Loonbeslag: regels voor werkgevers

Werkgever leest documentatie over loonbeslag procedures.

Wanneer een werknemer te maken krijgt met loonbeslag, heeft dit directe gevolgen voor de werkgever. Het proces start wanneer een deurwaarder, na een rechterlijke uitspraak, beslag legt op een deel van het loon van de werknemer. Dit brengt specifieke verplichtingen met zich mee voor de werkgever, zoals het berekenen van de beslagvrije voet en het zorgen dat het juiste bedrag naar de deurwaarder wordt overgemaakt.

Dit artikel leidt werkgevers door de stappen die genomen moeten worden wanneer zij geconfronteerd worden met een loonbeslag. Daarnaast biedt het inzicht in de rechten en plichten en benadrukt de belangrijkste aandachtspunten om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zonder de werknemer meer dan nodig te benadelen.

Wat is loonbeslag?

Loonbeslag is een juridische actie waarbij een deurwaarder beslag legt op een deel van het loon van een werknemer om een openstaande schuld te vereffenen. Als de deurwaarder beslag legt op het loon van jouw werknemer, ontvang je van de deurwaarder een beslagexploot. Dit is een officieel document dat aangeeft dat de deurwaarder loonbeslag legt op het salaris van jouw werknemer. Je ontvangt ook een kopie van de rechterlijke uitspraak. Dit zet jou, de werkgever, in een positie waarin je verplicht bent een deel van het inkomen direct aan de deurwaarder over te maken, in plaats van aan de werknemer.

Het bedrag waarop loonbeslag wordt gelegd, wordt verminderd met de beslagvrije voet. Dit is een minimumbedrag dat de werknemer mag houden om van te leven. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de correcte berekening en uitvoering hiervan.

Dit proces omvat ook de communicatie met de deurwaarder, het aanpassen van de loonadministratie en het respecteren van de privacy van de werknemer. Loonbeslag blijft van kracht totdat de schuld volledig is voldaan of het beslag door de rechter wordt opgeheven.

Wat betekent loonbeslag leggen voor jou als werkgever?

Loonbeslag legt specifieke verplichtingen op voor jou als werkgever. Zodra een deurwaarder loonbeslag legt, word je verantwoordelijk voor het inhouden van een deel van het loon van de betreffende werknemer. Dit houdt in dat je de beslagvrije voet moet berekenen, ervoor zorgt dat het juiste bedrag aan de deurwaarder wordt overgemaakt, en tegelijkertijd het resterende deel van het loon aan je werknemer uitbetaalt. Je dient ook een verklaring derdenbeslag correct in te vullen en te versturen naar de deurwaarder.

Het is belangrijk dat je deze taken zorgvuldig uitvoert, want bij fouten kun je als werkgever aansprakelijk gesteld worden. Daarnaast moet je de privacy van je werknemer respecteren en discreet omgaan met deze gevoelige informatie. Loonbeslag kan ook vragen oproepen bij andere werknemers, dus wees voorbereid om hiermee om te gaan zonder de privacy van de betrokken werknemer te schenden.

Two african american women discussing ideas using a tablet and computer-2

Werkgever zijn verplichtingen aangaande loonbeslag

Als werkgever heb je specifieke verplichtingen wanneer er loonbeslag op een medewerker wordt gelegd.

 • Correct invullen en tijdig terugsturen van de verklaring derdenbeslag: Ontvangen van de deurwaarder en cruciaal voor de correcte afhandeling van het loonbeslag.

 • Respecteren van de beslagvrije voet: Zorgen dat de werknemer voldoende overhoudt om van te leven, conform de wettelijk vastgelegde normen.

 • Maandelijks overmaken van het beslagen loon: Het deel van het loon dat onder beslag valt, moet binnen de gestelde termijn aan de deurwaarder worden overgemaakt.

 • Beschermen van de privacy van de werknemer: Discreet omgaan met persoonlijke en financiële informatie van de werknemer.

 • Informeren van de deurwaarder bij wijzigingen in het dienstverband: Bijvoorbeeld als het dienstverband eindigt of de arbeidsvoorwaarden veranderen.

 • Berekenen van eventuele inkomsten buiten het reguliere salaris: Denk aan een dertiende maand, bonussen of vakantiegeld, en deze melden aan de deurwaarder.

 • Communicatie met schuldeisers: Indien er meerdere schuldeisers zijn, de verdeling van betalingen coördineren volgens de regels van eerlijke verdeling.

 • Aansprakelijkheid vermijden: Zorg dragen voor een correcte uitvoering van alle procedures om onrechtmatige daad of het aansprakelijk stellen door de werknemer te voorkomen.

Beslag leggen en beslagvrije voet

Beslag leggen op loon is een formele stap die een schuldeiser neemt om openstaande schulden te verhalen. De beslagvrije voet is hierbij cruciaal. Dit is het minimumbedrag dat een werknemer nodig heeft om van te leven, vastgesteld door de wet. Het zorgt ervoor dat ondanks beslag leggen van het loon, de werknemer nog steeds genoeg geld heeft voor de basislevenskosten. Als werkgever moet je de beslagvrije voet berekenen en toepassen voordat je geld overmaakt aan de deurwaarder. Het respecteren van deze voet voorkomt dat werknemers financieel onder de grens zakken.

Beslagvrije voet: bedrag of percentage

De beslagvrije voet is een essentieel onderdeel bij loonbeslag en vertegenwoordigt het bedrag dat een werknemer nodig heeft voor de basislevenskosten. Dit bedrag is niet willekeurig, maar wordt berekend op basis van persoonlijke omstandigheden, zoals inkomen, gezinssamenstelling en vaste lasten.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de juiste berekening van de beslagvrije voet. Dit bedrag of percentage van het inkomen moet de werknemer behouden, ongeacht de schulden. De berekening volgt een wettelijk vastgelegde formule, waarbij rekening gehouden wordt met het netto inkomen, eventuele toeslagen en de normbedragen die door de overheid zijn vastgesteld.

Voorbeeld berekening belastingvrije voet

Stel, je moet de beslagvrije voet berekenen voor een werknemer. Deze werknemer is alleenstaand, heeft geen kinderen en een netto inkomen van €2000 per maand. De wettelijke norm voor een alleenstaande zonder kinderen is, bijvoorbeeld 90% van de bijstandsnorm. Laten we zeggen dat de bijstandsnorm voor een alleenstaande €1000 per maand is.

De stappen zijn als volgt:

 1. Bepaal de bijstandsnorm voor de situatie van de werknemer: €1000 (dit is een voorbeeldbedrag en kan verschillen afhankelijk van de werkelijke bijstandsnorm).

 2. Bereken 90% van deze bijstandsnorm: 0.90 * €1000 = €900.

 3. Dit bedrag (€900) is de beslagvrije voet. Dit is het bedrag dat de werknemer minimaal moet overhouden na loonbeslag.

Vervolgens, als er loonbeslag gelegd wordt:

 • Als het loonbeslag minder is dan €1100 (€2000 - €900), dan wordt het volledige bedrag van het beslag ingehouden.

 • Als het loonbeslag meer is dan €1100, dan kan slechts tot een maximum van €1100 worden ingehouden, zodat de werknemer altijd minimaal €900 overhoudt.

Dit is een vereenvoudigd voorbeeld om de berekening van de beslagvrije voet te illustreren. In de praktijk kunnen andere factoren, zoals huur- en zorgtoeslag of kindgebonden budget, de beslagvrije voet beïnvloeden.

woman investment consultant analyzing company annual financial report balance sheet statement working with documents graphs. Stock market, office, tax, education concept. Hands with charts papers-Jan-25-2024-02-24-59-2282-PM

 

Verklaringsformulier bij loonbeslag leggen

Als werkgever ontvang je een verklaringsformulier bij een loonbeslagprocedure, aangeleverd door de deurwaarder. Dit document vraagt om specifieke gegevens over het salaris en andere inkomsten van de betrokken werknemer, zoals premies voor de ziektekostenverzekering of kindgebonden budget. Jouw reactie op dit formulier beïnvloedt hoe het beslag genomen loon wordt berekend, met respect voor de wettelijk vastgelegde beslagvrije voet.

Een correct ingevuld formulier is essentieel om te voldoen aan jouw verplichtingen als werkgever en om onrechtmatige daden te voorkomen. Het bepaalt de eerlijke verdeling van het inkomen van de werknemer na aftrek van het loonbeslag. Verkeerde informatie kan leiden tot onjuiste beslaglegging en potentiële schuldeisersconflicten.

Zorgvuldigheid en nauwkeurigheid zijn geboden bij het invullen van dit formulier. Het betreft niet alleen het netto salaris, maar ook andere componenten zoals het vakantiegeld en eventuele bijzondere bijstand. De deurwaarder gebruikt de informatie uit jouw verklaring en de verklaring van jouw werknemer om de beslagvrije voet te berekenen.

Automatisch loonbeslag leggen met payroll

Bij automatisch loonbeslag via je payroll-systeem, integreer je de beslaglegging rechtstreeks in de salarisverwerking. Zodra een deurwaarder loonbeslag legt en de relevante documenten naar jou, de werkgever, stuurt, moet je deze informatie invoeren in je payroll-systeem. Dit proces zorgt ervoor dat het juiste bedrag automatisch van het loon van de werknemer wordt ingehouden, met inachtneming van de beslagvrije voet.

Het payroll-systeem houdt rekening met de berekening van het vastgestelde bedrag dat naar de deurwaarder moet worden overgemaakt, na aftrek van het deel van het loon dat onder de beslagvrije voet valt. Dit verzekert dat de werknemer altijd over het minimumbedrag beschikt dat nodig is voor levensonderhoud, zoals wettelijk vastgelegd.

Automatisch beslag leggen op het loon verantwoordelijkheden

Voor jou als werkgever vereenvoudigt dit de procedure aanzienlijk. Zodra de parameters zijn ingesteld, zorgt het systeem voor een correcte en tijdige overdracht van de verschuldigde bedragen. Dit minimaliseert de kans op fouten en helpt bij het handhaven van de privacy en rechten van de werknemer.

Shiftbase werkt samen met koppelingen voor payrollsystemen. Op deze manier kan je alles in het systeem invullen en heb je als werkgever maandelijks minder stress bij het doorvoeren het loon.

Wat betekent loonbeslag voor je medewerker?

Voor je medewerker betekent loonbeslag dat een deel van zijn of haar salaris direct wordt overgemaakt aan de deurwaarder om een schuld af te lossen. Dit gebeurt nadat de deurwaarder loonbeslag heeft gelegd en een beslagvrije voet is vastgesteld, het minimumbedrag dat je medewerker nodig heeft om van te leven.

De werknemer ontvangt dan het resterende bedrag van zijn loon, na aftrek van het beslag. Dit kan leiden tot financiële stress en onzekerheid, omdat het vaste inkomen vermindert. Het is belangrijk dat er een correcte herberekening van de beslagvrije voet plaatsvindt, zodat je werknemer niet minder ontvangt dan waar hij recht op heeft.

Dit proces kan invloed hebben op het algemene welzijn en de productiviteit van je medewerker. Als werkgever kun je ondersteunen door duidelijke communicatie en waar mogelijk hulp of advies te bieden.

Loonbeslag stopt

Loonbeslag stopt wanneer de volledige schuld is afbetaald of wanneer er een herbeoordeling plaatsvindt die leidt tot de opheffing ervan. Als werkgever speel je een belangrijke rol bij het stopzetten van het loonbeslag. Zodra je een officiële mededeling van de deurwaarder ontvangt dat het loonbeslag is opgeheven, moet je de inhoudingen op het salaris van de werknemer stopzetten.

Verifieer de informatie zorgvuldig en pas de loonadministratie dienovereenkomstig aan. Het is belangrijk dat je dit proces snel en nauwkeurig afhandelt om te voorkomen dat de werknemer onterecht geld wordt ontnomen.

Daarnaast moet je de werknemer informeren dat het loonbeslag is gestopt en zorgen dat het volledige inkomen weer naar hem of haar wordt overgemaakt. Dit herstelt niet alleen de financiële situatie van de werknemer, maar kan ook bijdragen aan een verbeterde werksfeer en werknemerstevredenheid.

schoener-geschaeftsfrauhaendedruck-mit-ihrem-kollegen_23-2148187243[1]

Conclusie

In conclusie, loonbeslag is een significant proces dat zowel de werknemer als de werkgever direct beïnvloedt. Als werkgever ben je verplicht om de regels en procedures te volgen, van het correct toepassen van de beslagvrije voet tot het nauwkeurig overmaken van de juiste bedragen aan de deurwaarder. Als er loonbeslag is gelegd, moet de werkgever maandelijks dus een deel van het loon aan de deurwaarder overmaken. Het is essentieel om een duidelijke communicatie te onderhouden met zowel de werknemer als de deurwaarder om te zorgen dat het proces soepel verloopt.

Het respecteren van de rechten van de werknemer en het volgen van de wettelijke vereisten beschermen zowel de werknemer als jouzelf tegen mogelijke juridische problemen. Het is ook belangrijk om te weten wanneer het loonbeslag stopt en om de nodige aanpassingen in de loonadministratie tijdig door te voeren.

Veel gestelde vragen

 • Nee, in de meeste rechtsgebieden mag je een werknemer niet ontslaan enkel omdat er loonbeslag op zijn of haar salaris is gelegd. Ontslag op basis van loonbeslag wordt vaak beschouwd als discriminatoir en onrechtvaardig.

 • Ja, als werkgever ben je wettelijk verplicht mee te werken aan loonbeslag. Wanneer je een officieel document, het zogenaamde beslagexploot, van de deurwaarder ontvangt, moet je de instructies volgen voor het inhouden en overmaken van een deel van het loon van de betreffende werknemer.

 • Als een werkgever niet meewerkt aan loonbeslag, kan dit leiden tot juridische consequenties, zoals aansprakelijkheid voor het niet ingehouden bedrag. De werkgever kan dan verplicht worden dit bedrag alsnog te betalen, mogelijk vermeerderd met extra kosten of boetes.

HR
Topic: Loon
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.