MTO: hoe tevreden zijn je werknemers echt?

Achteraanzicht. Persoon vult papieren op bureau in. Op het bureau liggen papieren en staat een mok.  Alleen elleboog en hand in beeld.

MTO is een instrument waarmee moderne bedrijven de werkbeleving van hun personeel kunnen leren begrijpen en te verbeteren.

Lees verder om te ontdekken hoe MTO's ook jouw organisatie kan helpen om gelukkige, betrokken, en gemotiveerd personeel te behouden.

Wat is een MTO?

Bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek—vaak afgekort als MTO—verzamelen bedrijven feedback van hun werknemers over verschillende aspecten van hun werk en werkomgeving. Zoals de naam al verklapt gaat het vooral om het meten van medewerkerstevredenheid.

Psychometrische principes

Het doel is om inzicht te krijgen in hoe werknemers hun baan, collega's, leidinggevenden en algemene werkomstandigheden ervaren. Deze vragenlijsten worden vaak opgesteld op basis van wetenschappelijke en psychometrische principes om valide en betrouwbare resultaten te verkrijgen.

Wat wordt er nog meer onderzocht?

Medewerkerstevredenheid is een belangrijk thema, maar het is slechts één thema van de velen waar naar gekeken wordt. Tijdens een MTO worden de volgende thema's binnen de werkomgeving en de organisatie grondig onder de loep genomen:


Het precieze aantal en de aard van deze onderwerpen kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke doelstellingen van het MTO en de behoeften van de organisatie.

Onmisbare elementen van een MTO

Voor het uitvoeren van een succesvolle MTO moet er rekening worden gehouden met het volgende:

Doelgerichte vragenlijsten

Bij een MTO hoort het ontwikkelen van doelgerichte vragenlijsten. Deze vragenlijsten hebben als doel om relevante informatie te verzamelen bepaalde thema's in de werkomgeving, die van belang zijn voor zowel de organisatie als de werknemers.

Dit omvat vragen over tevredenheid, betrokkenheid, werkbeleving, en andere specifieke onderwerpen die de organisatie wil beoordelen. Ook kan het werkgevers inzicht geven in hoe hun werknemers werkdruk ervaren.

Anonimiteit en vertrouwelijkheid

Werknemers moeten zich veilig voelen om eerlijke feedback te geven zonder gevolgen. Dit draagt bij aan het krijgen van eerlijke reacties.

Bedrijven moeten duidelijk communiceren dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, en dat individuele reacties niet herleidbaar zijn naar specifieke werknemers.

Representatieve steekproef

Een succesvol MTO vereist een representatieve steekproef van werknemers. Dit betekent dat werknemers uit verschillende afdelingen, functieniveaus en locaties worden betrokken.

Het doel is om een dwarsdoorsnede van de organisatie te krijgen, zodat de resultaten generaliseerbaar zijn voor de gehele organisatie. Een onjuiste steekproef kan leiden tot vertekende inzichten. Door verschillende groepen medewerkers binnen de organisatie te betrekken bij het MTO, ontstaat er een alomvattend beeld van de tevredenheid op de werkvloer.

Regelmatige uitvoering

MTO's moeten regelmatig worden uitgevoerd om veranderingen en trends in de loop van de tijd te identificeren. Het is niet voldoende om eenmalig onderzoek te doen; regelmatige herhaling stelt bedrijven in staat om te begrijpen hoe de tevredenheid van werknemers veranderd.

Dit kan helpen bij het herkennen van opkomende problemen en het beoordelen van de effectiviteit van eerder genomen maatregelen.

Resultatenanalyse en actieplannen

Bedrijven moeten de resultaten zorgvuldig analyseren om trends en patronen te identificeren. Vervolgens moeten concrete verbeterpunten worden vastgesteld op basis van de resultaten.

Het ontwikkelen van actieplannen om deze punten aan te pakken is van essentieel belang. Zonder follow-upacties en veranderingen gebaseerd op de bevindingen van het MTO, heeft het uitvoeren van het onderzoek geen punt.

Klik hier voor meer informatie over hoe je je eigen onderzoek kan samenstellen.

Oningevulde formulieren op een tafel. Er ligt een pen naast.

Waarom is een MTO belangrijk?

Een MTO is van vitaal belang voor bedrijven om meerdere redenen:

Betrokken werknemers

Werknemers die het gevoel hebben dat hun stem wordt gehoord en dat hun feedback serieus wordt genomen, voelen zich meer verbonden met hun werk en de organisatie als geheel.

Dit gevoel van betrokkenheid is essentieel voor het behouden van talent, het stimuleren van productiviteit en het houden van gelukkige werknemers. Ook zijn betrokken werknemers zijn vaak meer toegewijd en gemotiveerd, wat leidt tot een positieve werkomgeving en betere prestaties.

Concrete verbeterpunten

Succesvol medewerkersonderzoek kan werkgevers waardevolle inzichten bieden die leiden tot concrete verbeteringen op de werkvloer. In plaats van te vertrouwen op aannames of algemene percepties, kunnen bedrijven specifieke problemen identificeren en oplossingen ontwikkelen.

Daarom is het zo belangrijk om om de juiste vragen te laten invullen in het. Dit resulteert in een effectievere aanpak van problemen, wat uiteindelijk de algehele prestaties van de organisatie ten goede komt.

Persoonlijke ontwikkeling

Medewerkerstevredenheidsonderzoeken stellen werknemers in staat om feedback te geven over hun werkervaring, werkomgeving en relaties binnen de organisatie. Dit stelt werknemers in staat om te reflecteren op hun eigen prestaties en bij te dragen aan het identificeren van gebieden die verbetering behoeven.

MTO's op verschillende niveaus

MTO's kunnen op verschillende niveaus binnen een organisatie worden uitgevoerd: Hier is wat dat betekent:

Teamniveau: Op teamniveau verwijst een MTO naar het uitvoeren van het onderzoek binnen een specifiek team of afdeling binnen de organisatie. Bijvoorbeeld, een marketingafdeling of een klantenserviceteam kan een MTO specifiek voor hun team uitvoeren.

Dit soort MTO's helpt bij het identificeren van de specifieke uitdagingen en kansen die relevant zijn voor dat specifieke team.

Organisatiebreed niveau: In dit geval wordt het MTO uitgevoerd op een breder niveau en richt het zich op de algemene werkomgeving, bedrijfscultuur en de tevredenheid van medewerkers op alle afdelingen en niveaus binnen de organisatie.

Een organisatiebrede MTO biedt een meer holistisch beeld van de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers in de gehele onderneming.

Is een MTO verplicht?

Nee, er staat nergens in de wet dat een werkgever dit onderzoek moet uitvoeren. Werkgevers hebben de vrijheid om zelf te beslissen of ze al dan niet een medewerkersonderzoek willen implementeren.

Cao

Er zijn wel cao's en andere regelgevingen waarin is vastgelegd dat werkgevers periodiek verplicht zijn om een MTO uit te voeren. Bijvoorbeeld, in de cao voor de Rijksoverheid zijn afspraken gemaakt over het houden van een medewerkersonderzoek.

Arbowet

In sommige gevallen kan een medewerkerstevredenheidsonderzoek wettelijk verplicht zijn. Zo kan het verplicht worden gesteld op basis van de Arbowet. De Arbowet verplicht werkgevers namelijk om een actueel Arbobeleid te voeren en om maatregelen te nemen op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Het kan voorkomen dat een MTO deel uitmaakt van deze RI&E en een werkgever daarom verplicht is om deze uit te voeren.

Wat kost een MTO?

De kosten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van de organisatie, het aantal medewerkers dat wordt betrokken, en de gekozen methodologie. Ook kan er sprake zijn van bepaalde toeslagen—bijvoorbeeld een toeslag per extra vragenlijst of voor een gedetailleerder rapport.

Vanaf € 1,99?

Volgens ons onderzoek lopen de prijzen flink uiteen. Zo zijn er bedrijven die al MTO's aanbieden vanaf € 1,99 per medewerker. Of vanaf € 795 per onderzoek. Ook zijn er bureaus die trajecten aanbieden van € 1397,- bij bedrijven tot 75 medewerkers. Maar we hebben ook prijzen van € 5000,- de revue zien passeren. Een schatting maken van de gemiddelde kosten is dus lastig.

Offerte

Omdat de prijzen online sterk uiteenlopen tussen de 500 en 5000 en de meeste prijzen natuurlijk "lokkertjes" zijn, raden we je sterk aan offertes aan te vragen op basis van jouw specifieke omstandigheden. Deze zijn vaak gratis en geven je de gelegenheid om verschillende bureaus tegen elkaar op te wegen.

Doe uiteraard uitvoerig onderzoek naar een bureau, voordat je ermee in zee gaat.

Conclusie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek, oftewel MTO, is een krachtig hulpmiddel voor moderne organisaties om de tevredenheid, betrokkenheid en productiviteit van hun personeel te meten en verbeteren. Door middel van doelgerichte vragenlijsten, anonimiteit en periodieke uitvoering kunnen organisaties waardevolle inzichten verkrijgen.

Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om samen te werken aan een positieve werkbeleving en het behalen van succes. Een goed uitgevoerd MTO kan als leidraad dienen voor deze gezamenlijke inspanning en leiden tot een win-winsituatie voor alle betrokkenen.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Urenregistratie Personeel
Topic: Medewerker
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.