Wat is een VOG?

Drie vrouwen zitten aan tafel. We zien er van twee het rugaanzicht, en tussen hen in zien we het gezicht van de derde vrouw.

De Verklaring Omtrent het Gedrag, kortweg VOG genoemd, is niet zomaar een document. Het speelt een cruciale rol bij het beoordelen van de geschiktheid van potentiële werknemers. In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende aspecten van de VOG. We bespreken onder andere zaken zoals de noodzaak ervan, de procedure voor aanvraag en de geldigheidsduur.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een officiële verklaring waaruit blijkt dat een persoon, na grondige beoordeling door Dienst Justis, geen strafbare feiten heeft begaan die de specifieke functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd belemmeren. Het doel van de VOG is om het vertrouwen in hun goed gedrag te waarborgen en daarmee ook de veiligheid. Vooral in situaties waarin mensen werken met kwetsbare personen of vertrouwelijke gegevens.

Is een VOG verplicht?

Of een Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht is hangt af van de specifieke functie en context waarin iemand werkt. Bijvoorbeeld, mensen die in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) werken, moeten vaak een VOG kunnen overleggen. Dit geldt ook als men in ander onderwijs werkt en voor functies waarin men in aanraking komt met kwetsbare mensen. Mensen die aan de slag gaan in de zorgsector, de kinderopvang, en instellingen voor ouderenzorg hebben vaak een VOG nodig.

Een werkgever is wettelijk verplicht om van sollicitanten te eisen dat ze een VOG aanvragen als dit relevant is voor een bepaalde taak binnen de functie. Zodra een werkgever een VOG vraagt van een potentiële werknemer, word er verwacht dat de persoon binnen een aantal weken deze kan overhandigen. Dit is vooral belangrijk omdat een VOG kan helpen bij het waarborgen van een veilige werkomgeving voor zowel werknemers als cliënten of patiënten.

Naast natuurlijke personen, kunnen ook instellingen worden gevraagd om een VOG te presenteren.

Welke strafbare feiten kunnen invloed hebben op een VOG?

Het is belangrijk op te merken dat niet elk strafbaar feit automatisch bezwaar vormt voor het verkrijgen van een VOG. Bij een aanvraag bekijkt Justis justitieel gedrag en beoordeelt of bepaalde misdrijven een belemmering vormen voor het verlenen van een VOG.

Voorbeelden van misdrijven die de kans op het verkrijgen van een VOG kunnen verkleinen, zijn onder andere geweldsdelicten, zedendelicten en financiële fraude.

Hoe lang duurt het om een VOG aan te vragen?

Wanneer een werknemer een nieuwe baan accepteert waarvoor een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist is, moet hij of zij op tijd een VOG aanvragen, om vertraging in het aanstellingsproces te voorkomen. Het duurt tussen de 1 en 4 weken om de VOG te ontvangen.

Verschillende factoren

Het exacte tijdsbestek kan variëren, maar over het algemeen wordt een VOG-aanvraag binnen enkele weken verwerkt. Dit kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de aanvraag en de werklast van de screeningsautoriteit op dat moment.

Verwerkingstijd

Werkgevers moeten rekening houden met deze verwerkingstijd en bij het plannen van nieuwe aanwervingen of het inplannen van personeel voor specifieke taken. Het is raadzaam om de VOG-aanvraag zo vroeg mogelijk in het sollicitatieproces te initiëren om onnodige vertragingen te voorkomen.

Hoelang is een VOG geldig?

De geldigheid van een VOG heeft geen vaste termijn, omdat de beoordeling bij de aanvraag enkel een momentopname is. De behoefte aan een nieuwe VOG wordt bepaald door de werkgever of de instelling die verantwoordelijk is voor de regelgeving. In dit geval moet de werknemer een nieuwe aanvragen.

Een foto van een rechterhamer

Kun je je VOG online vinden?

Het is niet mogelijk om online je VOG in te zien. Ook is het niet mogelijk om de status van je VOG aanvraag te bekijken. Wel kun je online een aanvraag doen

Hoe wordt je aanvraag voor een VOG beoordeeld?

Bij het beoordelen van een aanvraag kijkt Justis—de enige instantie die bevoegd is om dit te doen—grondig naar het verleden van de persoon die de VOG aanvraagt. Aan het begin van de VOG-aanvraag heeft de werkgever/organisatie vastgelegd waarop de werknemer gescreend moet worden. Op basis van dit screeningsprofiel beoordeelt Justis of eventuele misdrijven op naam van de werknemer een belemmering vormen voor de functie, of de reden waarom de VOG wordt aangevraagd. De screeningsprofielen VOG NP kunnen worden geraadpleegd.

Terugkijktermijn

Justis kijkt eerst of er binnen de terugkijktermijn sprake is van een relevant (belangrijk) strafbaar feit voor de werknemer. En terugkijktermijn is de termijn waarin Justis kijkt naar strafbare feiten in specifieke screeningsprofielen. Deze termijn is over het algemeen vier jaar, maar deze kan ook langer of korter zijn voor bepaalde branches en situaties.

Vervolgens kijkt Justis of de misdrijven van belang zijn voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Sommige misdrijven vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet. Een snelheidsovertreding kan bijvoorbeeld relevant zijn als de aanvrager taxichauffeur wil worden, maar niet voor de functie van baliemedewerker bij een bank.

Belangenafweging

Justis maakt tot slot een belangenafweging voor de werknemer. Wat weegt zwaarder: het belang van de werknemer bij het krijgen van de VOG of het risico voor de samenleving als de VOG wordt afgegeven? Justis kijkt hierbij onder andere naar:

  • Hoe vaak de werknemer vanwege relevante misdrijven met justitie in aanraking is gekomen
  • Hoe ernstig de feiten zijn
  • Hoelang geleden de feiten zijn gepleegd
  • De leeftijd van de aanvrager
  • De omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd

Nadat Justis een zorgvuldige beoordeling heeft uitgevoerd, beslist de instantie uiteindelijk beslist of en wanneer ze de VOG afgeeft aan de betreffende persoon.

Besluit

Justis neemt namens de minister voor Rechtsbescherming de beslissing of een werknemer een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Als Justis tijdens de beoordeling van de VOG-aanvraag relevante misdrijf ontdekt, kan Justis eerst een voorlopige beslissing nemen om de VOG niet te verstrekken.

Dit wordt ook wel een 'voornemen tot afwijzing' genoemd. De werknemer heeft de mogelijkheid om hierop te reageren, zowel digitaal als schriftelijk, door zijn of haar standpunt naar voren te brengen.

Conclusie

Het verkrijgen en onderhouden van geldige VOG's is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een fundamentele stap om een veilige en vertrouwde werkomgeving te creëren. Werkgevers moeten deze verantwoordelijkheid serieus nemen en proactief handelen om aan alle wettelijke vereisten te voldoen.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving
Topic: HR
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.