oppervlakkige 'groene' indicatoren. Identificeer en beoordeel de onderliggende 'rode' risico's die jouw organisatie bedreigen.

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is een raamwerk dat jou, als werkgever, helpt bij het identificeren en beheersen van informatiebeveiligingsrisico's. Dit raamwerk stelt een reeks normen en richtlijnen voor om de veiligheid van gevoelige gegevens te waarborgen en te voldoen aan wettelijke regelgeving en compliance eisen.

Bij het toepassen van de BIO, dien je een gestructureerde aanpak te hanteren voor risicomanagement. Dit houdt in dat je risico's systematisch identificeert, beoordeelt, en beheerst, met als doel de continuïteit van werkprocessen te beschermen en de integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen.

Stelsel van interne beheersmaatregelen

Het stelsel van interne beheersmaatregelen is een cruciaal component in jouw strategie voor risk management. Dit stelsel omvat procedures, beleid en controles die zijn ontworpen om risico's binnen jouw organisatie te identificeren, te beschrijven en de gevolgen te beheersen. Begin met het vaststellen van duidelijke richtpunten en het uitvoeren van een grondige risico-inschatting om te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Implementeer vervolgens specifieke controles zoals financiële audits, operationele reviews en compliance checks om de integriteit van bedrijfsprocessen te waarborgen en fraude te voorkomen. Zorg ervoor dat je regelmatig deze controles evalueert en bijstelt om aanpassingen te maken voor veranderende bedrijfsomstandigheden of nieuwe bedreigingen.

Conclusie

In conclusie, effectieve risicobeheersing is fundamenteel voor de duurzaamheid en het succes van organisaties. Door consequent nieuwe risico's op te sporen, prioriteiten te stellen en risicostrategieën te ontwikkelen, waarborg je de bedrijfscontinuïteit en stimuleer je een proactieve risicocultuur.

Het is essentieel om binnen de organisaties een dynamische benadering van risicomanagement te hanteren, die zich aanpast aan veranderende omstandigheden en verbeteringen doorvoert op basis van opgedane inzichten. Zorg voor een goede risicocommunicatieplan en bouw aan een transparante communicatie met alle belanghebbenden om gezamenlijk risico beheersing en de organisatorische doelen te beschermen. Vergeet niet dat risk management een continu proces is dat commitment vereist van de hele organisatie om effectief te zijn.

Veel gestelde vragen

 • Ja, risicomanagement is vaak verplicht, vooral in bepaalde sectoren zoals de financiële, gezondheidszorg, en energie-industrie. De verplichting kan voortkomen uit wetgeving, regelgeving of industriestandaards. Organisaties moeten risicomanagementpraktijken implementeren om compliance te verzekeren en het bedrijf te beschermen tegen onvoorziene risico's.

 • Een risicoanalyse moet de volgende elementen bevatten:

  1. Een lijst van potentiële risico's die de organisatie kunnen beïnvloeden.

  2. Een beoordeling van de waarschijnlijkheid dat deze risico's zich voordoen.

  3. Een beoordeling van de impact van elk risico op de organisatie.

  4. Maatregelen die genomen kunnen worden om deze risico's te beheersen of te voorkomen.

  5. Een prioriteitsstelling van risico's, gebaseerd op hun waarschijnlijkheid en impact.

 • Een risicoanalyse wordt typisch opgesteld door de risicomanagementafdeling of een risicomanager binnen een organisatie. In kleinere organisaties kan dit de verantwoordelijkheid zijn van het managementteam of een specifiek aangewezen persoon. Het is cruciaal dat de personen die de analyse opstellen, een grondige kennis hebben van de bedrijfsprocessen, de markt en de specifieke risico's die de organisatie kunnen beïnvloeden.

Management
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.