Ziekteverlof: wat is het en hoe gaat je ermee om

Ziekteverlof

Wat is ziekteverlof?

Ziekteverlof is een vorm van verlof die beschikbaar is voor werknemers die niet in staat zijn om te werken als gevolg van ziekte. Het doel van ziekteverlof is om werknemers te ondersteunen bij het herstellen van hun gezondheid en het voorkomen van verdere verslechtering van hun toestand. Bovendien beschermt ziekteverlof werknemers tegen inkomensverlies als gevolg van ziekte, wat hen in staat stelt om hun financiële verplichtingen na te komen en hun levensonderhoud te behouden.

Heeft een werknemer recht op ziekteverlof?

Ziekteverlof is een belangrijk aspect van de arbeidsvoorwaarden en werkgevers zijn wettelijk verplicht om ziekteverlof aan hun werknemers aan te bieden. Dit houdt in dat werkgevers het salaris van de medewerkers moeten betalen tijdens de ziekteperiode. Werkgevers mogen wel voorwaarden stellen aan het opnemen van ziekteverlof, zoals het indienen van een medische verklaring of het melden van de ziekte binnen een bepaalde termijn. Het is dan ook belangrijk voor werknemers om op de hoogte te zijn van de regels en procedures rondom ziekteverlof binnen hun organisatie.

Salaris tijdens ziekteverlof

Werknemers hebben het recht om hun salaris te behouden tijdens ziekte. Als werkgever ben je verplicht om het loon gedurende twee jaar door te betalen. In het eerste jaar moet je minimaal 70% van het salaris betalen en dit mag niet onder het minimumloon liggen. Het exacte percentage moet worden vermeld in de cao. Ziekte heeft geen invloed op de doorbetaling van de pensioenpremie en het vakantiegeld.

In het tweede jaar hoef je als werkgever maximaal 70% van het loon door te betalen en het bedrag kan onder het minimumloon liggen.

Als de werknemer drie jaar ziek is, moet hij of zij een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Dit geld wordt alleen toegekend als de herintegratie niet is gelukt en de werkgever voldoende inspanningen heeft geleverd om de werknemer te helpen bij zijn of haar terugkeer naar het werk. De arbodienst helpt hier eventueel bij.

Wie betaalt ziekteverlof?

Wanneer een medewerker ziek is, heeft de werkgever een wettelijke verplichting om gedurende de eerste twee jaar van ziekte 70% van het loon door te betalen. Na deze periode heeft de werknemer volgens de wet recht op een uitkering van het UWV. De grens voor deze uitkering kan in elke cao anders zijn vastgesteld, het is daarom van belang om deze regels in de cao goed door te nemen.

Tijdens het doorbetalen van het loon gelden een aantal regels. Het bedrag mag bijvoorbeeld nooit hoger zijn dan 70% van het maximumdagloon. Er is ook een ondergrens: als de 70% van het loon minder is dan het minimumsalaris, dan ben je als bedrijf verplicht om het minimum salaris te betalen.

Het arbeidsrecht en de vakantierechten voor zieke werknemers

Wordt een werknemer ziek tijdens zijn of haar vakantie? Dan hoeft deze geen dagen op te nemen voor de dagen waarop hij of zij ziek is. De werknemer kan zich zoals gebruikelijk ziek melden. Soms is een bewijs van een buitenlandse arts gewenst.

Wettelijke vakantiedagen

Het recht op vrije dagen blijft van kracht wanneer een medewerker ziek is. Dit geldt echter alleen voor de officiële vakantiedagen en niet voor de bovenwettelijke dagen. Op vakantie gaan tijdens ziekteverlof is ook toegestaan, zolang dit geen negatieve gevolgen heeft voor de ziekte.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Als organisatie kun je wel vragen om ziektedagen aan te merken als zijnde bovenwettelijk. Dit kan gebeuren aan de hand van een schriftelijke overeenkomst, maar het is belangrijk om te beseffen dat de werknemer hier niet mee akkoord hoeft te gaan. Om jezelf hiertegen in te dekken, kun je boven wettelijke vakantiedagen afspraken opnemen in het arbeidscontract.

Wanneer hebben medewerkers geen recht op een vergoeding voor ziekte?

Wanneer een werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt en ziek wordt, hoef je als werkgever maximaal 13 weken het loon door te betalen. Hierbij geldt een minimum van 70% van zijn loon. Is het bedrag lager dan het minimumloon? Dan dien je dit aan te vullen tot het minimum salaris.

Indien de werknemer na 13 weken nog steeds ziek is, heb je als organisatie het recht om hem of haar te ontslaan. In de praktijk wordt de werknemer vaak in dienst gehouden en wordt het salaris vrijwillig doorbetaald. Loopt het contract van de werknemer af voor de 13e week, dan kun je bij het UWV een Ziektewet-uitkering aanvragen.

Ziekteverzuim en verzuimbegeleiding in arbeidscontract

Mag ik als werkgever ziekteverlofaanvraag afwijzen?

Als werkgever is het niet nodig om elke aanvraag voor ziekteverlof goed te keuren. Bijvoorbeeld als jij of jouw bedrijfsarts van mening is dat de medewerker nog steeds kan werken, zij het aangepast. Het kan ook gebeuren dat een medewerker ziekteverlof aanvraagt, terwijl er een andere vorm van verlof beter bij de situatie past. Er zijn verschillende situaties denkbaar:

 • Als een medewerker ziekteverlof aanvraagt om een kind van school te halen, dan bestaat er calamiteitenverlof, ook wel kort ziekteverzuim genoemd, voor dit soort onverwachte situaties.
 • Wanneer een medewerker zich ziek meldt en vraagt om voor een persoon uit de directe omgeving te zorgen, dan bestaat er kortdurend of langdurend zorgverlof.
 • Als een medewerker een privéprobleem heeft dat moet worden opgelost, is het goed om met de medewerker te overleggen. Wellicht is de opname van een paar vrije uren voldoende, kan de benodigde tijd later worden ingehaald, of is thuiswerken een passende oplossing.

Werkgeversrisico’s bij ziekteverlof

businessman-with-laptop-thinking-at-office-2022-12-16-09-45-46-utc_50

Als werkgever kunnen zieke medewerkers veel geld kosten, gemiddeld tussen de 200 en 400 euro per dag. Dit zijn een aantal manieren om de financiële risico's bij ziekteverlof te beperken:

 • Dek je in tegen loondoorbetaling met een verzuimverzekering en eventueel arbodienstverlening.
 • Bied hulp bij het herstel van de zieke medewerker.
 • Start met een re-integreren als de werknemer langdurig ziek is. De arbodienst helpt eventueel.
 • Ga regelmatig in gesprek met medewerkers om psychologische aandoeningen zoals burn-outs voorkomen. Een bedrijfsarts helpt hier eventueel graag bij.
 • Zorg voor een goede werk-privébalans.
Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel Regelgeving
Topic: Verlof
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.