Veiligheid van persoonsgegevens op de Werkvloer

Het beschermen van persoonsgegevens

Als werkgever speel je een cruciale rol in de bescherming van persoonsgegevens. Dit artikel richt zich op jouw verantwoordelijkheden onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We duiken in de definities en categorieën van persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens en gegevens die etnische afkomst of politieke opvattingen onthullen. Verder verkennen we hoe je correct dergelijke informatie verwerkt en welke maatregelen nodig zijn om aan de strenge voorwaarden van de AVG te voldoen.

Met praktische tips helpen we je valkuilen te vermijden en zorgen we dat je organisatie niet alleen voldoet aan wettelijke plichten, maar ook de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen respecteert.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die je als werkgever kunt gebruiken om een natuurlijke persoon te identificeren. Dit gaat verder dan iemands naam of e-mailadres. Denk, bijvoorbeeld aan een IP-adres, telefoonnummer of zelfs locatie gegevens die gekoppeld kunnen worden aan een specifiek persoon. Deze gegevens kunnen iets simpels onthullen zoals de woonplaats of complexere zaken, zoals financiële gegevens of iemands politieke voorkeur.

De AVG (algemene verordening gegevensbescherming) maakt een onderscheid tussen gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere gegevens, zoals genetische gegevens, biometrische gegevens of informatie die de seksuele gerichtheid of etnische afkomst van iemand onthult, vereisen extra aandacht. Ze zijn onderworpen aan strengere verwerkingsregels vanwege de gevoelige aard en de grotere impact op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene.

Als werkgever is het belangrijk dat je herkent wanneer gegevens die je verzamelt, onder deze categorieën vallen. Correcte verwerking en bescherming van deze gegevens zijn niet alleen een wettelijke plicht, maar beschermen ook de privacy en persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Ongeacht of het gaat om gewone of bijzondere persoonsgegevens, elke vorm van verwerking moet transparant zijn, en onder toepasselijke regels van gegevensbescherming en openbare veiligheid vallen.

Gewone persoonsgegevens vs bijzondere persoonsgegevens

Het onderscheid tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens is een fundament onder de AVG. Gewone persoonsgegevens omvatten zaken, zoals iemands naam, e-mailadres of telefoonnummer. Deze informatie wordt gebruikt om een individu te identificeren, maar wordt als minder gevoelig beschouwd.

Aan de andere kant staan bijzondere persoonsgegevens. Deze categorie bevat gegevens die dieper ingaan op iemands privéleven en identiteit, zoals politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of informatie over gezondheid, seksuele gerichtheid, en strafrechtelijke veroordelingen. Door hun aard kunnen deze gegevens een groter risico vormen voor de persoonlijke levenssfeer, waardoor ze onder strenge voorwaarden verwerkt moeten worden.

Als werkgever dien je duidelijk het verschil tussen deze twee categorieën te begrijpen en te respecteren. Bijzondere persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden onder specifieke omstandigheden, zoals expliciete toestemming van de betrokkene of indien het verwerken noodzakelijk is voor bepaalde wettelijke plichten. De naleving van deze regels beschermt niet alleen de betrokken natuurlijke personen maar ook jouw organisatie tegen mogelijke boetes en reputatieschade.

Voorbeelden persoonsgegevens

 • Basisinformatie: Naam, adres, e-mailadres.

 • Identificatienummers: Burgerservicenummer, paspoortnummer.

 • Online identificatoren: IP-adres, locatiegegevens.

 • Financiële gegevens: Bankrekeningnummers, koopgeschiedenis.

 • Bijzondere persoonsgegevens: Etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, gezondheidstoestand, seksuele gerichtheid, lidmaatschap van een vakbond.

 • Overige: Foto's, video's waar personen identificeerbaar zijn.

Bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens is een fundamentele stap in het waarborgen van privacy en veiligheid binnen jouw organisatie. De AVG legt duidelijke regels vast voor het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het naleven van deze regels en het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen.

Begin met het vaststellen van een privacy beleid dat duidelijk uiteenzet hoe en waarom persoonsgegevens verzameld worden. Zorg ervoor dat dit beleid toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen binnen de organisatie. Train je personeel regelmatig over de principes van gegevensbescherming en de juiste omgang met persoonlijke informatie.

Technische en organisatorische maatregelen zijn eveneens van belang. Denk aan encryptie, firewalls en regelmatige beveiligingsaudits om de persoonsgegevens die je beheert goed beschermd te houden. Zorg ook voor procedures die de persoonlijke levenssfeer beschermen in geval van een datalek. Dit omvat het onmiddellijk informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken personen.

De bescherming van persoonsgegevens strekt zich ook uit tot derde partijen die namens jou gegevens verwerken. Zorg ervoor dat deze partijen dezelfde strenge normen naleven en leg deze vast in verwerkingsovereenkomsten.

Strafbare feiten

Binnen het kader van de AVG vallen ook gegevens over strafbare feiten onder een bijzondere categorie van persoonsgegevens. Dit betekent dat als werkgever, je met extra zorg moet omgaan met informatie over iemands strafrechtelijke verleden. Het verwerken van deze gegevens is onder strenge voorwaarden toegestaan en vaak alleen uitvoerbaar onder toezicht van officiële autoriteiten.

Het is van belang dat je begrijpt dat niet alleen definitieve strafrechtelijke veroordelingen vallen onder deze term, maar ook informatie over verdenkingen en strafbare feiten. De privacy en persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon moeten te allen tijde voorop staan.

Indien het noodzakelijk is voor jou als werkgever om dergelijke gegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een wettelijke plicht of het waarborgen van de openbare veiligheid, dien je ervoor te zorgen dat je handelt binnen de wettelijke kaders en met de grootste zorg voor privacy.

Verplichtingen als werkgever

 • Transparantie: Zorg voor duidelijke communicatie over hoe en waarom persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Gegevensbescherming: Implementeer technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen.
 • Dataminimalisatie en opslagbeperking: Verzamel niet meer gegevens dan noodzakelijk en bewaar ze niet langer dan nodig.
 • Melding datalekken: Meld datalekken binnen 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en onder bepaalde omstandigheden ook aan de betrokkenen.
 • Rechten van betrokkenen: Respecteer de rechten van de betrokkenen, waaronder toegang tot, correctie van, en verwijdering van hun gegevens.

Valkuilen vermijden bij persoonsgegevens

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een must, maar valkuilen liggen altijd op de loer. Een veelvoorkomende fout is het verzamelen van meer gegevens dan noodzakelijk, bekend als dataminimalisatie. Beperk je tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het beoogde doel.

Een andere valkuil is het negeren van de rechten van de betrokkenen. Zorg ervoor dat mensen van wie je gegevens verzamelt, toegang kunnen krijgen tot hun informatie, deze kunnen corrigeren of verwijderen, en zich kunnen verzetten tegen bepaalde vormen van verwerking.

Onderschat ook niet het belang van het beveiligen van gegevens. Ontbrekende of inadequate beveiligingsmaatregelen kunnen leiden tot datalekken, met alle gevolgen van dien. Zorg voor versleuteling, veilige opslag en beperkte toegang.

Vergeet bovendien niet de noodzaak van een wettelijke basis voor elke vorm van gegevensverwerking. Verwerk geen persoonsgegevens zonder duidelijke toestemming of een andere legitieme grondslag.

Tenslotte is het negeren van de vereisten voor bijzondere categorieën van persoonsgegevens een grote valkuil. Deze gevoelige gegevens vereisen extra aandacht en beveiliging. Zorg ervoor dat je strikt volgens de AVG-regels werkt wanneer je dergelijke gegevens verzamelt of verwerkt.

Door deze valkuilen te vermijden, zorg je voor een veiligere en respectvolle omgang met persoonsgegevens en bescherm je zowel de betrokkenen als je organisatie.

Conclusie

De zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, van basisinformatie tot gevoelige details die uitdrukking geven aan iemands levensbeschouwelijke overtuigingen, is een verantwoordelijkheid die elke werkgever dient na te leven. Dit omvat het respecteren van de privacy van elke identificeerbare natuurlijke persoon, inclusief werknemers en klanten. Het begrijpen van de nuances, zoals het onderscheid tussen gewone persoonsgegevens en gevoelige gegevens, zoals lidmaatschap van een vakbond, is essentieel voor de naleving van de AVG.

In het verwerken van persoonsgegevens, van de eenvoudige identificatiegegevens tot complexe informatie waaruit, bijvoorbeeld levensbeschouwelijke overtuigingen blijken, moet altijd met maximale zorgvuldigheid worden gehandeld. Dit beschermt niet alleen de personen waarvan de gegevens zijn, maar ook je organisatie tegen mogelijke sancties en reputatieschade.

Ter afronding: de bescherming van persoonsgegevens is een dynamische taak die continue aandacht vereist. Het is meer dan een wettelijke verplichting; het is een teken van respect en zorg voor de persoonlijke levenssfeer van individuen. Door proactief te zijn, de rechten van betrokkenen te respecteren en alert te blijven op mogelijke valkuilen, kun je als werkgever een veilige en vertrouwensvolle omgeving waarborgen.

Regelgeving
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.