Ziekteverzuim: alles wat werkgevers en werknemers moeten weten

Iemand ligt in bed met de dekens over hun gezicht. Alleen hun haarknot steekt boven de dekens uit.

Ziekteverzuim is een veelvoorkomend probleem in Nederland en kan een grote impact hebben op zowel de werknemer als de organisatie. Het is daarom van belang om goed geïnformeerd te zijn over de verschillende aspecten van ziekteverzuim, zoals de wet- en regelgeving en de mogelijkheden tot re-integratie en herstel van werknemers.

In dit artikel bespreken we onder andere de Wet Verbetering Poortwachter, de verzekering tegen ziekteverzuim en de verschillende soorten ziekteverzuim van medewerkers. We kijken ook naar het verzuimprotocol en de rol van de leidinggevende bij de aanpak van ziekteverzuim. Daarnaast komt het belang van een tijdige probleemanalyse en de betrokkenheid van zowel de arbodienst als de werkgever aan bod, evenals de afwezigheid en het herstelproces van de medewerker.

Wat is ziekteverzuim?

Ziekteverzuim betekent dat een zieke medewerker niet in staat is om te werken vanwege ziekte of letsel. Het kan gaan om kortdurend verzuim (minder dan zes weken) of langdurig verzuim (langer dan zes weken). Werkgevers zijn verplicht om het loon door te betalen tijdens de eerste twee jaar van ziekteverzuim en moeten samenwerken met werknemers om hen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Dit proces van samenwerking kan ondersteund worden door een verzuimprotocol en de inzet van een arbodienst om de re-integratie van de werknemer te bevorderen.

Soorten ziekteverzuim van personeel

Er zijn verschillende soorten ziekteverzuim van personeel. Hieronder bespreken we er een aantal.

Kortdurend ziekteverzuim

Kortdurend ziekteverzuim betekent dat een werknemer voor een korte periode niet kan werken vanwege ziekte of letsel. Dit kan bijvoorbeeld een verkoudheid of griep zijn. Werkgevers zijn verplicht om het loon door te betalen tijdens deze periode en moeten een proactieve rol spelen in het herstelproces.

Langdurig ziekteverzuim

Langdurig ziekteverzuim betekent dat een werknemer langer dan zes weken ziek is. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals ziekte of letsel. Wanneer een werknemer langdurig ziek is, is het belangrijk dat werkgever samen met de werknemer werkt aan een re-integratieplan. Het proces kan ondersteund worden door regelmatige gesprekken en aanpassingen op de werkvloer.

Frequent ziekteverzuim

Frequent ziekteverzuim betekent dat een werknemer vaak ziek is, bijvoorbeeld meer dan drie keer per jaar. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een slechte gezondheid of persoonlijke problemen. Werkgevers moeten hierbij kijken naar mogelijkheden, door bijvoorbeeld de werkplek aanpassen of andere maatregelen en zorgen voor betrokkenheid bij de gezondheid van hun werknemers.

Verzuim vanwege arbeidsongeval

Als een werknemer ziek is als gevolg van een arbeidsongeval, dan wordt dit verzuim vanwege arbeidsongeval genoemd. Werkgevers zijn verplicht om maatregelen te nemen om dergelijke ongevallen te voorkomen. Als er toch een ongeval plaatsvindt, dan moeten zij er alles aan doen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, inclusief arbeidsongeschiktheidsuitkering indien nodig.

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim betekent dat een werknemer zonder geldige reden afwezig is van het werk. Werkgevers moeten hierbij de werknemer aanspreken en kunnen in sommige gevallen overgaan tot loonopschorting of zelfs ontslag. Het is daarom belangrijk om duidelijke regels op te stellen omtrent verzuim en ervoor te zorgen dat er een duidelijk verzuimprotocol is opgesteld.

Valt de werknemer onder een vangnetregeling?

Wanneer een werknemer ziek is, dan heeft deze werknemer recht op loon doorbetaling. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter. Het kan echter zijn dat een werknemer onder een vangnetregeling valt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werknemer een uitkering ontvangt of als de werknemer een bepaalde ziekte heeft, zoals aangegeven door de wetgeving. Vangnetregelingen zijn ontworpen om kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt extra bescherming te bieden. Denk hierbij aan werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, uitzendkrachten, of medewerkers die ziek worden als gevolg van zwangerschap of orgaandonatie.

Deze regelingen zijn belangrijk, omdat ze ervoor zorgen dat de financiële last van ziekte niet volledig op de schouders van de meest kwetsbare werknemers terechtkomt. Werkgevers moeten samenwerken met arbodiensten en de betreffende werknemer om een passend re-integratieplan op te stellen dat rekening houdt met de specifieke omstandigheden van de werknemer. Het is belangrijk dat zowel de werkgever als de werknemer goed geïnformeerd zijn over deze regelingen en hun rechten en verplichtingen begrijpen.

Loon doorbetaling bij ziekte

Werkgevers zijn verplicht om het loon door te betalen tijdens de eerste twee jaar van ziekte. Dit geldt voor alle werknemers, ongeacht het aantal uren dat zij werken of de duur van hun arbeidsovereenkomst. Deze regeling, bekend als loondoorbetaling, biedt financiële zekerheid aan werknemers tijdens perioden van medische afwezigheid en draagt bij aan een stabiele werkomgeving. Na twee jaar ziekteverzuim kan de werknemer mogelijk in aanmerking komen voor een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Tijdens deze periode van ziekteverzuim is het belangrijk dat werkgevers samenwerken met de zieke medewerker en betrokken blijven bij het herstelproces. Dit kan inhouden dat er aanpassingen op de werkvloer worden gemaakt of dat er gesprekken worden gevoerd om een re-integratieplan te ontwikkelen. Het doel is om de werknemer gezond en veilig terug naar werk te begeleiden, wat de betrokkenheid en het welzijn van alle medewerkers ten goede komt.

werknemer is ziek in derde kwartaal

Regels voor ziekmeldingen

Werkgevers gesprek voor ziekmelding

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een duidelijk verzuimprotocol. Zodra een medewerker zich ziek meldt, moet je direct actie ondernemen. Registreer de ziekmelding nauwkeurig en informeer de medewerker over de procedure en de verwachtingen. Het is jouw taak om contact te houden met de zieke medewerker en regelmatig updates over het herstel te vragen. Zorg ook voor een tijdige inschakeling van de arbodienst en start het re-integratieproces zo snel mogelijk. Wees alert op de privacy van de medewerker bij het delen van gegevens over zijn gezondheid.

Werknemers ziekgemeld

Als je je ziek voelt en niet kunt werken, moet je dit direct melden bij je leidinggevende of volgens de procedure die je werkgever heeft opgesteld. Wees duidelijk over wat je mankeert zonder te veel persoonlijke details te delen, tenzij absoluut nodig. Volg de instructies op die je krijgt over de ziekmelding en blijf beschikbaar voor communicatie met je werkgever. Als je langer ziek bent, werk dan samen met je werkgever en de arbodienst aan je herstel en re-integratie. Informeer je werkgever tijdig als je situatie verandert of als je verwacht terug te kunnen keren naar werk.

Ontslagbescherming zieke werknemer

Een werknemer die ziek is, geniet ontslagbescherming. Dit betekent dat een werkgever niet zomaar de werknemer kan ontslaan vanwege de ziekte. Een werkgever moet zich hierbij houden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter.

Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en niet meer in staat is om zijn of haar werk uit te voeren, dan kan een werkgever overgaan tot ontslag. Hierbij moet de werkgever zich houden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter en moet er sprake zijn van een zorgvuldig traject van re-integratie.

Ontslag wegen frequent ziekteverzuim

Als een werknemer frequent ziek is en daardoor niet in staat is om zijn of haar werk uit te voeren, dan kan een werkgever overgaan tot ontslag. Ook hierbij moet de werkgever zich houden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter en moet er sprake zijn van een zorgvuldig traject van re-integratie.

Verzekeren tegen ziekteverzuim

Werkgevers kunnen zich verzekeren tegen ziekteverzuim. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een verzuimverzekering. Hiermee zijn zij verzekerd van een financiële compensatie bij ziekteverzuim van werknemers.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is bedoeld om werkgevers en werknemers te stimuleren om samen te werken aan de re-integratie van zieke werknemers. Werkgevers moeten hierbij voldoen aan verschillende verplichtingen, zoals het opstellen van een plan van aanpak, een verzuimprotocol en het regelmatig overleggen met de bedrijfsarts.

Re-integratie van personeel

Re-integratie van personeel is een belangrijk onderdeel van de Wet verbetering poortwachter. Het doel hiervan is om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, bijvoorbeeld door het aanpassen van de werkplek of het vinden van ander werk binnen het bedrijf.

re-integratie plan wordt opgesteld met werknemer en bedrijfsarts

Conclusie

Ziekteverzuim is een belangrijk onderwerp dat zowel werkgevers als werknemers treft. Door goed geïnformeerd te zijn over de verschillende aspecten van ziekteverzuim, zoals de wet- en regelgeving en de mogelijkheden tot re-integratie van werknemers, kunnen zij hier effectief mee omgaan. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld maatregelen nemen om ziekteverzuim te voorkomen, zoals het aanpassen van de werkplek. Daarnaast kunnen zij zich verzekeren tegen ziekteverzuim en moeten zij zich houden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter.

Veel gestelde vragen

  • Ja, als werkgever mag je aan een zieke werknemer vragen wanneer hij of zij denkt weer aan het werk te kunnen gaan. Dit hoort bij een normaal gesprek over het herstelproces en de verwachte duur van het ziekteverzuim. Het is echter belangrijk om respectvol en discreet om te gaan met deze vragen en de privacy van de werknemer te waarborgen.
  • Volgens de Nederlandse wetgeving en privacyregels (zoals de AVG), mag de werkgever niet naar de specifieke medische details of de diagnose vragen. De communicatie moet zich richten op de werkgerelateerde gevolgen van de ziekte en de verwachte duur van het verzuim. 

    Officieel hoeft de werknemer ook niet te antwoorden met details.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Overige
Topic: Ziekte
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.