Ziekteverzuim: alles wat werkgevers en werknemers moeten weten

  • Geschreven door: Carin Vreede
  • Bijgewerkt op: 23 januari 2024
Iemand ligt in bed met de dekens over hun gezicht. Alleen hun haarknot steekt boven de dekens uit.

Ziekteverzuim is een veelvoorkomend probleem in Nederland en kan een grote impact hebben op zowel de werknemer als het bedrijf. Het is daarom van belang om goed geïnformeerd te zijn over de verschillende aspecten van ziekteverzuim, zoals de wet- en regelgeving en de mogelijkheden tot re-integratie van werknemers. In dit artikel bespreken we onder andere de Wet Verbetering Poortwachter, de verzekering tegen ziekteverzuim en de verschillende soorten ziekteverzuim van personeel.

Wat is ziekteverzuim?

Ziekteverzuim betekent dat een werknemer niet in staat is om te werken vanwege ziekte of letsel. Het kan gaan om kortdurend verzuim (minder dan zes weken) of langdurig verzuim (langer dan zes weken). Werkgevers zijn verplicht om het loon door te betalen tijdens de eerste twee jaar van ziekteverzuim en moeten samenwerken met werknemers om hen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Soorten ziekteverzuim van personeel

Er zijn verschillende soorten ziekteverzuim van personeel. Hieronder bespreken we er een aantal.

Kortdurend ziekteverzuim

Kortdurend ziekteverzuim betekent dat een werknemer voor een korte periode niet kan werken vanwege ziekte of letsel. Dit kan bijvoorbeeld een verkoudheid of griep zijn. Werkgevers zijn verplicht om het loon van werknemers door te betalen tijdens deze periode.

Langdurig ziekteverzuim

Langdurig ziekteverzuim betekent dat een werknemer langer dan zes weken ziek is. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals ziekte of letsel. Wanneer een werknemer langdurig ziek is is het belangrijk dat werkgevers en werknemers samenwerken om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanpassen van de werkplek of het vinden van ander werk binnen het bedrijf.

Frequent ziekteverzuim

Frequent ziekteverzuim betekent dat een werknemer vaak ziek is, bijvoorbeeld meer dan drie keer per jaar. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een slechte gezondheid of persoonlijke problemen. Werkgevers moeten hierbij kijken naar mogelijkheden voor werkplek aanpassen of dat er andere maatregelen genomen moeten worden.

Verzuim vanwege arbeidsongeval

Als een werknemer ziek is als gevolg van een arbeidsongeval, dan wordt dit verzuim vanwege arbeidsongeval genoemd. Werkgevers zijn verplicht om maatregelen te nemen om dergelijke ongevallen te voorkomen. Als er toch een ongeval plaatsvindt, dan moeten zij er alles aan doen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim betekent dat een werknemer zonder geldige reden afwezig is van het werk. Werkgevers moeten hierbij de werknemer hierop aanspreken en kunnen in sommige gevallen overgaan tot loonopschorting of zelfs ontslag. Het is daarom belangrijk om duidelijke regels op te stellen omtrent verzuim.

Valt de werknemer onder een vangnetregeling?

Wanneer een werknemer ziek is, dan heeft deze werknemer recht op loon doorbetaling. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Het kan echter zijn dat een werknemer onder een vangnetregeling valt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werknemer een uitkering ontvangt of als de werknemer een bepaalde ziekte heeft.

Loon doorbetaling bij ziekte

Werkgevers zijn verplicht om het loon door te betalen tijdens de eerste twee jaar van ziekte. Dit geldt voor alle werknemers, ongeacht het aantal uren dat zij werken of de duur van hun arbeidsovereenkomst. Na twee jaar ziekteverzuim kan de werknemer mogelijk in aanmerking komen voor een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Ontslagbescherming zieke werknemer

Een werknemer die ziek is, geniet ontslagbescherming. Dit betekent dat een werkgever niet zomaar de werknemer kan ontslaan vanwege de ziekte. Een werkgever moet zich hierbij houden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter.

Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en niet meer in staat is om zijn of haar werk uit te voeren, dan kan een werkgever overgaan tot ontslag. Hierbij moet de werkgever zich houden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter en moet er sprake zijn van een zorgvuldig traject van re-integratie.

Ontslag wegen frequent ziekteverzuim

Als een werknemer frequent ziek is en daardoor niet in staat is om zijn of haar werk uit te voeren, dan kan een werkgever overgaan tot ontslag. Ook hierbij moet de werkgever zich houden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter en moet er sprake zijn van een zorgvuldig traject van re-integratie.

Verzekeren tegen ziekteverzuim

Werkgevers kunnen zich verzekeren tegen ziekteverzuim. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een verzuimverzekering. Hiermee zijn zij verzekerd van een financiële compensatie bij ziekteverzuim van werknemers.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is bedoeld om werkgevers en werknemers te stimuleren om samen te werken aan de re-integratie van zieke werknemers. Werkgevers moeten hierbij voldoen aan verschillende verplichtingen, zoals het opstellen van een plan van aanpak, een verzuimprotocol en het regelmatig overleggen met de bedrijfsarts.

Re-integratie van personeel

Re-integratie van personeel is een belangrijk onderdeel van de Wet verbetering poortwachter. Het doel hiervan is om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, bijvoorbeeld door het aanpassen van de werkplek of het vinden van ander werk binnen het bedrijf.

Conclusie

Ziekteverzuim is een belangrijk onderwerp dat zowel werkgevers als werknemers treft. Door goed geïnformeerd te zijn over de verschillende aspecten van ziekteverzuim, zoals de wet- en regelgeving en de mogelijkheden tot re-integratie van werknemers, kunnen zij hier effectief mee omgaan. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld maatregelen nemen om ziekteverzuim te voorkomen, zoals het aanpassen van de werkplek. Daarnaast kunnen zij zich verzekeren tegen ziekteverzuim en moeten zij zich houden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Overige
Topic: Ziekte
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.