Werkvergunning: Een gids voor buitenlandse werknemers

Werkgever wilt iemand met een andere nationaliteit uit het buitenland in dienst nemen

Als werkgever sta je mogelijk voor de uitdaging om buitenlands talent aan te trekken en te behouden. Het begrijpen en correct toepassen van de regelgeving omtrent werkvergunningen is daarbij een noodzakelijke stap. Dit artikel dient als een praktische gids voor het navigeren door de Nederlandse wetgeving over werkvergunningen en gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA). We bespreken welke soorten werkvergunningen er zijn, wie een werkvergunning nodig heeft en de procedures voor het aanvragen ervan.

Wat is een werkvergunning?

Een werkvergunning is het officiële document dat vereist is voor buitenlandse werknemers om legaal in Nederland te kunnen werken. Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om te controleren of je buitenlands personeel zo'n vergunning nodig heeft, voordat ze aan de slag kunnen binnen je organisatie. Deze verplichting valt onder de Wet arbeid vreemdelingen, die stelt dat werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland een geldige werkvergunning moeten hebben.

Er zijn specifieke situaties waarin deze regelgeving van toepassing is. Bijvoorbeeld, als je een buitenlandse medewerker wilt aannemen die geen Nederlandse nationaliteit heeft en niet afkomstig is uit een land met vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Het correct aanvragen en beheren van deze vergunningen is niet alleen een wettelijke eis, maar zorgt ook voor een soepele integratie van internationaal talent binnen je bedrijf.

Welke soorten werkvergunningen zijn er in Nederland?

n Nederland zijn er hoofdzakelijk twee soorten werkvergunningen: de tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). De keuze tussen deze twee hangt af van de duur van het verblijf van de buitenlandse werknemer in Nederland.

 1. Tewerkstellingsvergunning (TWV): Deze is vereist voor buitenlandse werknemers die voor een periode korter dan drie maanden in Nederland komen werken. Het is jouw taak als werkgever om deze vergunning aan te vragen bij het UWV, voordat de werknemer zijn werkzaamheden start.

 2. Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA): Deze vergunning is nodig voor werknemers die langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven en werken. Het combineert zowel de verblijfsvergunning als de tewerkstellingsvergunning in één document, wat het administratieve proces vereenvoudigt.

Werknemers en werkvergunningen

Buitenlandse werknemers: wie heeft een werkvergunning nodig?

Als werkgever is het jouw verantwoordelijkheid om te bepalen welke van je buitenlandse werknemers een werkvergunning nodig hebben om in Nederland te werken. Hier zijn enkele richtlijnen:

 • Werknemers uit de EU, EER en Zwitserland: Deze groep heeft geen werkvergunning nodig dankzij de regels omtrent vrije toegang. Zij moeten echter wel een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen.

 • Werknemers uit andere landen: Voor deze groep moet je als werkgever een werkvergunning aanvragen. Dit geldt zowel voor degenen die tijdelijk als voor langere tijd in Nederland willen werken.

Het is belangrijk dat je ook let op speciale regels die kunnen gelden voor kennismigranten, studenten en asielzoekers, aangezien zij onder bepaalde voorwaarden anders behandeld kunnen worden. Bijvoorbeeld, kennismigranten met een bepaalde salarisgrens kunnen gemakkelijker een verblijfsvergunning krijgen.

Daarnaast, als de buitenlandse werknemer afkomstig is uit een land buiten de EU, zoals de Verenigde Staten of Australië, en de functie waarvoor zij aangenomen worden, valt onder de kennismigrant regeling, dan zijn er aangepaste procedures die sneller en soepeler verlopen.

Uitzonderingen voor EU/EER en Zwitserland

Als werkgever in Nederland heb je het voordeel dat je, zonder veel bureaucratische hindernissen, personeel uit de EU, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland kunt aannemen. Werknemers uit deze regio's genieten van vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt, wat betekent dat ze geen werkvergunning nodig hebben om hier te werken.

 • Geen werkvergunning nodig: Dit geldt voor alle burgers uit de EU, EER-landen en Zwitserland. Ze hebben alleen een geldig identiteitsbewijs of paspoort nodig om in Nederland te kunnen werken.

 • Eenvoudige procedure: Het aanwerven van deze werknemers is een stuk eenvoudiger, omdat je geen tewerkstellingsvergunning hoeft aan te vragen. Dit bespaart tijd en vereenvoudigt het proces aanzienlijk.

De referent heeft in principe de bedrijfsvergunning geaccepteerd

 

Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA)

Wat is een GVVA?

De Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA) is een document dat het voor buitenlandse werknemers mogelijk maakt om langer dan drie maanden in Nederland te werken en te verblijven. Deze vergunning vereenvoudigt de procedures door zowel de verblijfsvergunning als de werkvergunning in één document te combineren.

Als werkgever moet je de GVVA aanvragen wanneer je personeel van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland voor een langere periode in dienst wilt nemen. Het aanvragen van een GVVA doe je bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dit vereist dat je een duidelijke onderbouwing geeft waarom een kandidaat van buiten de EU de beste keuze is voor de functie, inclusief bewijs dat er geen geschikte kandidaten binnen de EU beschikbaar zijn.

Voorwaarden en uitzonderingen voor GVVA

Als je overweegt een GVVA aan te vragen voor je buitenlandse werknemer, zijn er specifieke voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Ook zijn er enkele belangrijke uitzonderingen waar je als werkgever van op de hoogte moet zijn:

 • Voorwaarden voor toekenning: Een GVVA wordt alleen verstrekt als je als werkgever kunt aantonen dat er binnen de EU geen geschikte kandidaten voor de functie te vinden zijn. Dit proces, bekend als de arbeidsmarkttoets, vereist dat de vacature minimaal vijf weken binnen de EU geadverteerd is.

 • Uitzonderingen: Bezoekers die minder dan drie maanden blijven, seizoenswerkers, studenten, asielzoekers, en kennismigranten kunnen onder andere voorwaarden vallen. Voor kennismigranten bijvoorbeeld is geen arbeidsmarkttoets nodig.

 • Aanvraagproces: De aanvraag dien je in bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zorg dat je alle benodigde documentatie, zoals arbeidscontracten en een geldig paspoort van de werknemer, gereed hebt.

Procedure voor het aanvragen van de werkvergunning

Voorwaarden voor werkgevers

Je mag als werkgever buitenlands personeel aannemen van buiten de EER of Zwitserland, maar dan moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, met name:

 • De vacature die moet worden ingevuld, staat al minstens vijf weken open.
 • Gaat het over een vacature waarvoor het sowieso moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden? Dan moet de vacature al minstens drie maanden openstaan.

Procedure voor het aanvragen van de werkvergunning

Als werkgever moet je een gestructureerde aanpak volgen om een werkvergunning voor je buitenlandse werknemer te verkrijgen. Deze procedure zorgt ervoor dat je voldoet aan de Nederlandse wetgeving en helpt bij het soepel integreren van je nieuwe werknemer. Hier zijn de stappen die je moet volgen:

Arbeidsmarkttoets:

Eerst moet je aantonen dat er binnen de Nederlandse of Europese arbeidsmarkt geen geschikte kandidaat beschikbaar is voor de vacature. Dit omvat het publiceren van de vacature op het UWV en andere relevante platforms voor ten minste vijf weken.

Aanvraag indienen bij UWV:

Nadat je hebt vastgesteld dat er geen lokale kandidaten zijn, dien je de aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning in bij het UWV. Hierbij moet je alle relevante documentatie, zoals een geldig paspoort van de werknemer en de vacature details, overleggen.

Beoordeling en goedkeuring:

Het UWV verstrekt en beoordeelt de aanvraag en besluit of de vergunning verleend wordt. Dit proces kan enkele weken in beslag nemen, afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag.

Issuance of the Permit:

Na goedkeuring ontvang je de werkvergunning, waarna je werknemer officieel in Nederland mag beginnen met werken.

Hoelang mag een buitenlander in Nederland werken?

De duur waarvoor een buitenlandse werknemer in Nederland mag werken, hangt sterk af van het type vergunning dat is verleend. Hier is een overzicht van wat je als werkgever moet weten:

Tewerkstellingsvergunning (TWV):

Met deze vergunning mag een buitenlandse werknemer tot maximaal 90 dagen werken binnen een periode van zes maanden. Dit is ideaal voor kortdurende projecten of seizoenswerk.

Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA):

Deze vergunning is bedoeld voor langer verblijf en stelt een werknemer in staat om langer dan drie maanden te werken, vaak tot een maximum van vijf jaar, afhankelijk van het contract en de verlengingsmogelijkheden.

Rechten en plichten buitenlandse werknemers

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het naleven van de regels omtrent de rechten en plichten van buitenlandse werknemers in Nederland. Het is belangrijk om deze goed te begrijpen om zowel jouw bedrijf als je werknemers te beschermen:

 • Rechten: Buitenlandse werknemers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als Nederlandse werknemers, waaronder loon, werkuren, en veiligheidsnormen. Zij moeten ook toegang hebben tot een geldig verblijfsdocument.

 • Plichten: Werknemers moeten zorgen dat hun verblijfs- en werkvergunningen geldig blijven en tijdig vernieuwd worden. Het is jouw plicht als werkgever om te verifiëren dat alle documenten up-to-date zijn en dat de voorwaarden van de werkvergunning worden nageleefd.

 • Verificatie: Als werkgever moet je de werkvergunningen van je buitenlandse personeel controleren en een kopie ervan bewaren. Dit is essentieel om te voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen en eventuele boetes te voorkomen.

Medewerkers zijn verplicht hun werkvergunning op te halen

 

Bijzondere regels voor buitenlandse werknemer aannemen

Er zijn enkele specifieke situaties waarbij buitenlandse werknemers onder bijzondere regels vallen die het voor hen makkelijker maken om in Nederland te werken. Het is belangrijk dat je als werkgever op de hoogte bent van deze uitzonderingen:

Werknemers uit Oekraïne

Door speciale afspraken hebben Oekraïense vluchtelingen geen tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te werken. Echter, je moet wel een melding doen bij het UWV voordat deze werknemers kunnen beginnen.

Werken tijdens verlenging verblijfsvergunning asiel

Asielzoekers mogen in Nederland werken als hun asielaanvraag minimaal zes maanden in behandeling is. Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat deze werknemers hetzelfde loon en dezelfde voorwaarden krijgen als Nederlandse werknemers.

Sancties bij Overtreden Wav

Als je, je niet aan de strikte voorwaarden houd, kan je een sanctie krijgen: Het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) kan serieuze consequenties hebben voor jou als werkgever. Het is belangrijk dat je je bewust bent van de mogelijke sancties om naleving te garanderen:

 • Boetes: De meest voorkomende sanctie bij het niet naleven van de Wav zijn financiële boetes. Deze kunnen oplopen tot duizenden euro's per overtreding per werknemer, afhankelijk van de aard en frequentie van de overtreding.

 • Strafrechtelijke vervolging: In ernstige gevallen van overtreding, zoals het herhaaldelijk illegaal tewerkstellen van vreemdelingen, kan er strafrechtelijke vervolging volgen.

 • Schade aan reputatie: Naast financiële en juridische consequenties kan jouw bedrijf reputatieschade oplopen, wat invloed heeft op je zakelijke relaties en toekomstige rekruteringsmogelijkheden.

Contracten
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.