Wat is zelfroosteren? Flexibele en gezonde personeelsplanning

Zelfroosteren is een geweldige manier om de controle over jouw werkrooster in eigen handen te nemen

Zelfroosteren is een opkomend fenomeen dat in toenemende mate de aandacht trekt van zowel werknemers als werkgevers. Een gezonde werk-privébalans wordt steeds belangrijker en zelfroosteren biedt een effectieve oplossing voor het creëren van tevreden medewerkers en een productieve werkomgeving. In dit artikel duiken we dieper in de wereld van zelfroosteren, waarbij we ingaan op onderwerpen zoals zelfsturende teams, collectieve afspraken en het belang van flexibiliteit. We zullen ook enkele praktijkvoorbeelden bespreken, gebaseerd op jarenlange ervaring, om de voordelen van deze innovatieve aanpak voor personeelsplanning en werktijden te demonstreren. Laat je inspireren en ontdek de mogelijkheden die zelfroosteren biedt voor jouw organisatie.

Wat is zelfroosteren?

Zelfroosteren is een manier van personeelsplanning waarbij werknemers meer zeggenschap krijgen over hun eigen werktijden. In plaats van vaste roosters die door de leidinggevende of planner worden opgesteld, krijgen werknemers de kans om binnen bepaalde kaders hun werktijden en diensten te kiezen. Hierdoor ontstaat er meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor de werknemers, wat kan leiden tot een betere werk-privébalans en meer tevredenheid.

Waarom kiest een organisatie voor zelfroosteren?

Een organisatie kan om verschillende redenen kiezen voor zelfroosteren. Enkele factoren zijn:

 1. Verbeterde werk-privébalans: Zelfroosteren geeft werknemers meer flexibiliteit om hun eigen werktijden te bepalen, wat leidt tot een betere balans tussen werk en privé en uiteindelijk tot tevredener medewerkers.

 2. Verhoogde medewerkerstevredenheid: Door medewerkers meer zeggenschap te geven over hun rooster, voelen zij zich meer betrokken en gewaardeerd, wat bijdraagt aan een hogere tevredenheid.

 3. Verlaging van het ziekteverzuim: Een betere werk-privébalans en meer tevreden medewerkers kunnen leiden tot een vermindering van het ziekteverzuim, wat kostenbesparend is voor de organisatie.

 4. Verhoging van de productiviteit: Medewerkers die tevreden zijn met hun werktijden en een goede werk-privébalans hebben, zijn vaak gemotiveerder en productiever.

 5. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Zelfroosteren maakt het mogelijk om snel te reageren op veranderende omstandigheden, zoals een fluctuerend werkaanbod, zonder dat dit ten koste gaat van de personeelsplanning.

 6. Efficiëntere personeelsplanning: Door medewerkers zelf hun rooster te laten bepalen en gebruik te maken van software, kan er efficiënter gepland worden, wat leidt tot een betere inzetbaarheid van het personeel.

 7. Aantrekkelijkheid als werkgever: Organisaties die zelfroosteren aanbieden, kunnen zich onderscheiden op de arbeidsmarkt en worden gezien als een moderne en vooruitstrevende werkgever, wat helpt bij het aantrekken en behouden van talent.

Welke vormen van zelfroostering worden vooral gebruikt?

Er zijn verschillende vormen van zelfroosteren die organisaties kunnen toepassen, afhankelijk van hun specifieke behoeften en doelstellingen. Enkele veelgebruikte vormen zijn:

Individueel roosteren

Bij deze vorm van zelfroosteren kiezen werknemers zelf hun werktijden binnen bepaalde kaders die door de organisatie zijn vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van een puntensysteem, waarbij werknemers een bepaald aantal punten krijgen toegewezen om hun diensten en werktijden te selecteren.

Teamroosteren

Bij teamroosteren werken collega's samen om een rooster op te stellen dat past bij de wensen en behoeften van het team en de organisatie. Hierbij zijn vaak ook leidinggevenden betrokken om te zorgen voor een evenwichtige verdeling van diensten en taken.

Zelfsturende teams

Zelfroosteren kan ook worden geïntegreerd in zelfsturende teams, waarbij medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het organiseren van hun werk en het opstellen van roosters. In deze vorm van zelfroosteren wordt er veel nadruk gelegd op samenwerking, communicatie en collegialiteit.

Flexibele roosters

Flexibele roosters geven werknemers meer vrijheid om hun eigen werktijden te bepalen, zonder dat er sprake is van volledige zelfroostering. Hierbij kunnen werknemers bijvoorbeeld kiezen voor variabele begin- en eindtijden of de mogelijkheid om hun werkuren te spreiden over de week.

Softwarematige zelfroostering

Bij softwarematige zelfroostering wordt gebruik gemaakt van speciale software die helpt bij het opstellen van roosters op basis van de beschikbaarheid, voorkeuren en competenties van werknemers. Deze software kan ook rekening houden met collectieve afspraken en andere relevante regels om te zorgen voor een optimaal rooster.

De keuze voor een bepaalde vorm van zelfroosteren hangt af van de specifieke wensen en behoeften van de organisatie en haar medewerkers. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de bedrijfscultuur, de aard van het werk en de mate van flexibiliteit die de organisatie wil bieden.

Wat zijn de voordelen van zelfroosteren?

Zelfroosteren biedt verschillende voordelen voor zowel werknemers als werkgevers. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

Werknemers

 • Betere werk-privébalans: Door zelf hun werktijden te kunnen kiezen, kunnen werknemers hun werk beter afstemmen op hun privéleven en persoonlijke verplichtingen.

 • Meer controle en keuzevrijheid: Zelfroosteren geeft werknemers meer zeggenschap over hun werktijden, wat kan leiden tot een hogere tevredenheid en motivatie.

 • Verminderde stress: Flexibele werktijden kunnen helpen stress te verminderen en het welzijn van werknemers te bevorderen.

 • Bevordering van collegialiteit: Door samen met collega's te werken aan het opstellen van roosters, kan de teamgeest en samenwerking worden versterkt.

Werkgevers

 • Hogere productiviteit: Tevreden en gemotiveerde werknemers zijn vaak productiever, wat een positief effect heeft op de bedrijfsresultaten.

 • Verlaging ziekteverzuim: Een betere werk-privébalans en minder stress kunnen leiden tot een verlaging van het ziekteverzuim.

 • Betere personeelsinzet: Zelfroosteren maakt het mogelijk om de personeelsinzet beter af te stemmen op de behoeften van de organisatie, wat leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering.

 • Verhoogde werknemerstevredenheid: Zelfroosteren kan bijdragen aan een hogere tevredenheid onder werknemers, wat op lange termijn kan leiden tot een lager personeelsverloop en een beter imago van de organisatie als werkgever.

Wat zijn de nadelen van zelfroosteren?

Hoewel zelfroosteren veel voordelen biedt, zijn er ook enkele nadelen en uitdagingen waarmee rekening moet worden gehouden:

Werknemers

 • Onzekerheid over werktijden: Zelfroosteren kan in sommige gevallen leiden tot onzekerheid over werktijden, waardoor het moeilijker wordt om privéafspraken te plannen.

 • Moeilijkheden bij het verdelen van onpopulaire diensten: Het kan lastig zijn om onpopulaire diensten, zoals nacht- en weekenddiensten, eerlijk te verdelen onder de medewerkers.

 • Groepsdruk: Er kan sociale druk ontstaan binnen het team om bepaalde diensten te accepteren, wat kan leiden tot ongewenste compromissen.

Werkgevers

 • Implementatiekosten: Het invoeren van zelfroosteren kan in eerste instantie tijd en geld kosten, bijvoorbeeld voor het aanschaffen van software en het trainen van medewerkers.

 • Complexiteit van het planningsproces: Zelfroosteren kan het planningsproces complexer maken, vooral als er geen duidelijke regels en afspraken zijn.

 • Risico op onderbezetting: Als er niet goed wordt gepland, kan er een risico zijn op onderbezetting of inefficiënte inzet van het personeel.

Hoe werkt zelfroosteren?

Hieronder hebben we de stappen op een rij gezet die belangrijk zijn:

 1. Vaststellen van kaders en afspraken

  • Bepaal de collectieve afspraken en grenzen, zoals minimaal aantal uren, verdeling van avond- en nachtdiensten, en beschikbaarheidseisen.

  • Zorg ervoor dat de kaders voldoen aan de wettelijke regelgeving en eventuele cao-afspraken.

 2. Implementeren van software

  • Kies een geschikte softwareoplossing die helpt bij het ondersteunen en stroomlijnen van het zelfroosterproces.

  • Zorg ervoor dat de software compatibel is met de bestaande systemen en processen binnen de organisatie.

 3. Communicatie en training

  • Informeer en betrek alle betrokkenen, zoals medewerkers, leidinggevenden en planners, bij het zelfroosterproces.

  • Bied training en ondersteuning aan om ervoor te zorgen dat iedereen vertrouwd raakt met de nieuwe werkwijze en de gebruikte software.

 4. Het zelfroosterproces

  • Medewerkers geven hun voorkeuren en beschikbaarheid op binnen de gestelde kaders en afspraken.

  • De software maakt een conceptrooster op basis van de ingevoerde gegevens, rekening houdend met de behoefte van de organisatie en de wensen van de werknemers.

  • Medewerkers hebben de mogelijkheid om het conceptrooster te bekijken en eventuele wijzigingen aan te vragen.

  • Na goedkeuring van leidinggevenden of planners wordt het definitieve rooster vastgesteld en gecommuniceerd naar alle betrokkenen.

 5. Evaluatie en bijsturing

  • Evalueer regelmatig de effectiviteit en tevredenheid van het zelfroosteren, zowel vanuit werknemers- als werkgeversperspectief.

  • Stuur bij waar nodig om het proces te optimaliseren en blijf openstaan voor feedback en suggesties van de betrokkenen.

Door deze stappen te volgen en rekening te houden met de specifieke behoeften en wensen van de organisatie en haar medewerkers, kan zelfroosteren op een succesvolle en effectieve manier worden geïmplementeerd.

Een praktijkvoorbeeld van zelfroosteren

In een middelgroot zorgcentrum, dat zich richt op ouderenzorg, werd zelfroosteren geïmplementeerd om de werknemers meer flexibiliteit te bieden en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Het zorgcentrum werkte voorheen met vaste roosters, waarbij werknemers weinig inspraak hadden in hun werktijden. Dit leidde tot ontevredenheid en een hoge mate van stress onder het personeel.

Na een grondige analyse van de behoeften van zowel de werknemers als de organisatie, werd gekozen voor een combinatie van teamroosteren en softwarematige zelfroostering. In deze aanpak werkten de werknemers in zelfsturende teams, die gezamenlijk verantwoordelijk waren voor het opstellen van hun roosters. De software bood ondersteuning bij het inplannen van diensten, rekening houdend met de voorkeuren, beschikbaarheid en competenties van de werknemers, alsook de wettelijke kaders en afspraken binnen de organisatie.

Enkele resultaten van de invoering van zelfroosteren in dit zorgcentrum waren:

 1. Verbeterde werk-privébalans: Dankzij het zelfroosteren konden werknemers hun werktijden beter afstemmen op hun privéleven. Dit leidde tot een verhoogde tevredenheid en betrokkenheid bij het werk.

 2. Verlaagd ziekteverzuim: Door de toegenomen flexibiliteit en een betere werk-privébalans daalde het ziekteverzuim aanzienlijk.

 3. Efficiëntere personeelsplanning: Het gebruik van software zorgde voor een betere afstemming van het werkaanbod en de beschikbare medewerkers, waardoor er minder lege diensten en overuren ontstonden.

 4. Versterkte teamspirit: De zelfsturende teams werkten nauwer samen om de roosters op te stellen, wat leidde tot een grotere collegialiteit en samenwerking op de werkvloer.

Dit praktijkvoorbeeld laat zien hoe zelfroosteren, indien goed geïmplementeerd, kan bijdragen aan een verbeterde werksituatie voor zowel werknemers als werkgevers. In dit geval leidde het tot een betere balans tussen werk en privé, een verlaagd ziekteverzuim en een efficiëntere personeelsplanning, wat uiteindelijk resulteerde in tevreden medewerkers en een betere kwaliteit van de zorg voor de cliënten.

Conclusie

Zelfroosteren is een innovatieve en effectieve manier om de personeelsplanning te optimaliseren, de werk-privébalans van werknemers te verbeteren en de tevredenheid en betrokkenheid van zowel werknemer als werkgever te verhogen. Door het toepassen van verschillende vormen van zelfroosteren, zoals individueel roosteren, teamroosteren en zelfsturende teams, kunnen organisaties hun medewerkers meer zeggenschap en flexibiliteit bieden in het bepalen van hun eigen werktijden.

De invoering van zelfroosteren kan leiden tot een verlaging van het ziekteverzuim, een verhoging van de productiviteit en een verbetering van de kwaliteit van het werk. Hoewel er ook enkele nadelen zijn, zoals het risico op onvoldoende dekking of moeilijkheden bij het maken van collectieve afspraken, kunnen deze vaak worden ondervangen met de juiste software en duidelijke communicatie.

In een wereld waarin flexibiliteit en aanpassingsvermogen steeds belangrijker worden, is zelfroosteren een waardevolle tool voor organisaties die zich willen onderscheiden en inspelen op de behoeften van hun medewerkers. Door te kiezen voor zelfroosteren investeren werkgevers in tevreden en betrokken medewerkers, wat uiteindelijk zal resulteren in een gezonde en succesvolle organisatie.

Werkrooster Personeel
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.