Gedragscode: voor een veilige en productieve werkplek

Groepje collega's zit om een tafel heen en lachen

In een wereld waarin werknemers formeel instemmen met gelijke gedragsregels, is het opstellen van een gedragscode een cruciale stap voor elk bedrijf.

Van het aanpakken van agressie, geweld en seksuele intimidatie tot het voorkomen van diefstal en het reguleren van social media, een gedragscode behandelt belangrijke onderwerpen die de basis vormen voor een gezonde werkcultuur.

In dit artikel bespreken we waarom het opstellen van een gedragscode van vitaal belang is en welke stappen er genomen kunnen worden om dit te realiseren.

Wat is een gedragscode?

Een gedragscode is een document dat de gewenste normen en regels voor het gedrag van werknemers binnen een organisatie beschrijft. Het vormt een leidraad voor het verwachte gedrag en de ethische principes die werknemers moeten volgen in hun professionele omgeving.

Een gedragscode legt de basis voor een harmonieuze werkomgeving waarin werknemers zich bewust zijn van de juiste gedragsregels en de consequenties begrijpen wanneer deze regels worden overtreden.

Een gedragscode omvat verschillende onderwerpen die betrekking hebben op het gedrag van werknemers. Het richt zich op het voorkomen van problemen zoals agressie, geweld en grensoverschrijdend gedrag, die de veiligheid en het welzijn van werknemers in gevaar kunnen brengen. Daarnaast adresseert het diefstal, roken, privégebruik van internet en social media gebruik, die een invloed kunnen hebben op de productiviteit en reputatie van een organisatie.

Opstellen gedragscode

Het opstellen van een gedragscode is een belangrijke stap voor werkgevers, omdat het een duidelijk kader biedt waarbinnen werknemers moeten handelen. Het zorgt voor consistentie en gelijke gedragsregels die voor iedereen binnen de organisatie gelden. Het opstellen van een nieuwe gedragscode kan tijd kosten, maar het is essentieel om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en juridische bescherming te bieden.

Gedragscode rechtsgeldig

Een goedgekeurde gedragscode biedt duidelijkheid en consistentie binnen een organisatie, en helpt om een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich veilig voelt. Het is belangrijk dat de gedragscode wordt opgesteld in overeenstemming met de relevante wetten en voorschriften om ervoor te zorgen dat alle werknemers beschermd zijn tegen grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van wangedrag.

Organisaties moeten ervoor zorgen dat de gedragscode duidelijk communiceert welke gedragsnormen worden verwacht en welke gevolgen er zijn als deze normen worden overtreden. Het is ook belangrijk dat de gedragscode regelmatig wordt bijgewerkt om te voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen en veranderingen binnen de organisatie.

Waarom een code van gedrag opstellen voor je bedrijf?

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash-1

Het opstellen van een gedragscode voor je bedrijf is van vitaal belang om een positieve en professionele werkomgeving te bevorderen. Het biedt een duidelijk kader waarbinnen werknemers zich moeten gedragen en helpt om een cultuur van respect, integriteit en gelijke gedragsregels te bevorderen. Hier zijn enkele redenen waarom het ontwikkelen van een gedragscode essentieel is:

Bevordering van consistente normen:

Een gedragscode legt de basis voor consistente normen van gedrag binnen de organisatie. Dit helpt ervoor te zorgen dat werknemers op dezelfde manier behandeld worden en dezelfde gedragsverwachtingen hebben. Duidelijkheid in regels zorgt voor minder onduidelijkheid en misverstanden tussen werknemers.

Bescherming tegen ongewenst gedrag:

Een gedragscode dient als een instrument om ongewenst gedrag, zoals agressie, geweld en seksuele intimidatie, te voorkomen en aan te pakken. Het biedt werknemers een veilige omgeving en zorgt ervoor dat dergelijke gedragingen niet getolereerd worden. Dit is vooral belangrijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en de bescherming van werknemers.

Risicobeheersing:

Een gedragscode helpt bij het identificeren en beheersen van risico's in de werkomgeving. Het kan bepalingen bevatten met betrekking tot gezondheid en veiligheid, waaronder het voorkomen van levensgevaarlijke situaties en het bevorderen van veiligheidsprotocollen. Dit kan ook het gebruik van verdovende middelen en andere schadelijke gewoonten omvatten.

Bescherming van reputatie:

Door duidelijke regels en richtlijnen op te stellen, kan een gedragscode helpen de reputatie van het bedrijf te beschermen. Het adresseert onderwerpen zoals diefstal, roken, privégebruik van internet en social media gebruik, die negatieve gevolgen kunnen hebben voor het imago van de organisatie.

Creëren van vertrouwen en transparantie:

Een gedragscode draagt bij aan het creëren van vertrouwen en transparantie tussen werkgever en werknemers. Het laat zien dat de organisatie zich inzet voor een ethische werkomgeving en dat er duidelijke richtlijnen zijn om zich aan te houden.

Wat moet er in een gedragscode staan?

hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash

Een gedragscode behandelt verschillende onderwerpen die van belang zijn voor een professionele en respectvolle werkomgeving en jouw onderneming. Hier zijn enkele veelvoorkomende onderwerpen die vaak in een gedragscode staat:

Agressie, geweld en seksuele intimidatie

De gedragscode benadrukt het belang van het voorkomen van agressief gedrag, geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer. Het stelt duidelijke richtlijnen vast over hoe werknemers zich dienen te gedragen en welke consequenties er kunnen volgen bij overtreding van deze regels. Het kan ook voorschriften bevatten voor het melden van incidenten aan een vertrouwenspersoon.

Diefstal

De gedragscode kan bepalingen bevatten met betrekking tot diefstal, waarin wordt uitgelegd dat diefstal van bedrijfseigendommen, persoonlijke bezittingen van collega's of klanten niet getolereerd wordt. Het benadrukt het belang van integriteit en het vertrouwen dat werknemers moeten hebben in elkaars eigendommen. Dit draagt bij aan de juridische bescherming van het bedrijf.

Roken

Als een bedrijf een rookvrije omgeving wenst te handhaven, kan de gedragscode beleid en regels omtrent roken op het werk bevatten. Dit omvat mogelijk aangewezen rookzones buiten het gebouw of het volledig verbieden van roken tijdens werktijd.

Alchohol en drugs

De gedragscode kan richtlijnen bevatten met betrekking tot het gebruik van alcohol en drugs op de werkplek. Het kan aangeven dat werknemers niet onder invloed van alcohol of drugs mogen zijn tijdens werktijd en dat het gebruik ervan kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Deze regels moeten duidelijk worden gecommuniceerd aan alle werknemers.

Privégebruik internet

Aangezien internetgebruik een integraal onderdeel is geworden van het werk, kan de gedragscode regels bevatten met betrekking tot het privégebruik van internet. Het kan richtlijnen bieden over het beperken van persoonlijk internetgebruik tot pauzes en het vermijden van ongepast materiaal of activiteiten.

Social media gebruik

De gedragscode kan ook specifieke richtlijnen bevatten met betrekking tot het gebruik van social media door werknemers, met nadruk op het belang van verantwoordelijk en respectvol gebruik. Het kan werknemers adviseren om de bedrijfsreputatie te beschermen en om vertrouwelijke informatie of negatieve opmerkingen over collega's of het bedrijf te vermijden. et is belangrijk dat deze regels in overeenstemming zijn met de richtlijnen van brancheorganisaties en andere belanghebbenden.

Stappen om een gedragscode in te voeren

john-schnobrich-2FPjlAyMQTA-unsplash

Het invoeren van een gedragscode vereist een gestructureerde aanpak om ervoor te zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van de verwachtingen en de gedragsregels van de organisatie begrijpen. Hier zijn de belangrijkste stappen om een gedragscode succesvol te implementeren:

Regels en richtlijnen ontwikkeling

Het ontwikkelen van een gedragscode begint met het definiëren van de regels en richtlijnen die van toepassing zijn op de organisatie. Dit omvat het identificeren van onderwerpen zoals agressie, geweld en seksuele intimidatie, diefstal, roken, alcohol- en drugsgebruik, privégebruik van internet en social media gebruik. Zorg ervoor dat de gedragscode specifiek en duidelijk is, zodat werknemers weten wat er van hen verwacht wordt.

De gedragscode testen

Voordat de gedragscode volledig wordt geïmplementeerd, is het raadzaam om deze te testen en feedback te verzamelen. Dit kan gedaan worden door een kleine groep werknemers te betrekken en hun input te vragen. Hierdoor kunnen eventuele onduidelijkheden of problemen worden geïdentificeerd en aangepakt voordat de gedragscode breder wordt verspreid.

De gedragscode delen met personeel

Het is cruciaal om de gedragscode actief te delen met alle werknemers. Dit kan gebeuren via een bedrijfsbrede aankondiging, intranet, e-mail of fysieke exemplaren. Zorg ervoor dat werknemers toegang hebben tot de gedragscode en begrijpen waar ze deze kunnen vinden.

Personeel trainingen

Het is belangrijk om trainingen te bieden aan het personeel over de gedragscode en de implicaties ervan. Dit kan in de vorm van workshops, presentaties of online trainingen zijn. De trainingen moeten de gedragsverwachtingen verduidelijken, voorbeelden geven van gewenst gedrag en eventuele vragen of zorgen van werknemers adresseren.

De gedragscode evalueren

Na verloop van tijd is het essentieel om de effectiviteit van de gedragscode te evalueren. Dit kan worden gedaan door feedback van werknemers te verzamelen, prestaties en incidenten te monitoren, en regelmatig te evalueren of de gedragscode nog steeds relevant en in lijn met de bedrijfscultuur is. Indien nodig kunnen aanpassingen worden gemaakt om de gedragscode te verbeteren.

Het invoeren van een gedragscode is een doorlopend proces. Het vereist betrokkenheid en consistentie van het management en de inzet van alle werknemers om een positieve en professionele werkomgeving te creëren en te behouden.

Het belang van een eigen gedragscode

Het ontwikkelen van een eigen gedragscode is cruciaal voor elke organisatie. Het helpt bedrijven om een unieke set van gedragsregels vast te stellen die passen bij hun specifieke waarden en cultuur. Gedragscodes kunnen variëren afhankelijk van de sector, maar de kernprincipes blijven hetzelfde: het bevorderen van respect, integriteit en professionaliteit.

Gedragscode opstellen

Wanneer je een gedragscode opstelt is het belangrijk dat je het proces goed laat verlopen. 

Begin met het identificeren van de specifieke behoeften en uitdagingen binnen jouw organisatie. Dit kan variëren van sector tot sector, dus houd rekening met de unieke kenmerken van jouw bedrijf en de branche waarin je opereert.

Betrek vanaf het begin de relevante belanghebbenden bij het proces. Dit kan bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende afdelingen, leden van het management en, indien van toepassing, vakbondsvertegenwoordigers. Door diverse perspectieven te integreren, zorg je voor een breed draagvlak en overeenstemming binnen de organisatie.

Zorg ervoor dat je gedragscode duidelijk en beknopt is, met specifieke richtlijnen voor verschillende situaties. Vermijd vaag taalgebruik en wees expliciet over wat wel en niet acceptabel is. Dit helpt om onduidelijkheden te voorkomen en zorgt voor een uniforme interpretatie van de regels.

Voorbeelden van gedragscodes in de praktijk

Hier zijn enkele concrete voorbeelden van hoe organisaties hun gedragscodes hebben vormgegeven:

  1. Techbedrijf A heeft een gedragscode opgesteld die de nadruk legt op het gebruik van social media en het respecteren van bedrijfsgeheimen. Werknemers moeten bijvoorbeeld alle bedrijfsgerelateerde content eerst laten goedkeuren voordat deze online wordt geplaatst. Dit helpt de reputatie van het bedrijf te beschermen en voorkomt onduidelijkheden over wat wel en niet gedeeld mag worden.

  2. Ziekenhuis B richt zich in hun gedragscode sterk op gezondheid en veiligheid. Ze hebben duidelijke regels opgesteld voor het gebruik van verdovende middelen en de omgang met patiënten. Alle medewerkers moeten deze code ondertekenen als onderdeel van hun indiensttreding, wat zorgt voor een uniforme benadering van patiëntenzorg en veiligheid.

  3. Retailketen C heeft een gedragscode die specifiek ingaat op diefstal en het gebruik van mobiele telefoons tijdens werktijd. Deze code helpt niet alleen om diefstal te voorkomen, maar verbetert ook de productiviteit doordat werknemers zich volledig kunnen concentreren op hun taken.

  4. Overheidsinstantie D heeft een gedragscode die de nadruk legt op het melden van incidenten. Dit omvat een helder protocol voor het omgaan met grensoverschrijdend gedrag en de contactgegevens van de vertrouwenspersoon. Dit zorgt voor een veilige werkomgeving waar werknemers zich ondersteund voelen.

  5. Sportbond E heeft een gedragscode die gericht is op fair play en respect binnen en buiten de sportvelden. Deze code wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast om ervoor te zorgen dat deze blijft voldoen aan de verwachtingen van de belanghebbenden en veranderingen binnen de sportsector.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel Regelgeving
Topic: HR
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.