Arbobesluit verduidelijkt: bescherming op de werkvloer

Inspectie komt kijken of de werkvloer het arbobesluit naleeft

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van je werknemers op de werkplek. Dit artikel duikt diep in het Arbobesluit, een belangrijk onderdeel van de Nederlandse Arbowetgeving, dat richtlijnen en regels biedt om arbeidsomstandigheden te optimaliseren.

We behandelen de essentiële aspecten van risico-inventarisatie, aanvullende bepalingen, en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast belichten we de regels die je als werkgever hebt en hoe je omgaat met ongewilde gebeurtenissen en gevaarlijke stoffen. Met de recente wijzigingen in de nieuwe Arbowet, is het essentieel up-to-date te blijven om boetes en stillegging van bedrijfsactiviteiten te voorkomen.

Dit artikel voorziet je van tips en inzichten om aan de regels te voldoen en een veilige en gezonde werkomgeving te garanderen.

Wat is het Arbobesluit?

Het Arbobesluit vormt een fundament binnen de Nederlandse Arbowetgeving, gericht op arbeidsomstandigheden. Dit wettelijke kader stelt concrete eisen aan de werkplek, arbeidsmiddelen, en werkprocessen om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen. Het is een uitwerking van de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet), die voorschriften biedt voor zowel werkgever als werknemer om risico’s op de werkvloer te beperken.

Door regelgeving rond thema's, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen, gebruik van arbeidsmiddelen, en de inrichting van arbeidsplaatsen, dient het Arbobesluit als een gids voor het inrichten van preventieve maatregelen. Het stimuleert een arbeid hygiënische strategie waarbij de aanpak van risico’s aan de bron de voorkeur heeft. Bovendien wordt door dit besluit de noodzaak voor goede voorlichting en het aanstellen van een preventiemedewerker benadrukt, om zo de arbeidsveiligheid continu te verbeteren.

Het besluit ondersteunt de verdere uitwerking van beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, en welzijn binnen bedrijven. Zo helpt het Arbobesluit jou als werkgever bij het voldoen aan je verplichtingen en draagt het bij aan een positieve bedrijfscultuur waarin de veiligheid en gezondheid van werknemers centraal staan.

Belangrijkste elementen van het Arbobesluit

Het Arbobesluit omvat meerdere sleutelaspecten die samen zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Hieronder vallen de richtlijnen en normen die jou als werkgever helpen om aan je verplichtingen te voldoen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Een kerncomponent van het Arbobesluit is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit is een beoordeling waarbij je alle mogelijke gevaren binnen je bedrijf identificeert en evalueert. Dit proces omvat het vaststellen van mogelijke blootstelling aan gevaren, waarschuwing voor risico's, en het opstellen van een plan voor preventie en bescherming. Het biedt de basis voor elk effectief arbobeleid.

Aanvullende bepalingen

Naast de RI&E bevat het Arbobesluit aanvullende bepalingen die specifieke risico's adresseren, zoals geluidsoverlast, ergonomie, en psychosociale arbeidsbelasting. Deze bepalingen zorgen voor een verdergaande aanpak en verfijning van de arbeidsomstandigheden en stellen specifieke eisen voor verschillende werkzaamheden en omgevingen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is een andere belangrijke pijler. Afhankelijk van de risico's op de werkplek, kan het nodig zijn dat werknemers uitgerust worden met PBM's zoals handschoenen, brillen, of gehoorbescherming. Dit onderdeel benadrukt het belang van de juiste uitrusting om de veiligheid van werknemers te waarborgen.

Omgaan met ongewilde gebeurtenissen

Het Arbobesluit vereist ook dat er procedures zijn voor het omgaan met ongeplande gebeurtenissen, zoals ongelukken of calamiteiten. Dit omvat het opstellen van noodplannen, het houden van evacuatieoefeningen en het trainen van werknemers in hoe te handelen bij noodgevallen.

Gevaarlijke stoffen en bewegende delen

De omgang met gevaarlijke stofjes en de veiligheid rondom machines met bewegende delen zijn eveneens cruciale thema's. Richtlijnen voor het veilig opslaan, hanteren en etiketteren van gevaarlijke stofjes zijn vastgelegd, evenals voorschriften voor machines om werknemers te beschermen tegen letsel.

De nieuwe Arbowet en de arbeidshygiënische strategie

Recente wijzigingen in de Arbowet hebben de arbeidshygiënische strategie versterkt, die een hiërarchie van controlemaatregelen voorstelt om risico’s te minimaliseren. Deze strategie benadrukt het belang van het aanpakken van risico's aan de bron en biedt een gestructureerde aanpak voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

SHIFTBASE (24)

Verplichtingen van de werkgevers

Als werkgever draag je een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats. Volgens de Arbowet en het Arbobesluit ben je verplicht een veilige werkomgeving te creëren en te onderhouden die voldoet aan alle gestelde regels en normen. Dit omvat diverse gebieden:

 • Arbobeleid uitvoeren: Het ontwikkelen en uitvoeren van een coherent arbobeleid is fundamenteel. Dit beleid moet de algemene veiligheidsmaatregelen en procedures omvatten, evenals specifieke acties gericht op het voorkomen van arbeidsgerelateerde risico's en ziekten.

 • Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E): Je dient regelmatig een RI&E te verrichten, waarin alle mogelijke risico’s en gevolgen binnen jouw onderneming worden geïdentificeerd en beoordeeld. Op basis daarvan stel je een plan van aanpak op om deze risico’s te verminderen of te elimineren.

 • Voorlichting en onderricht: Het verstrekken van adequate voorlichting en onderricht aan je werknemers over de omgang met potentiële gevaren en veiligheidsprocedures is vereist. Dit zorgt ervoor dat zij weten hoe zij veilig kunnen werken en hoe te handelen in geval van nood.

 • Preventiemedewerker aanstellen: Elke organisatie moet ten minste één preventiemedewerker hebben, die de maatregelen gericht op het voorkomen van ziekte en ongevallen helpt uitvoeren volgens de wetgeving.

 • Samenwerking met een arbeidsdeskundige: Samenwerken met een arbeidsdeskundige of een arbodienst is nodig om deskundig advies en ondersteuning te krijgen bij het uitvoeren van het arbobeleid.

 • Ziekteverzuim beleid: Je dient een duidelijk beleid te hebben voor het omgaan met ziekteverzuim en het begeleiden van werknemers bij hun terugkeer naar werk.

Rechten en verplichtingen van de werknemers

Als werknemer heb je zowel rechten als verplichtingen onder de Nederlandse arbowetgeving om bij te dragen aan een veilige en gezonde werkomgeving. Jouw actieve deelname is van groot belang voor het slagen van het arbobeleid binnen het bedrijf.

 • Recht op veilige werkomstandigheden: Je hebt het recht om te werken in een omgeving die vrij is van onnodige risico’s. Dit omvat toegang tot de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en veilige arbeidsmiddelen.

 • Recht op voorlichting en onderricht: Je dient adequaat geïnformeerd te worden over de potentiële risico’s van je werk en de manieren om deze risico’s te vermijden. Dit omvat training en instructies over veiligheidsprocedures.

 • Recht op inspraak: Als werknemer mag je meepraten over het arbobeleid en de maatregelen die jouw veiligheid en gezondheid beïnvloeden.

 • Plicht tot nakomen van veiligheidsvoorschriften: Het is jouw verantwoordelijkheid om de opgestelde veiligheidsvoorschriften en werkprocedures te volgen. Dit houdt ook in dat je persoonlijke beschermingsmiddelen correct dient te gebruiken wanneer deze verstrekt zijn.

 • Meldingsplicht: Je moet onveilige situaties of bijna-ongevallen direct melden bij je leidinggevende of de preventiemedewerker. Dit stelt de werkgever in staat om tijdig maatregelen te nemen.

 • Samenwerking: Je bent verplicht om samen te werken met de werkgever en collega’s om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen. Dit omvat deelname aan veiligheidstrainingen en -oefeningen.

Inspectie SZW en handhaving

De Inspectie SZW, vroeger bekend als de Arbeidsinspectie, speelt een sleutelrol in de handhaving van de arbowetgeving, inclusief het Arbobesluit. Als werkgever dien je je bewust te zijn van de functie en bevoegdheden van deze instantie.

 • Toezicht en controles: De inspectie SZW voert regelmatig controles uit op de werkvloer om te verzekeren dat de arbo wetten correct worden nageleefd. Dit kan variëren van aangekondigde tot onaangekondigde bezoeken.

 • Handhavingsmaatregelen: Bij overtredingen kan de inspectie SZW handhavingsmaatregelen treffen. Dit kan variëren van waarschuwingen en boetes tot een bevel tot stillegging van de werkzaamheden.

 • Meldplicht: Je bent verplicht ongevallen die leiden tot ernstig letsel of de dood, en beroepsziekten te melden bij de inspectie SZW. Dit stelt hen in staat onderzoek te doen en toekomstige incidenten te voorkomen.

 • Samenwerking en compliance: Als werkgever wordt van je verwacht dat je samenwerkt met de inspectie SZW en hun aanwijzingen opvolgt. Compliance is niet alleen wettelijk vereist, maar beschermt ook de gezondheid en veiligheid van je werknemers.

Conclusie

Het naleven van de Arbowet en het Arbobesluit gaat hierbij niet alleen over het voldoen aan wettelijke eisen, maar ook over het waarborgen van een gezonde en veilige werkomgeving. De hier besproken artikelen en richtlijnen dienen als een fundament voor preventie, bescherming en het welzijn van zowel werkgevers als werknemers.

Het is jouw verantwoordelijkheid als werkgever om te zorgen voor de juiste voorzieningen, trainingen en maatregelen die risico’s beperken en de veiligheid verhogen. De overheid, vertegenwoordigd door de Inspectie SZW, ondersteunt deze inspanningen door toezicht te houden en te handhaven waar nodig.

Samenvattend, een proactieve benadering van arbeidsveiligheid en gezondheid, in lijn met de arbowetgeving, leidt tot een betere werkomgeving. Dit resulteert niet alleen in minder ongevallen en ziekteverzuim, maar bevordert ook een positieve bedrijfscultuur en productiviteit. Zie de regelgeving niet als een beperking, maar als een waardevolle leidraad voor het creëren van een veilige en motiverende werkplek.

Veel gestelde vragen

 • Volgens het Arbobesluit, specifiek artikel 6.1, moet de temperatuur op de werkplek niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke temperaturen worden genoemd, is wel vastgesteld dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten of gezondheidsschade te voorkomen die veroorzaakt kunnen worden door te hoge of te lage temperaturen.

 • Het doel van arbobeleid is het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers in hun werkomgeving. Het richt zich op het voorkomen van werk gerelateerde ongevallen en ziekten door het identificeren, beoordelen en beheersen van risico's op de werkplek.

 • De naleving van de ARBO-regels wordt gecontroleerd door de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), voorheen bekend als de Arbeidsinspectie.

Regelgeving
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.