Alles wat je moet weten over atv-dagen voor werkgevers

Mensen die werken in de bouw kunnen door een werktijdverkorting meer vrije tijd krijgen

Als werkgever heb je te maken met een scala aan regelingen en bepalingen die de arbeidsduur en werkgelegenheid van je werknemers beïnvloeden. De termen "arbeidstijdverkorting", "werkweek" en "roostervrije dagen" hebben wellicht al een belletje doen rinkelen.

Hoe zit het met de verplichtingen omtrent overwerk en vakantiedagen? En hoe verhouden deze zich tot de ATV, oftewel Arbeidstijdverkorting? In dit artikel duiken we dieper in deze materie, zodat jij als werkgever een helder beeld krijgt en optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden die de wet en cao bieden.

Wat zijn ATV dagen?

ATV staat voor Arbeidstijdverkorting. Het concept is relatief eenvoudig: het draait om het verminderen van het aantal uren dat een werknemer per week werkt, zonder dat dit invloed heeft op het salaris. Dit is geen noodmaatregel overbrugging, maar een structurele aanpassing van de arbeidstijd, vastgelegd in veel cao's.

Vaak worden ATV-dagen gebruikt om de balans tussen werk en privé te verbeteren. Denk hierbij aan een extra middag vrij, waardoor de werknemer de kans krijgt om persoonlijke zaken te regelen, of simpelweg te genieten van een langere vrije periode. Deze regeling kan variëren, afhankelijk van de sector waarin je actief bent. Zo kan in de bouw een andere invulling gegeven worden aan ATV dan in de zorg.

Voor jou als werkgever is het cruciaal om te weten hoeveel ATV-dagen er opgenomen kunnen worden en hoe dit de werkweek en de arbeidstijd beïnvloedt. Dit niet alleen om te voldoen aan regels, maar ook om de werkgelegenheid en tevredenheid onder werknemers te bevorderen.

Het opnemen van ATV dagen

Het opnemen van ATV-dagen, het klinkt wellicht eenvoudig, maar er zijn enkele belangrijke aandachtspunten voor jou als werkgever.

 1. Regeling: ATV-dagen zijn veelal opgenomen in de cao, wat betekent dat er specifieke regels gelden voor het opnemen ervan. Dit kan per branche verschillen.

 2. Afspraken met de werknemer: Hoewel de cao een basis biedt, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken met je werknemers over wanneer en hoe de ATV-dagen kunnen worden opgenomen. Dit zorgt voor duidelijkheid en voorkomt misverstanden.

 3. Werkweek en arbeidstijd: Het opnemen van ATV-dagen kan invloed hebben op de totale arbeidstijd van de werknemer binnen een bepaalde periode. Zo kan het zijn dat de werknemer kiest voor een verkorte werkweek, of dat hij zijn uren anders verdeelt over de week.

 4. Overwerk en vakantiedagen: Het kan zijn dat door het opnemen van ATV-dagen er meer overwerk plaatsvindt. Zorg dat dit goed gereguleerd wordt en dat het duidelijk is hoe dit zich verhoudt tot vakantiedagen en andere roostervrije dagen.

 5. Wet- en regelgeving: Naast de cao zijn er wettelijke regels die de opname van ATV-dagen kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk om als werkgever goed op de hoogte te zijn van zowel de wet als de specifieke regels in de cao.

Als je de ATV-dagen effectief en zonder problemen wilt laten opnemen, is het essentieel om duidelijke communicatie en een gestructureerde aanpak te hanteren. Dit waarborgt niet alleen de tevredenheid van de werknemer, maar optimaliseert ook de werkgelegenheid en productiviteit binnen je onderneming.

Schil tussen ATV, ADV en WTV

Zowel ATV, ADV (arbeidsduurverkorting) WTV (werktijdverkorting)zijn roostervrije uren. Ze worden allen ingezet om het aantal dagen dat een werknemer per jaar aan het werk is te verkorten.

ATV

Zoals we eerder bespraken, staat ATV voor Arbeidstijdverkorting. Het is een regeling waarbij werknemers minder uren werken, maar hun salaris behouden. Dit is vastgelegd in vele cao's en heeft als doel de balans tussen werk en privé te verbeteren. Vaak zien we dat ATV-dagen worden gebruikt voor extra vrije dagen of een verkorte werkweek, wat zowel de werknemer als de werkgever ten goede kan komen.

ADV

ADV staat voor Arbeidsduurverkorting. Hoewel dit erg lijkt op ATV, is er een subtiel verschil. ADV-dagen worden vaak ingezet om de werkweek van werknemers structureel te verkorten, bijvoorbeeld van een 5-daagse naar een 4-daagse werkweek. Het aantal uren dat een werknemer werkt vermindert dus daadwerkelijk, en dit kan effect hebben op het salaris. Dit verschil in arbeidstijd en het al dan niet behoud van salaris is een essentieel onderscheid tussen ATV en ADV.

WTV

WTV, oftewel Werktijdverkorting, is een regeling die kan worden ingezet bij buitengewone omstandigheden, zoals een economische crisis of een calamiteit. Hiermee kunnen werkgevers tijdelijk de arbeidsduur van hun werknemers verkorten. Het is dus een noodmaatregel overbrugging om werkgelegenheid te behouden in moeilijke tijden. Waar ATV en ADV meer structureel zijn, is WTV juist bedoeld voor tijdelijke situaties.

In alle drie de gevallen is het van belang dat je als werkgever duidelijk communiceert en goede afspraken maakt, zowel in de cao als persoonlijk met de werknemers. Het begrijpen van de nuances tussen deze termen helpt bij het maken van weloverwogen beslissingen en het optimaliseren van de werkgelegenheid binnen je organisatie.

Voordelen van ATV

Het integreren van ATV in je organisatie biedt zowel voordelen voor de werknemer als de werkgever. Goede communicatie en heldere regels, vaak vastgelegd in de cao, zijn essentieel om optimaal van deze voordelen te profiteren.

 • Balans werk-privé: Door ATV kunnen werknemers genieten van extra roostervrije dagen of een verkorte werkweek. Dit bevordert de balans tussen werk en privé, wat kan leiden tot meer tevredenheid onder je mensen.

 • Flexibiliteit: Met ATV kun je als werkgever flexibeler inspelen op variaties in de arbeidsmarkt of specifieke behoeftes binnen je organisatie.

 • Vermindering overwerk: Door het structureel inzetten van ATV-dagen kan de noodzaak van overwerk verminderen. Werknemers krijgen meer vrije tijd zonder dat dit leidt tot een hogere werklast op andere dagen.

 • Bevordering van welzijn: Een verminderde werkweek kan bijdragen aan het welzijn van de werknemer. Minder stress, meer tijd voor ontspanning en een betere fysieke en mentale gezondheid zijn potentiële gevolgen.

 • Positieve invloed op de werkweek: Door ATV kan de reguliere werkweek op een positieve manier worden onderbroken of aangepast, wat kan leiden tot een hogere productiviteit tijdens de werkuren.

ATV berekenen

Het berekenen van ATV-dagen is een cruciale taak voor jou als werkgever. Het zorgt voor duidelijkheid in de arbeidstijd en de daarbij horende rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer. Maar hoe ga je nu precies te werk?

Rekenvoorbeeld ATV-berekening

Stel, je hebt een werknemer die volgens zijn contract 40 uur per week werkt. In de cao van jouw branche is vastgelegd dat elke werknemer recht heeft op 80 ATV-uren op jaarbasis.

 1. Jaarlijkse ATV-uren naar dagen:

  80 ATV-uren ÷ 8 (gemiddeld aantal werkuren per dag) = 10 ATV-dagen per jaar.

 2. ATV-dagen per maand:

  10 ATV-dagen ÷ 12 maanden = 0,83, wat afgerond neerkomt op circa 1 ATV-dag per maand.

 3. Werkelijke werkweek met ATV:

  Als de werknemer besluit om elke maand zijn ATV op te nemen, betekent dit dat hij in die maand één dag (of 8 uur) minder werkt.

  40 uren (standaard werkweek) - 8 uren (ATV) = 32 werkuren in de week van opname.

 4. ATV en overwerk:

  Stel dat in een bepaalde week, de werknemer 2 extra uren per dag werkt gedurende 4 dagen. Dat is 8 overuren in totaal. Als hij die week zijn ATV-dag opneemt, dan heeft hij:

  32 standaard werkuren + 8 overuren = 40 uur gewerkt, wat gelijk is aan een reguliere werkweek zonder ATV.

Dit voorbeeld illustreert dat ATV flexibiliteit kan bieden, maar ook dat je als werkgever nauwkeurig moet bijhouden hoeveel uren er daadwerkelijk gewerkt worden, zeker wanneer overwerk in het spel is. Het correct bijhouden en communiceren hierover is cruciaal voor een soepele implementatie van ATV in je organisatie.

Beheer eenvoudig <u>verlof en verzuim</u>

Beheer eenvoudig verlof en verzuim

 • Automatisch vakantie-uren opbouwen
 • Eenvoudig verlof aanvragen
 • Verlofregistraties zichtbaar in planning
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Overige
Topic: HR
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.