Ontslag op staande voet: advies voor werkgevers

Werkgever geeft ontslag op staande voet aan zijn werknemer

Als je overweegt iemand op staande voet te ontslaan, is het belangrijk dat je goed begrijpt wat dit inhoudt en wat jouw rechten en plichten zijn. Dit artikel biedt jou een helder overzicht van de procedures, de dringende redenen die een ontslag op staande voet rechtvaardigen, en de juridische gevolgen die dit voor jou en je werknemer kan hebben.

We behandelen belangrijke aspecten, zoals het correct vaststellen van een dringende reden, het proces van communicatie en de noodzaak van een schriftelijke bevestiging. Je leert ook over de risico's van een onterecht ontslag en hoe je deze kunt vermijden om onnodige kosten en juridische complicaties te voorkomen.

Of je nu te maken hebt met een werknemer die zijn arbeidsovereenkomst schendt of je wilt weten hoe je een ontslag op staande voet aanvecht, dit artikel voorziet je van de nodige kennis en stappen om zorgvuldig en correct te handelen.

Wat is ontslag op staande voet?

Als je een werknemer op staande voet ontslaat, beëindig je de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang. Dit betekent dat de werknemer van het ene op het andere moment zonder werk zit. Een dergelijk ontslag geef je alleen onder dringende redenen: gedragingen die zo ernstig zijn dat van jou als werkgever niet verwacht kan worden de arbeidsrelatie voort te zetten. Denk aan diefstal, fraude, of ernstige beledigingen.

Bij ontslag op staande voet is er geen opzegtermijn. De werknemer stopt direct met werken en de loonbetaling stopt ook onmiddellijk. Maar let op, je moet dit ontslag wel direct aan de werknemer mededelen en de reden voor het ontslag duidelijk vermelden. Als je dit nalaat, of de reden wordt niet als dringend gezien door de rechter, kan het ontslag onterecht worden verklaard. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen, zoals een verplichting tot doorbetaling van loon of een schadevergoeding betalen.

Wanneer mag je een werknemer op staande voet ontslaan?

Je mag een werknemer op staande voet ontslaan als er sprake is van dringende redenen. Deze redenen moeten zo ernstig zijn dat de arbeidsovereenkomst direct moet eindigen. Het moet gaan om gevallen waarin je als werkgever direct en zonder twijfel kunt aantonen dat de werknemer het vertrouwen ernstig heeft beschaamd.

Het is van belang dat je onmiddellijk handelt: de staande voet ontslagen moeten zo snel mogelijk na het ontdekken van de reden gebeuren. Vertraging kan worden geïnterpreteerd alsof de dringende reden niet urgent genoeg is voor ontslag op staande voet. Daarnaast moet je de werknemer direct vertellen waarom hij wordt ontslagen. Een schriftelijke bevestiging hiervan volgt zo snel mogelijk.

Dringende redenen ontslag op staande voet

 • Diefstal of fraude: Het onrechtmatig nemen of gebruiken van bedrijfseigendommen of -middelen.

 • Ernstige mishandeling of grove belediging: Fysiek geweld of verbale aanvallen gericht tegen collega's of leidinggevenden.

 • Bedrog: Het misleiden of liegen tegen de werkgever over belangrijke zaken.

 • Werkweigering: Het herhaaldelijk weigeren werkzaamheden uit te voeren zonder geldige reden.

 • Herhaaldelijk te laat komen: Voortdurend te laat komen zonder geldige verklaring, ondanks eerdere waarschuwingen.

 • Schenden van bedrijfsgeheimen: Het delen van vertrouwelijke of gevoelige bedrijfsinformatie met onbevoegden.

Hoe werkt ontslag op staande voet?

 1. Directe actie: Zodra je kennis hebt van de dringende reden, moet je onmiddellijk handelen. Vertraging kan het recht op ontslag op staande voet ondermijnen.

 2. Communicatie: Informeer de werknemer zo snel mogelijk mondeling over het ontslag en de specifieke redenen hiervoor. Dit is belangrijk om de geldigheid van het ontslag op staande voet te waarborgen.

 3. Schriftelijke bevestiging: Volg de mondelinge kennisgeving op met een schriftelijke bevestiging. Detailleer de redenen van het ontslag en de feiten die daartoe hebben geleid.

 4. Juridische toetsing: Dringende redenen moeten wettelijk onderbouwd zijn. Het is raadzaam om juridische hulp in te schakelen om de rechtmatigheid van het ontslag te verzekeren.

 5. Rechten en plichten: Informeer de werknemer over zijn rechten, zoals het aanvechten van het ontslag en over eventuele plichten, zoals het inleveren van bedrijfseigendommen en de regels omtrent een WW-uitkering.

Wettelijke regels ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet zijn er strikte wettelijke regels die je als werkgever moet volgen. Dit type ontslag is alleen toegestaan bij uiterst ernstige gevallen, waarbij je direct en zonder uitstel moet handelen. De redenen voor ontslag moeten grondig en objectief rechtvaardigbaar zijn.

De wet vereist dat het ontslag op staande voet 'onverwijld' plaatsvindt, wat betekent dat er geen significante tijd mag verstrijken tussen het moment van ontdekking van de dringende reden en het moment van ontslag. Elke vertraging kan de geldigheid van het ontslag ondermijnen.

Gevolgen ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet heeft ingrijpende gevolgen, zowel voor jou als werkgever als voor de werknemer. Voor de werknemer betekent het een directe beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waardoor hij per direct zonder werk en inkomen zit. Bovendien kan het leiden tot het feit dat de werknemer geen WW-uitkering krijgt, omdat de werknemer verwijtbaar werkloos wordt geacht.

Voor jou als werkgever kan een onterecht of slecht onderbouwd ontslag op staande voet leiden tot juridische geschillen. De werknemer kan het ontslag aanvechten bij de rechter, wat kan resulteren in het moeten betalen van een vergoeding of schadevergoeding, of zelfs het ongedaan maken van het ontslag.

fired 1

Wat moet er in de ontslag op staande voet brief staan?

In de ontslagbrief op staande voet moet je duidelijk en ondubbelzinnig de redenen voor het ontslag vermelden. Begin met de verklaring dat de arbeidsovereenkomst per direct beëindigd wordt wegens dringende reden. Specificeer vervolgens wat deze redenen zijn, en zorg ervoor dat je deze kunt onderbouwen met feiten en voorbeelden.

Het is ook belangrijk om de datum te noemen waarop het ontslag ingaat, wat in dit geval de datum van de brief of het gesprek zal zijn. Vermeld duidelijk dat de werknemer vanaf dat moment geen recht meer heeft op loon en benoem eventuele bedrijfseigendommen die teruggegeven moeten worden.

In de brief moet ook staan dat de werknemer het recht heeft om tegen het ontslag in beroep te gaan bij de kantonrechter en binnen welke termijn dit moet gebeuren. Zorg ervoor dat je de brief zorgvuldig opstelt en controleer of alle noodzakelijke informatie erin staat.

Ten slotte, verstuur de brief aangetekend of overhandig deze persoonlijk aan de werknemer, zodat je een bewijs van ontvangst hebt. Dit is belangrijk voor het geval er juridische stappen worden ondernomen.

Onterecht ontslag op staande voet

Als je een werknemer onterecht op staande voet ontslaat, betekent dit dat de redenen voor het ontslag niet voldoen aan de wettelijke eisen voor dringendheid of ernst. Dit kan gebeuren als je als werkgever te snel handelt zonder voldoende bewijs of als de situatie niet voldoet aan de wettelijke definitie van een 'dringende reden'. In dergelijke gevallen staat de werknemer sterk in zijn recht om juridische stappen te ondernemen.

Wat zijn de gevolgen van een onterecht ontslag op staande voet?

Een onterecht ontslag op staande voet kan ernstige gevolgen hebben voor jou als werkgever. Allereerst kan de werknemer het ontslag aanvechten en de kantonrechter vragen om het ontslag te vernietigen. Dit kan resulteren in het verplicht herstellen van de arbeidsovereenkomst of het uitbetalen van een schadevergoeding.

Daarnaast kan een onterecht ontslag leiden tot een negatieve sfeer binnen het bedrijf en het imago van jouw onderneming schaden. Het kan ook invloed hebben op de relatie met andere werknemers, die zich onveilig of onrechtvaardig behandeld kunnen voelen.

Transitievergoeding bij ontslag op staande voet

Wanneer je als werkgever een werknemer op staande voet ontslaat, ontstaat vaak de vraag of de werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Normaal gesproken heeft een werknemer bij ontslag recht op deze vergoeding, maar bij ontslag op staande voet ligt dit anders.

In principe heeft een werknemer die op staande voet terecht is ontslagen, vanwege een ernstige misstap, geen recht op een transitievergoeding. Dit komt, omdat de ernst van de situatie die het ontslag rechtvaardigt, het recht op deze vergoeding tenietdoet.

Echter, als het ontslag op staande voet later door de rechter wordt vernietigd of als onterecht wordt beoordeeld, kan de werknemer alsnog recht hebben op de transitievergoeding en moet je direct de vergoeding betalen. Dit benadrukt het belang van een zorgvuldig en goed gedocumenteerd ontslagproces.

Ontslag op staande voet tijdens ziekte

Als werkgever kun je geconfronteerd worden met de complexe situatie waarbij je overweegt een zieke werknemer op staande voet te ontslaan. Hoewel ziekte op zich geen geldige reden is voor ontslag op staande voet, kunnen er zich tijdens de ziekteperiode incidenten voordoen die een dergelijk ontslag rechtvaardigen. Dit omvat gedrag, zoals fraude met ziekteverlof of het plegen van strafbare feiten tijdens de ziekte.

Bedenk dat ontslag op staande voet tijdens ziekte extra gevoelig ligt en snel kan leiden tot juridische geschillen. Het is van belang om je beslissing goed te onderbouwen en waar mogelijk te overleggen met een juridisch adviseur om ervoor te zorgen dat je binnen de grenzen van de wet blijft.

Ontslag op staande voet bij ernstig gewetensbezwaar

Als werkgever kun je te maken krijgen met situaties waarin een werknemer vanwege ernstige gewetensbezwaren weigert bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Hoewel respect voor persoonlijke overtuigingen belangrijk is, kan dit in sommige gevallen leiden tot een conflict met bedrijfsbelangen.

Ontslag op staande voet wegens gewetensbezwaren is echter een zeer zeldzame en complexe kwestie. Gewetensbezwaar op zichzelf is meestal geen geldige reden voor ontslag op staande voet, tenzij het directe en ernstige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering of de veiligheid op de werkplek.

In dergelijke gevallen is het van belang om eerst te zoeken naar mogelijke oplossingen of alternatieven, zoals het overdragen van de werknemer naar een andere functie of afdeling waar zijn gewetensbezwaren geen rol spelen. Documenteer alle stappen die je hebt ondernomen om een oplossing te vinden en de communicatie met de werknemer.

Alleen in uitzonderlijke gevallen, waarin geen enkele oplossing haalbaar is en het gewetensbezwaar leidt tot ernstige verstoringen, zou ontslag op staande voet overwogen kunnen worden. Zorg ervoor dat je juridische advies inwint om de situatie zorgvuldig te beoordelen en te verzekeren dat alle acties binnen de wettelijke kaders vallen.

Ontslag op staande voet zwangerschap

Ontslag op staande voet tijdens zwangerschap betreedt een zeer delicate en wettelijk beschermde zone. Als werkgever moet je weten dat zwangere werknemers extra bescherming genieten onder de wet. Het ontslaan van een werknemer enkel vanwege haar zwangerschap is niet alleen onethisch, maar ook onwettig.

Echter, indien een zwangere werknemer zich schuldig maakt aan gedrag dat normaal gesproken een ontslag op staande voet rechtvaardigt, zoals diefstal of ernstig misbruik, dan kun je als werkgever nog steeds actie ondernemen. Het is belangrijk om te benadrukken dat de reden voor ontslag op staande voet volledig los moet staan van de zwangerschap.

Ontslag op staande voet tijdelijk contract

Ook bij een tijdelijk contract kan ontslag op staande voet plaatsvinden als er sprake is van een dringende reden. Dit betekent dat, net zoals bij een vast contract, de arbeidsrelatie direct beëindigd kan worden zonder inachtneming van een opzegtermijn, mits de reden voor het ontslag de onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt. De regels voor staande voet ontslagen gelden hetzelfde voor staande voet ontslagen met een tijdelijk contract.

Fired 3

Werknemer wil op staande voet ontslag nemen

Als een werknemer besluit op staande voet ontslag te nemen, betekent dit dat hij de arbeidsovereenkomst per direct wil beëindigen zonder de gebruikelijke opzegtermijn in acht te nemen. Dit is een uitzonderlijke situatie, die meestal voortkomt uit ernstige omstandigheden op de werkvloer.

Als werkgever is het belangrijk om direct een gesprek aan te gaan met de werknemer om de redenen achter deze drastische beslissing te begrijpen. Mogelijke redenen kunnen zijn een onhoudbare werksituatie, ernstige conflicten, of andere zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

Zorg voor een zorgvuldige afhandeling van het ontslag. Dit betekent dat je de werknemer duidelijk moet informeren over de mogelijke gevolgen van zijn actie, zoals het verlies van recht op een WW-uitkering of andere financiële nadelen. Hoewel je als werkgever niet kunt weigeren een ontslag op staande voet te accepteren, is het wel verstandig om alle communicatie en afspraken schriftelijk vast te leggen.

Werknemer wil de ontslag op staande voet aanvechten

Als een werknemer kan in hoger beroep gaan als hij besluit het ontslag op staande voet aan te vechten, betekent dit dat hij de redenen van het ontslag niet accepteert en juridische stappen wil ondernemen. Als werkgever moet je voorbereid zijn op dit proces en zorgen dat je handelingen en beslissingen goed gedocumenteerd en onderbouwd zijn.

De werknemer kan zich wenden tot de kantonrechter om het ontslag aan te vechten. Dit moet binnen een bepaalde termijn gebeuren, normaal gesproken binnen twee maanden na het ontslag. Hij kan de rechter vragen het ontslag ongedaan te maken of een vergoeding eisen.

Als werkgever is het belangrijk om tijdens dit proces professioneel te blijven en alle vereiste informatie en documentatie aan de rechter te leveren. Zorg ervoor dat je alle bewijzen hebt van de dringende reden die hebben geleid tot het ontslag op staande voet.

Redenen hoe ontslag op staande voet ongedaan kan worden gemaakt

Op staande voet ontslag teruggedraaid

Wanneer een ontslag op staande voet teruggedraaid wordt, houdt dit in dat de eerdere beslissing om een werknemer per direct te ontslaan, wordt geannuleerd. Dit kan plaatsvinden na een succesvolle juridische aanvechting door de werknemer of als je als werkgever tot nieuwe inzichten komt die het ontslag niet langer rechtvaardigen.

In het geval dat een werknemer het ontslag op staande voet aanvecht en de rechter besluit dat het ontslag onterecht was, kan het ontslag worden teruggedraaid. Dit betekent dat de werknemer recht heeft om terug te keren naar zijn of haar functie alsof het ontslag nooit heeft plaatsgevonden.

Op staande voet ontslag vernietigen

Indien het ontslag op staande voet door de rechter wordt vernietigd, moet je als werkgever bereid zijn om de werknemer weer in dienst te nemen en mogelijk achterstallig loon en andere vergoedingen te betalen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de sfeer op de werkvloer en de relatie met andere werknemers.

Verder is het belangrijk om uit deze situaties te leren en toekomstige ontslagen zorgvuldiger aan te pakken. Dit kan betekenen dat je interne procedures moet herzien of verbeteren om toekomstige juridische problemen te voorkomen.

Als het ontslag wordt vernietigd, overweeg dan of er alternatieve oplossingen zijn voor het conflict met de werknemer, zoals mediation of een andere vorm van conflictresolutie. Dit kan helpen om een meer positieve uitkomst voor beide partijen te bereiken.

Ontslag op staande voet intrekken

Als je besluit een ontslag op staande voet in te trekken, betekent dit dat je als werkgever terugkomt op je beslissing om een werknemer per direct te ontslaan. Dit kan gebeuren als je nieuwe informatie hebt ontvangen die het ontslag niet langer rechtvaardigt, of als je de situatie opnieuw hebt beoordeeld en tot de conclusie bent gekomen dat het ontslag te streng was.

Schadevergoeding eisen van je werknemer

Als werkgever kun je in bepaalde situaties een schadevergoeding van een werknemer eisen. Dit kan het geval zijn wanneer de werknemer contractuele verplichtingen schendt of op andere wijze schade toebrengt aan het bedrijf door nalatigheid of opzettelijk verkeerd handelen.

De hoogte van de schadevergoeding moet redelijk zijn en in verhouding staan tot de werkelijk geleden schade. Het kan niet zo zijn dat je als werkgever meer eist dan de werkelijke schade. Berekeningen moeten nauwkeurig en transparant zijn.

Non-actief stellen bij ontslag op staande voet

Als werkgever kun je besluiten een werknemer non-actief te stellen als voorbereiding op een mogelijk ontslag op staande voet. Dit wordt gedaan om de situatie te beoordelen en om alle nodige informatie te verzamelen voordat je een definitieve beslissing neemt. Non-actief stellen is een ernstige maatregel en moet zorgvuldig worden overwogen.

Bij het non-actief stellen in de context van een mogelijk ontslag op staande voet, is het essentieel om de werknemer duidelijk te informeren over de redenen van deze tijdelijke maatregel. Je moet de werknemer schriftelijk informeren, waarin je uitlegt dat deze stap is genomen in afwachting van verder onderzoek naar vermeend gedrag dat kan leiden tot ontslag op staande voet.

Zorg ervoor dat je de werknemer ook informeert over zijn of haar rechten tijdens de periode van non-actiefstelling, inclusief het recht op doorbetaling van loon. Daarnaast moet je de verwachte duur van de non-actiefstelling en de volgende stappen in het proces duidelijk maken.

Let erop dat het bij een mogelijke op staande voet ontslag geen definitieve maatregel is en dat de werknemer recht heeft op een eerlijke behandeling gedurende het hele proces. Als blijkt dat er onvoldoende grond is voor op staande voet ontslaan, moet je bereid zijn om de werknemer weer aan het werk te laten gaan.

Conclusie

Het navigeren door de complexe procedures van ontslag op staande voet vereist een zorgvuldige benadering. Als werkgever is het van belang dat je de situatie grondig beoordeelt voordat de arbeidsovereenkomst eindigt. Het onterecht beëindigen van een overeenkomst kan leiden tot een verplichting tot het betalen van een schadevergoeding, wat financiële gevolgen kan hebben.

Bedenk dat ontslag met wederzijds goedvinden altijd een optie is als een alternatief voor ontslag op staande voet. Deze benadering kan helpen om langdurige juridische geschillen te vermijden en biedt een meer vreedzame oplossing voor beide partijen., zelfs als een werknemer zelf ontslag neemt.

Ook kan de rechter besluiten om te zorgen dat het ontslag op staande voet eindigt, waardoor je een schadevergoeding moet betalen. Let op dat je alleen voor dringende reden het ontslag op staande voet aanbiedt om problemen voor jouw organisatie te voorkomen.

Veel gestelde vragen

 • Bij ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd, wat betekent dat de werknemer per direct stopt met werken en vanaf dat moment geen loon meer ontvangt van de werkgever. Echter, de situatie rondom uitbetalingen, zoals een WW-uitkering krijgen of een vergoeding kan complex zijn.

 • Een werkgever kan een ontslag op staande voet niet op dezelfde manier "aanvechten" als een werknemer, omdat het de werkgever is die het ontslag initieert. Echter, als werkgever kun je geconfronteerd worden met situaties waarin de werknemer het ontslag aanvecht. In zo'n geval moet je als werkgever je beslissing om de werknemer op staande voet te ontslaan, verdedigen.

 • Je kunt zonder ontslagvergoeding worden ontslagen in verschillende situaties, afhankelijk van de regels van het arbeidsrecht in jouw land en de specifieke omstandigheden rond je ontslag. Als je werk weigert en op staande voet ontslagen wordt, ontvang je geen ontslagvergoeding.

Management
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.