Jouw gids voor het arbeidscontract

tijdelijke contracten, tijdelijk arbeidscontract, bepaalde tijd

Een arbeidscontract is een essentieel onderdeel van de relatie tussen werkgevers en werknemers. Het legt de voorwaarden en bepalingen vast waarmee beide partijen akkoord gaan en biedt een solide basis voor een succesvolle samenwerking. Hoewel het concept van een arbeidscontract eenvoudig lijkt, zijn er talloze nuances en variabelen die moeten worden overwogen bij het opstellen en uitvoeren van deze overeenkomsten.

Dit artikel zal je helpen om de ins en outs van arbeidscontracten te begrijpen, zodat je beter voorbereid bent op het opstellen van dergelijke overeenkomsten of om te weten wat je kunt verwachten als je er een ondertekent.

We zullen de verschillende soorten arbeidscontracten onderzoeken, de belangrijkste elementen van een arbeidsovereenkomst bespreken, en kijken naar recente wijzigingen in de wetgeving die van invloed kunnen zijn op deze overeenkomsten.

Of je nu een werkgever of werknemer bent, dit artikel is bedoeld om je te helpen een beter begrip te krijgen van dit cruciale aspect van de moderne arbeidsmarkt.

Wat is een arbeidscontract?

Een arbeidscontract is een juridisch bindende overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Het legt de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van beide partijen vast met betrekking tot de arbeidsrelatie. In Nederland is het opstellen van een arbeidscontract verplicht bij het aangaan van een arbeidsrelatie. Het kan zowel mondeling als schriftelijk worden afgesloten, hoewel het aanbevolen wordt om de afspraken schriftelijk vast te leggen om misverstanden en misinterpretaties te voorkomen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat een arbeidscontract de basis vormt voor de gehele arbeidsrelatie. Het bepaalt de voorwaarden en bepalingen waaronder de werknemer voor de werkgever werkt en de wijze waarop deze relatie kan worden beëindigd. Het is daarom belangrijk dat het arbeidscontract duidelijk, compleet en eerlijk is, en dat het alle essentiële elementen bevat die nodig zijn om de rechten en plichten van beide partijen te beschermen.

Arbeidscontracten in Nederland

In Nederland is het, volgens de wet, noodzakelijk een arbeidscontract aan te gaan bij het in dienst nemen van personeel. Hoewel een mondelinge afspraak ook rechtsgeldig is, wordt sterk aangeraden om het contract schriftelijk vast te leggen. Dit helpt om verwarring te voorkomen en dient als bewijs bij eventuele geschillen. Het schriftelijk vastleggen van de overeenkomst biedt zowel de werkgever als de werknemer zekerheid over wat er is afgesproken, waardoor een heldere communicatie en een objectieve rechtvaardigingsgrond ontstaan mocht er onduidelijkheid of een conflict voortvloeien uit de arbeidsrelatie.

Wat staat er allemaal in het contract?

Binnen een arbeidscontract staan de afspraken omtrent de uit te voeren werkzaamheden, de loon die de werknemer krijgt, de arbeidsomvang (of het nu gaat om een vast aantal uren per week of een 0 uren contract), en de opzegtermijn. Ook belangrijk is de vermelding van specifieke bedingen zoals een concurrentiebeding, relatiebeding of geheimhoudingsbeding, die de belangen van de onderneming beschermen. Daarnaast kan het contract bijzonderheden bevatten over de omgang met nevenwerkzaamheden, verlof, en de procedure bij ziekte.

SHIFTBASE - 2024-04-22T113211.521

Waarom is het arbeidscontract zo belangrijk?

Het arbeidscontract is een essentieel document dat de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in een arbeidsrelatie vastlegt. Dit document is belangrijk voor het definiëren van de arbeidsvoorwaarden, zoals de arbeidsomvang, loon, en secundaire voorwaarden zoals vakantiedagen, pensioen, en regelingen bij ziekte. Het is belangrijk omdat het de basis vormt voor de arbeidsrelatie en beide partijen beschermt. Het arbeidscontract bepaalt bijvoorbeeld de duur van de arbeidsrelatie, de werktijden, het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen, pensioenregelingen en ziekteverlof.

Een goed opgesteld arbeidscontract kan misverstanden en geschillen voorkomen. Het is daarom belangrijk dat de afspraken tussen werkgever en werknemer schriftelijk worden vastgelegd en dat beide partijen het contract goed begrijpen. Als er bijvoorbeeld een geschil ontstaat over de werktijden of het salaris, dan kan het arbeidscontract als leidraad worden gebruikt om het probleem op te lossen. Ook staan hier de afspraken in over loondoorbetaling bij ziekte en het opzegtermijn wanneer mogelijk.

Bovendien biedt het arbeidscontract zekerheid en stabiliteit aan werknemers. Werknemers weten wat ze kunnen verwachten van hun werkgever en welke rechten en plichten ze hebben. Dit is vooral belangrijk bij het verkrijgen van een vast dienstverband, waarbij de werknemer uiterlijk een maand voor het aflopen van een tijdelijk contract te horen krijgt of hij of zij een vast contract aangeboden krijgt.

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst is een belangrijk document dat de afspraken tussen werkgever en werknemer vastlegt. Het is van belang dat de arbeidsovereenkomst alle essentiële elementen bevat die nodig zijn om de rechten en plichten van beide partijen te beschermen. Hieronder staan enkele van de belangrijkste elementen die in een arbeidsovereenkomst kunnen worden opgenomen:

  • Persoonlijke gegevens: De arbeidsovereenkomst moet de persoonlijke gegevens van de werknemer bevatten, zoals naam, adres en geboortedatum.
  • Functieomschrijving: De arbeidsovereenkomst moet de functie van de werknemer beschrijven en aangeven welke taken en verantwoordelijkheden de werknemer heeft.
  • Werkuren: De arbeidsovereenkomst moet de werktijden van de werknemer vastleggen, inclusief het aantal uren dat de werknemer per week of maand zal werken.
  • Salaris: De arbeidsovereenkomst moet het salaris van de werknemer vastleggen, inclusief informatie over hoe vaak het salaris zal worden betaald.
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden: De arbeidsovereenkomst moet informatie bevatten over de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen, pensioenregelingen en ziekteverlof.
  • Duur van de arbeidsrelatie: De arbeidsovereenkomst moet aangeven hoe lang de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer zal duren. Dit kan een tijdelijk arbeidscontract of een vast contract zijn.
  • Beëindiging van de arbeidsrelatie: De arbeidsovereenkomst moet aangeven onder welke omstandigheden de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer kan worden beëindigd.
  • Wettelijke regels: De arbeidsovereenkomst moet in overeenstemming zijn met de wettelijke regels en richtlijnen, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn.

Stappenplan voor het opstellen van een arbeidscontract

Het opstellen van een arbeidscontract is een zorgvuldig proces waarbij helderheid en precisie vooropstaan. Als werkgever ben je verplicht om de afspraken met je nieuwe werknemer schriftelijk vast te leggen. Dit document dient als een fundament van jullie samenwerking, waarbij rechten, plichten en verwachtingen duidelijk worden omschreven.

Stap 1

Begin met de basisgegevens: naam en woonplaats van zowel de werkgever als de werknemer, de startdatum van de arbeidsovereenkomst, en de functieomschrijving. Specificeer het type contract – is het een tijdelijke of een vaste aanstelling, fulltime of parttime?

Stap 2

Vervolgens detailleer je de arbeidsvoorwaarden: het salaris, inclusief vakantietoeslag en eventuele bonussen, de arbeidsduur per dag of week, en de werktijden. Vergeet de secundaire voorwaarden niet, zoals pensioenbijdragen, reiskostenvergoeding, en de regelingen rondom verlof en ziekte.

Stap 3

Een belangrijk onderdeel van het arbeidscontract zijn de specifieke bedingen zoals een concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding of een proeftijdbeding. Deze dienen nauwkeurig geformuleerd te worden om latere misverstanden te voorkomen.

Wist je dat je met een concurrentiebeding kan voorkomen dat werknemers gaan werken voor een concurrerend bedrijf?

Zorg ervoor dat zowel jij als jouw medewerker het contract zorgvuldig doorlezen voordat het ondertekend wordt. Dit is ook het moment om eventuele onduidelijkheden te bespreken en te verhelderen. Een handtekening van beide partijen maakt het contract rechtsgeldig.

SHIFTBASE - 2024-04-22T113149.531

De 10 bestaande soorten arbeidscontracten

Er zijn verschillende soorten arbeidscontracten die in Nederland worden gebruikt. Hieronder worden de 10 meest voorkomende soorten arbeidscontracten besproken:

Tijdelijk contract

Een tijdelijk arbeidscontract wordt afgesloten voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor een project of voor vervanging van een werknemer die afwezig is. De duur van het contract is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Kenmerkend voor deze contractvorm is de vooraf vastgestelde einddatum, waarna de arbeidsovereenkomst automatisch afloopt, tenzij anders overeengekomen. Dit type contract biedt zowel de werkgever als de werknemer duidelijkheid over de looptijd van de arbeidsrelatie, maar ook flexibiliteit.

Vast contract (of vast dienstverband)

Het vast contract, ook wel bekend als een contract voor onbepaalde tijd, biedt de meeste zekerheid. Zonder vastgestelde einddatum geeft dit contract de werknemer een stabiele werkpositie. Werkgevers gebruiken dit contracttype vaak voor kernpersoneel, waarbij zowel de organisatie als de werknemer investeren in een langdurige samenwerking.

Nulurencontract (of flexibel arbeidscontract)

Bij een nulurencontract, of oproepcontract, hangt de arbeidsomvang af van het fluctuerende werkvolume. De werknemer heeft geen vast aantal uren, wat dit contracttype ideaal maakt voor sectoren met variabele werkdruk, zoals de horeca of detailhandel. Ondanks de flexibiliteit zijn werkgevers verplicht om loon te betalen voor minimaal de uren die zijn gewerkt, en in sommige gevallen geldt een minimumgarantie.

Min-max contract (variabel werkuren contract)

Bij een min-max contract worden er vaste minimum en maximum uren afgesproken. Dit type contract biedt een flexibele arbeidsomvang met een gegarandeerd minimum aan uren en een afgesproken maximum. Het biedt werknemers meer zekerheid dan een nulurencontract, terwijl werkgevers nog steeds flexibel kunnen inspelen op wisselende werkbehoeften.

Oproepcontract of flexcontract

Bij een oproepcontract heeft de werknemer geen vaste werktijden of uren, maar wordt de werknemer opgeroepen wanneer er werk is. De werknemer wordt betaald voor de gewerkte uren.

Oproepcontract met voorovereenkomst

Vergelijkbaar met een standaard oproepcontract, maar met de toevoeging van een voorovereenkomst die de werkgever verplicht om de werknemer werk aan te bieden binnen bepaalde termijnen. Dit biedt extra zekerheid voor werknemers ten opzichte van het reguliere oproepcontract.

Uitzendovereenkomst

Een uitzendovereenkomst is uniek omdat de werknemer formeel in dienst is bij een uitzendbureau maar werkt bij een inlenend bedrijf. Dit type contract is ideaal voor het opvangen van piekperioden of het vervullen van tijdelijke projecten zonder de verplichtingen die komen kijken bij directe indiensttreding.

Modelovereenkomst

De modelovereenkomst is specifiek ontworpen voor zzp'ers en hun opdrachtgevers om duidelijkheid te verschaffen over de zelfstandigheid van de zzp'er, waarmee wordt voorkomen dat er een loondienstverhouding ontstaat. Dit is vooral relevant om te voldoen aan criteria van de Belastingdienst.

Detachering of interim contract

Bij detachering blijft de werknemer in dienst van de detacheringsorganisatie maar werkt tijdelijk bij een andere opdrachtgever. Het interim contract is vergelijkbaar, maar richt zich op zelfstandige professionals die tijdelijke opdrachten uitvoeren. Beide vormen bieden flexibiliteit en de mogelijkheid om brede ervaring op te doen.

Payroll contract

Bij een payroll contract is de payrollorganisatie de officiële werkgever van de werknemer, terwijl de werknemer werkzaam is bij een andere organisatie. In een payrollconstructie neemt een payrollbedrijf de juridische werkgeverschapstaken over, terwijl de werknemer feitelijk werkzaam blijft bij de opdrachtgever. Dit vermindert de administratieve last voor bedrijven en biedt werknemers zekerheid over hun arbeidsrechten.

Einde arbeidsrelatie

Wanneer je als werkgever besluit dat de wegen met een werknemer gaan scheiden, is het van belang dit op een respectvolle en duidelijke manier te communiceren. Of het nu gaat om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, een niet verlengd tijdelijk contract, of een andere reden zoals disfunctioneren of een reorganisatie, zorg ervoor dat je handelt in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Een correcte opzegtermijn en een duidelijke uitleg over de redenen zijn belangrijk.

Bied waar mogelijk ondersteuning aan in de vorm van een outplacementtraject of een getuigschrift dat de werknemer kan gebruiken in zijn zoektocht naar een nieuwe baan. Zorg ook voor een correcte afhandeling van praktische zaken zoals de eindafrekening, het inleveren van bedrijfseigendommen, en het vastleggen van de beëindiging in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

SHIFTBASE - 2024-04-22T113225.480

Wat als mijn werknemer meer uren werkt dan in het arbeidscontract?

Het kan voorkomen dat een werknemer meer uren werkt dan in het arbeidscontract is vastgelegd. In dit geval is het belangrijk dat werkgever en werknemer snel actie ondernemen om dit probleem op te lossen.

In de meeste gevallen zijn de uren die een werknemer werkt beperkt tot het aantal uren dat in het arbeidscontract is vastgelegd. Als de werknemer meer uren wil werken, moet hij of zij daarvoor toestemming vragen aan de werkgever. Het is belangrijk dat de werkgever schriftelijk vastlegt of de werknemer toestemming heeft gekregen om extra uren te werken. Dit voorkomt problemen en geschillen achteraf.

Als een werknemer toch meer uren werkt dan is afgesproken in het arbeidscontract, kan dit tot verschillende problemen leiden. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld niet voorbereid zijn op de extra uren en kunnen er problemen ontstaan met de planning en de capaciteit. Daarnaast kan de werknemer aanspraak maken op extra betalingen voor de extra gewerkte uren.

Als werkgever is het belangrijk om te voorkomen dat werknemers meer uren werken dan in het arbeidscontract is vastgelegd. Het is daarom aan te raden om het aantal uren dat een werknemer mag werken duidelijk in het arbeidscontract op te nemen. Als een werknemer toch meer uren wil werken, moeten werkgever en werknemer hierover afspraken maken en deze afspraken schriftelijk vastleggen.

Nieuwe wet: transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Vanaf 1 augustus 2022 hebben werkgevers te maken met nieuwe wetgeving die de implementatie van de EU-richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden omvat. Deze wet stelt hogere eisen aan werkgevers wat betreft de transparantie en voorspelbaarheid van arbeidsvoorwaarden.

Werkgevers moeten nog meer onderdelen opnemen in een arbeidscontract, zoals de duur en voorwaarden van de proeftijd, informatie over het aantal uren dat de werknemer zal werken en informatie over de hoogte van de oproepvergoeding voor werknemers met een oproepcontract. Werkgevers moeten ook een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanbieden die door zowel werkgever als werknemer ondertekend moet worden.

De nieuwe wetgeving versterkt de positie van werknemers en geeft hen meer inzicht in hun arbeidsvoorwaarden. Werkgevers moeten zich ervan bewust zijn dat de nieuwe wetgeving ook van toepassing is op opvolgende tijdelijke contracten, wat betekent dat werkgevers duidelijk moeten maken welke afspraken er gelden voor het volgende tijdelijke contract of voor een eventueel vast dienstverband.

Personeel Regelgeving
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.