Arbodienst: waarom heeft je bedrijf er een nodig?

Man in orange engineering vest and woman are standing at a table and deliberating.

In dit artikel onderzoeken we wat een arbodienst doet, waarom werkgevers ervoor kiezen om er een in te schakelen, hoe het zich verhoudt tot bedrijfsartsen, en welke kosten ermee gepaard gaan. Als werkgever krijg je inzicht in hoe arbodiensten je kunnen ondersteunen bij het creëren van een gezond en veilig(e) werkomgeving, het beheren van ziekteverzuim, en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Lees verder om alles te ontdekken wat je moet weten over arbodiensten en hoe ze kunnen bijdragen aan het succes van je bedrijf.

Wat is een arbodienst?

Een arbodienst, afgeleid van 'arbeidsdienst', fungeert als een onafhankelijke externe dienstverlener en speelt een cruciale rol in het ondersteunen van werkgevers bij het beheren van de arbeidsomstandigheden en het waarborgen van de gezondheid van medewerkers. Het primaire doel van het inschakelen van een arbodienst is het creëren van een veilige en gezonde werkomplek—essentieel voor het optimaliseren van de functionele capaciteit van werknemers.

Daarbij richt de arbodienst zich op het minimaliseren van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim, en ondersteunt het bedrijven in het voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Deze samenwerking zorgt voor een stevige basis waarop goede arbeidsomstandigheden gefaciliteerd worden, cruciaal voor het behoud van gezonde medewerkers en het beperken van uitval door ziekte.

Wanneer een arbodienst inschakelen?

Een gecertificeerde arbodienst voert een breed scala aan taken uit om werkgevers te helpen bij het waarborgen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Enkele van de belangrijkste taken en diensten zijn:

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Arbodiensten zijn betrokken bij risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), waarbij ze de arbeidsomstandigheden in kaart brengen en risico's identificeren. Hieruit volgen adviezen en maatregelen om deze risico's te beperken. Daarnaast ondersteunen ze werkgevers bij verzuimbegeleiding, re-integratietrajecten, en het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de Arbowet.

Ziekteverzuimbegeleiding

Arbodiensten spelen een cruciale rol bij de begeleiding van zieke werknemers. Ze bieden advies en ondersteuning aan zowel werkgevers als werknemers om een effectieve re-integratie te bevorderen. Dit omvat het opstellen van re-integratieplannen en het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid van werknemers.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Om de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers te waarborgen, voeren arbodiensten preventieve medische onderzoeken uit. Hierbij worden de fysieke en mentale gezondheid van werknemers beoordeeld. Op basis van de resultaten kunnen aanbevelingen worden gedaan voor verbetering en preventie van gezondheidsproblemen.

Toetsing van het arbobeleid

Arbodiensten zorgen ervoor dat het arbobeleid van de werkgever voldoet aan de wettelijke eisen en bieden advies en ondersteuning bij eventuele aanpassingen. Ze voeren regelmatig controles uit om te waarborgen dat het beleid effectief wordt toegepast en nageleefd.

Verzuimbeleid

Het ontwikkelen en implementeren van een effectief verzuimbeleid is essentieel voor werkgevers. Arbodiensten ondersteunen bij het opstellen van beleidsmaatregelen en procedures om verzuim te beheersen en te voorkomen. Dit kan onder meer het begeleiden van langdurig verzuim en het terugdringen van ziekteverzuim omvatten.

Second opinion aanvragen

Werknemers hebben het recht om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts als ze twijfels hebben over het advies van de eerste bedrijfsarts. Arbodiensten faciliteren dit proces en zorgen voor objectieve beoordelingen, wat de transparantie en vertrouwensrelatie tussen werknemers en werkgevers bevordert.

Ondersteuning door vier kerndeskundigen

De inzet van vier kerndeskundigen—de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de veiligheidskundige en de organisatiedeskundige—is een essentieel onderdeel van de dienstverlening door de arbodienst, gericht op een alomvattende benadering van veilig werken en arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

Het inschakelen van een arbodienst kan aanzienlijke voordelen opleveren voor zowel werkgevers als werknemers. Het zorgt voor een gezondere werkomgeving, vermindert verzuim, en zorgt ervoor dat werkgevers voldoen aan wettelijke verplichtingen. Door deze deskundige ondersteuning kunnen werkgevers en werknemers samenwerken aan een veilige en productieve werkomgeving.

De achterkant van werkers met oranje vesten aan en gele helmen

Waarom schakel je een arbodienst in?

Het inschakelen van een arbodienst is voor werkgevers een strategische keuze om verschillende redenen:

Expertise

Werkgevers kiezen voor een arbodienst vanwege de gespecialiseerde kennis die deze diensten hebben op het gebied van arbeidsomstandigheden en gezondheid.

Preventie en voorlichting

Arbodiensten spelen een actieve rol in het bevorderen van veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Ze bieden voorlichting en training aan werknemers en werkgevers, wat bijdraagt aan bewustwording en het verminderen van arbeidsrisico's.

Wettelijke verplichtingen

Voor werkgevers is het inschakelen van een arbodienst verplicht om een arbodienst of bedrijfsarts in te schakelen voor ondersteuning bij arbeidsomstandigheden en verzuimbegeleiding. Het naleven van deze verplichtingen is essentieel om boetes en juridische problemen te voorkomen.

Verzuimbeheersing

Arbodiensten spelen een cruciale rol bij het voorkomen en beheren van ziekteverzuim onder werknemers. Een effectieve verzuimaanpak kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren en de continuïteit van het bedrijf waarborgen.

Optimale inzetbaarheid

Werkgevers streven naar de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Arbodiensten dragen hieraan bij door preventieve gezondheidsmaatregelen, loopbaanbegeleiding, opleidingsmogelijkheden en aanpassingen op de werkvloer te bieden. Dit bevordert de productiviteit en tevredenheid op de werkvloer.

Arbodienstverlening op maat

Arbodiensten begrijpen dat de behoeften van bedrijven en sectoren kunnen variëren. Daarom bieden ze maatwerkoplossingen die zijn afgestemd op de specifieke situatie van een organisatie.

Onafhankelijkheid

Een arbodienst opereert onafhankelijk en objectief, wat vertrouwen geeft aan zowel werkgevers als werknemers in het beheer van arbeidsomstandigheden en verzuim. Deze onafhankelijkheid is essentieel om belangenconflicten te voorkomen.

Het inschakelen van een arbodienst niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een strategische keuze om de gezondheid, veiligheid en productiviteit op de werkvloer te waarborgen. Het is een investering in zowel de korte als de lange termijn voor zowel werkgevers als werknemers.

Een bord waar een tekening op staat van 2 handen, een kraantje en zeepbellen.

Is de arbodienst hetzelfde als een bedrijfsarts?

Nee, een arbodienst en een bedrijfsarts zijn niet hetzelfde. Een arbodienst is een bredere organisatie die verschillende diensten aanbiedt om werkgevers te helpen bij het bevorderen van gezonde arbeidsomstandigheden. Een bedrijfsarts, daarentegen, is een medisch specialist met een focus op arbeidsgeneeskunde. Bedrijfsartsen hebben medische expertise en richten zich specifiek op de gezondheid van werknemers in relatie tot hun werk.

Re-integratie en de rol van de bedrijfsarts

Een belangrijk aspect waarin een bedrijfsarts een cruciale rol speelt, is bij re-integratie. Wanneer een werknemer ziek is en niet in staat is om te werken, kan de bedrijfsarts de gezondheidstoestand beoordelen en advies geven over het re-integratietraject. Naast de begeleiding van jouw zieke medewerker door de bedrijfsarts geven ze onafhankelijk advies aan jou en jouw werknemers op het gebied van gezondheid. Dit omvat het bepalen van de geschiktheid van de werknemer om terug te keren naar het werk, het opstellen van re-integratieplannen en het adviseren over eventuele aanpassingen op de werkplek.

Een vaste bedrijfsarts werkt nauw samen met de werkgever, de zieke werknemer en eventueel andere professionals zoals psychologen of fysiotherapeuten om ervoor te zorgen dat de re-integratie soepel verloopt en dat de werknemer veilig en gezond kan terugkeren naar het werk.

Let op! De medische gegevens blijven geheim tussen de arboarts en werknemer. Jij als werkgever kan je alleen laten ondersteunen.

Verschil in expertise

Een ander verschil tussen een arbodienst en een bedrijfsarts ligt in de expertise. Terwijl een arbodienst helpt en een breed scala aan diensten aanbiedt op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid en preventie, is een bedrijfsarts een medisch specialist met diepgaande kennis van werkgerelateerde gezondheidskwesties. Ze zijn getraind om medische beoordelingen uit te voeren, diagnoses te stellen en medische behandelingen te adviseren indien nodig.

Samenwerking tussen arbodienst en bedrijfsarts

In de praktijk werken arbodiensten vaak samen met bedrijfsartsen om een uitgebreide dienstverlening aan werkgevers te bieden. Terwijl de arbodienst zich bezighoudt met bredere aspecten van arbeidsomstandigheden en preventie, kan de bedrijfsarts zijn of haar medische expertise inzetten voor specifieke gezondheidsvraagstukken van werknemers. Dit teamwork helpt werkgevers om zowel de veiligheid als de gezondheid van hun personeel te waarborgen.

Hoeveel kost een arbodienst?

De kosten voor het inschakelen van een arbodienst kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de grootte van het bedrijf, de gewenste diensten en de gekozen arbodienstaanbieder.

Uit ons onderzoek blijkt dat het tarief ergens tussen 100 en 250 euro per medewerker per jaar ligt. De kosten voor het inschakelen van een arbodienst zijn natuurlijk wel afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de grootte van het bedrijf, de gewenste diensten en de gekozen arbodienstaanbieder. Vraag vooral offertes op bij een arbodienst naar keuze om hier meer inzicht in te krijgen.

Foto van een brandblusser die aan de muur is gemonteerd


Het basiscontract met de arbodienst

Werkgevers zijn verplicht om een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts te hebben. Dit contract moet aan bepaalde wettelijke eisen voldoen. In het basiscontract moeten onder andere de taken en verantwoordelijkheden van de arbodienst, de bedrijfsarts en de werkgever worden vastgelegd.


Specifieke afspraken

Het contract moet ook specifieke afspraken bevatten over de toegang van werknemers tot de bedrijfsarts, de second opinion procedure, en de werkwijze bij het uitvoeren van de RI&E. Een duidelijke en gedetailleerde overeenkomst helpt geschillen te voorkomen en zorgt ervoor dat zowel de werkgever als de arbodienst begrijpen wat er van hen wordt verwacht.

Het voorkomen van boetes

Om boetes te voorkomen, moeten werkgevers de Arbowet verplicht naleven en ervoor zorgen dat hun arbodienst of bedrijfsarts aan de wettelijke vereisten voldoet door:

  • Het hebben van een adequaat basiscontract. Zorg ervoor dat het contract up-to-date is en alle benodigde informatie bevat

  • Actief samen te werken met hun arbodienst om de gezondheid en veiligheid op de werkvloer te bevorderen, risico's te identificeren en te beheren, en werknemers te ondersteunen bij verzuim en re-integratie

Een goede samenwerking met een gecertificeerde arbodienst kan niet alleen wettelijke naleving waarborgen, maar ook bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen

Conclusie

Een arbodienst vervult een cruciale rol in het ondersteunen van werkgevers bij het creëren van een gezonde, veilige, en productieve werkomgeving. Ze bieden een scala aan diensten, variërend van verzuimbegeleiding en re-integratie tot risico-inventarisatie en preventie. Het is belangrijk voor werkgevers om te begrijpen hoe ze een arbodienst kunnen inschakelen, wat de kosten zijn, en welke voordelen het kan opleveren.

Door samen te werken met een arbodienst kunnen werkgevers niet alleen voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook de gezondheid en tevredenheid van werknemers bevorderen, verzuim minimaliseren en de algehele bedrijfsprestaties verbeteren. Het is een investering in zowel de mensen als de toekomst van een bedrijf.

Veel gestelde vragen

  • Een adviseur arbeid is een professional die gespecialiseerd is in de relaties en condities op de werkplek, gericht op het verbeteren van de werkomgeving, werkprocessen en de interactie tussen werknemers en werkgevers.

Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.