PAGO: preventie en gezondheid op de werkvloer

PAGO staat voor Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek

Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en het beschermen van medewerkers tegen gezondheidsrisico's op de werkvloer is niet alleen een teken van goed werkgeverschap, maar ook een wettelijke verplichting. Periodieke beoordelingen, zoals het PAGO, spelen een cruciale rol in dit preventieve zorgtraject.

Dit artikel belicht de essentie van dergelijke medische onderzoeken en keuringen en onderstreept het belang van een doordachte aanpak in preventie en arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Terwijl we dit pad verkennen, zullen we onthullen hoe specifieke functies en risico's inventarisatie leiden tot een gerichtere en effectievere zorg voor werknemers, waarbij zowel mentale gezondheid als fysieke staat centraal staan.

Wat is PAGO?

PAGO, het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek, is een initiatief waar jij als werkgever stelt om de gezondheid en het welzijn van je werknemers regelmatig te beoordelen. Dit preventief medisch onderzoek richt zich op het vroegtijdig opsporen van werk gerelateerde gezondheidsrisico's. Door deze keuring aan te bieden, faciliteer je niet alleen een veiligere werkomgeving, maar voldoe je ook aan de wettelijke verplichting om je personeel te laten bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst.

Het PAGO dient als een spiegel die de fysieke en mentale gezondheid van je werknemers weerspiegelt, waardoor specifieke functies met verhoogde risico's tijdig kunnen worden geïdentificeerd en aangepakt. Het is een essentieel onderdeel van een doordacht arbobeleid en draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van je personeel.

Wat is een PAGO onderzoek?

Een PAGO onderzoek is een gericht medisch onderzoek dat jij als werkgever aanbiedt om de gezondheid van je werknemers te monitoren. Dit onderzoek, uitgevoerd door een bedrijfsarts binnen de arbodienst, richt zich op het identificeren van werk gerelateerde gezondheidsgevaren en het bevorderen van preventie op de werkvloer. Het omvat een online vragenlijst gevolgd door lichamelijke en mentale gezondheidsevaluaties, specifiek afgestemd op de arbeidsomstandigheden en mogelijke risico’s binnen specifieke functies.

Het PAGO biedt een unieke gelegenheid om je werknemer gezond te houden, risico's te verlagen en samenwerking tussen werkgever en personeel te versterken. Door deel te nemen, krijgen werknemers inzicht in hun eigen gezondheidsstaat en leefstijl, terwijl jij als werkgever concrete stappen kunt zetten naar een gezondere arbeidsomgeving.

Medische keuringen en onderzoeken

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een solide dossier over medische keuringen en onderzoeken, zoals PAGO en PMO, om de gezondheid van je werknemers te waarborgen. Deze keuringen zijn belangrijk om vroegtijdig risico's te signaleren en preventieve maatregelen te nemen.

Verschil PAGO en PMO

Hoewel PAGO als PMO essentiële instrumenten zijn in het bevorderen van de gezondheid op de werkvloer, verschillen ze in focus en reikwijdte. Het PAGO, of Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek, richt zich primair op het opsporen van werk gerelateerde welzijn risico's en is meer gericht op de specifieke arbeidsomstandigheden en mogelijke risico's binnen bepaalde functies.

Aan de andere kant biedt het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) een uitgebreider onderzoek, waarbij naast de arbeidsomstandigheden ook de algehele gezondheid en leefstijl van de werknemers worden beoordeeld. PMO kijkt verder en biedt een uitgebreider inzicht in zowel de lichamelijke als mentale welzijn van het personeel.

Als werkgever moet je de verschillen kennen om de juiste zorg en ondersteuning aan je werknemer te bieden, en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en de behoeften van je personeel effectief te adresseren.

Is een PAGO verplicht?

Als werkgever vraag je je misschien af: is een PAGO wettelijk verplicht? Volgens de Arbowet ben je inderdaad verplicht om je personeel regelmatig een PAGO aan te bieden. Dit beroepsgezondheidsonderzoek dient om werk gerelateerde welzijn risico's vroegtijdig op te sporen en te adresseren.

Hoewel het aanbieden van een PAGO verplicht is, zijn werknemers niet verplicht om deel te nemen. Het is jouw taak als werkgever om de voordelen van een PAGO duidelijk te communiceren en je personeel te motiveren om deel te nemen, onderstrepend dat hun gezondheid en welzijn voorop staan. Door samen te werken met de bedrijfsarts en de arbeid deskundige, zorg je voor een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen.

Wat zijn de PAGO verplichtingen?

Als werkgever heb je de volgende PAGO verplichtingen:

  • Aanbieden van PAGO: Zorg ervoor dat je personeel regelmatig het PAGO kunnen ondergaan. Dit is wettelijk verplicht en moet onderdeel zijn van je arbobeleid.

  • Samenwerking met professionals: Werk samen met een bedrijfsarts of arbeid deskundige om te zorgen voor kwalitatieve en relevante keuringen.

  • Gebruik van resultaten: Pas de resultaten van het PAGO toe om de werkomstandigheden te verbeteren en risico's aan te pakken.

  • Voorlichting: Informeer je werknemers duidelijk over het doel, de inhoud en het vrijwillige karakter van het PAGO.

  • Privacy: Waarborg de privacy van je werknemers door vertrouwelijk om te gaan met de uitkomsten van het PAGO.

  • Actieplan: Stel op basis van de PAGO-resultaten een actieplan op om werknemers gezond te houden.

  • Registratie en opvolging: Houd de deelname en de resultaten bij en zorg voor een adequate opvolging van de aanbevelingen.

Pago test 2

Voorlichting arbobeleid door werkgever

Als werkgever speel je een sleutelrol in de voorlichting over het arbobeleid binnen jouw organisatie. Het is jouw taak om te zorgen dat alle werknemers goed geïnformeerd zijn over de maatregelen en procedures die hun gezondheid en veiligheid op de werkplek waarborgen. Dit omvat niet alleen de uitleg van het beleid zelf, maar ook de praktische uitvoering ervan, zoals de frequentie van PAGO keuringen en de beschikbaarheid van preventieve medische onderzoeken.

Zorg voor heldere communicatie en maak gebruik van diverse kanalen, zoals personeelsbijeenkomsten, intranet, of specifieke trainingen. Het betrekken van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan de dialoog en het begrip versterken.

Wat is een PAGO keuring?

De PAGO keuring is een cruciaal element binnen het arbobeleid dat jij als werkgever dient te initiëren. Deze keuring, gericht op het tijdig herkennen van werk gerelateerde welzijn risico's, is meer dan een routinecontrole; het is een diepgaand onderzoek naar de lichamelijke en mentale staat van je werknemers. Tijdens de PAGO keuring worden diverse aspecten onderzocht, zoals de impact van arbeidsomstandigheden op de gezondheid, de aanwezigheid van psychosociale arbeidsbelasting en de algemene leefstijl van je personeel.

De kosten van een PAGO

De kosten van een PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van de organisatie, de branche, de specifieke risico's die geassocieerd worden met het soort werk, de diepgang van het onderzoek, en de dienstverlener (zoals de bedrijfsarts of arbeidsgezondheiddienst) die het onderzoek uitvoert.

Over het algemeen zijn de kosten opgebouwd uit de tijd die de bedrijfsarts besteedt aan het onderzoek, de gebruikte materialen, en eventuele aanvullende tests die nodig zijn om de gezondheidsgevaren binnen een bepaald beroep of sector te beoordelen. Sommige organisaties kunnen ook kiezen voor meer uitgebreide onderzoeken, die bijvoorbeeld psychologische evaluaties of uitgebreidere lichaamstests omvatten, wat de kosten kan verhogen.

Conclusie

In dit artikel hebben we de belangrijke aspecten van PAGO en PMO onderzocht, inclusief de wettelijke verplichtingen en de voordelen die ze bieden voor zowel werkgever als werknemers. We hebben de verschillen tussen PAGO en PMO verduidelijkt en de cruciale rol van regelmatige medische keuringen en onderzoeken benadrukt. Daarnaast hebben we de verantwoordelijkheden van de werkgever uiteengezet in het aanbieden van deze keuringen en het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving.

Het is duidelijk dat de gezondheid en veiligheid op de werkplek een gedeelde verantwoordelijkheid zijn, waarbij voorzorg, onderzoek en samenwerking centraal staan. Door het naleven van deze principes en het regelmatig uitvoeren van PAGO en PMO, kunnen werkgevers niet alleen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, maar ook bijdragen aan de duurzame arbeidsparticipatie en welzijn van hun werknemers. Laten we niet vergeten dat een gezonde werkomgeving leidt tot een productievere en tevredenere workforce.

Veel gestelde vragen

  • Er is geen wettelijk vastgestelde termijn voor hoe vaak een PAGO uitgevoerd moet worden. Het is echter gebruikelijk dat dit soort onderzoeken eens per twee tot vier jaar wordt aangeboden, afhankelijk van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf. In sommige sectoren of voor bepaalde functies met hogere risico's kan het nodig zijn om het onderzoek vaker uit te voeren.

  • De kosten van het PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) worden betaald door de werkgever. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat werknemers periodiek kunnen deelnemen aan dit preventieve medische onderzoek, zonder dat dit kosten voor de werknemers met zich meebrengt. Dit maakt deel uit van de wettelijke verplichtingen die werkgevers hebben om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

  • Over het algemeen kan een basis PAGO 15 tot 30 minuten per werknemer in beslag nemen. Dit omvat doorgaans het invullen van een vragenlijst en een kort fysiek onderzoek door een bedrijfsarts of een andere medische professional. Als er aanvullende tests of uitgebreidere evaluaties nodig zijn, zoals gehoor- of zichttesten, kan het onderzoek langer duren, mogelijk tot één uur of meer per werknemer.

HR
Topic: HR
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.