Voorkom privacy schending op de werkvloer

Werknemer leest een dossier via de e-mail van een andere organisatie

In dit artikel duiken we diep in het essentiële onderwerp van privacy schending, een kwestie die steeds relevanter wordt voor elke organisatie. We behandelen de belangrijkste regels en verordeningen, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), die beide ontworpen zijn om de persoonlijke levenssfeer van individuen te beschermen.

Als werkgever is het belangrijk om te begrijpen hoe persoonsgegevens binnen jouw organisatie verwerkt worden en welke juridische procedures gevolgd moeten worden om zowel de privacyrechten van werknemers te eerbiedigen als de organisatie te beschermen tegen mogelijke schendingen en de gevolgen daarvan.

Wat is privacy schending?

Privacy schending treedt op wanneer ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot persoonsgegevens of wanneer deze gegevens worden misbruikt, wat indruist tegen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als werkgever dien je je bewust te zijn van de verschillende vormen die deze schendingen kunnen aannemen, zoals het ongevraagd delen van e-mails, correspondentie of persoonlijke informatie van medewerkers. Een dergelijke schending kan ook plaatsvinden wanneer data onbedoeld in verkeerde handen valt of wanneer er zonder toestemming gegevens worden verstrekt aan andere organisaties.

Het naleven van de AVG, waarbij zorgvuldigheid en eerbiediging van privacyrechten voorop staan, is een basisvereiste. Ook is het belangrijk te weten dat medewerkers het recht hebben bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen en kunnen verzoeken om verwijdering van hun gegevens.

Kernwetten en regelgeving

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De AVG is de hoeksteen van de gegevensbescherming binnen de EU, die jou als werkgever verplicht om persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig te verwerken. Dit houdt in dat je moet zorgen voor transparantie in het gebruik van gegevens en dat je adequate beveiligingsmaatregelen moet treffen om deze te beschermen. De AVG versterkt ook de rechten van individuen op inzage, rectificatie en het recht om vergeten te worden, waardoor de persoonlijke levenssfeer van werknemers wordt gewaarborgd.

Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)

De UAVG zet de AVG wet om in nationaal recht en biedt specifieke richtlijnen voor de praktische implementatie binnen Nederland. Dit omvat regels over de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en de taken van de functionaris voor gegevensbescherming. Als werkgever moet je deze regelgeving nauwkeurig volgen om aan de Nederlandse wettelijke vereisten te voldoen.

Autoriteit persoonsgegevens verwerken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het Nederlandse toezichtorgaan dat ervoor zorgt dat de wetten omtrent gegevensbescherming worden nageleefd. Ze hebben de bevoegdheid om jouw organisatie te controleren en kunnen boetes opleggen bij overtredingen. Het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat alle persoonsgegevens binnen jouw organisatie volgens de regels worden verwerkt en dat de privacy van betrokkenen wordt gerespecteerd.

Privacy op het werk

Privacy op het werk is een belangrijk aspect van moderne bedrijfsvoering. Als werkgever moet je ervoor zorgen dat je de persoonsgegevens van je werknemers correct verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat informatie zoals e-mailcorrespondentie en persoonlijke dossiers alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde personen en enkel voor legitieme doeleinden gebruikt worden.

Daarnaast moet je transparant zijn over welke gegevens je verzamelt en met welk doel. Werknemers hebben het recht op inzage in hun gegevens en kunnen verzoeken om rectificatie of verwijdering indien de gegevens niet correct zijn of onrechtmatig verwerkt worden.

Werknemer heeft een aantal rechten geaccepteerd die de organisatie vragen, zoals verzoek tot gezicht scannen om binnen te komen

Rechten en verplichtingen van de werkgever

Als werkgever heb je de verplichting om de privacy van je werknemers te beschermen. Dit betekent dat je moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zorgvuldig moet omgaan met het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. Je moet ervoor zorgen dat de gegevensverwerking transparant is en dat werknemers geïnformeerd zijn over hoe hun gegevens worden gebruikt.

Je hebt ook de plicht om passende beveiligingsmaatregelen te implementeren om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of verlies. Bovendien moeten werknemers de mogelijkheid hebben om hun rechten uit te oefenen, zoals het recht op inzage, correctie, en het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.

Voorkomen van privacy schending

 1. Beleidsregels en training:

  • Implementeer duidelijke beleidsregels over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

  • Train medewerkers regelmatig in de AVG en hun verantwoordelijkheden.

 2. Technische beveiligingsmaatregelen:

  • Gebruik encryptie en veilige opslagsystemen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang.

 3. Proactief protocol voor datalekken:

  • Stel een duidelijk protocol op voor het snel identificeren en aanpakken van datalekken.

  • Zorg voor communicatie met betrokkenen en regelgevende instanties indien nodig.

Voor- en nadelen verwerken persoonsgegevens

Voordelen verwerken van persoonsgegevens

 1. Efficiëntieverbetering:

  • Door persoonsgegevens te verwerken, kun je processen binnen je organisatie stroomlijnen, zoals HR-management, klantenservice en marketing. Dit leidt tot snellere en meer gepersonaliseerde diensten.

 2. Besluitvorming:

  • Data-analyse van persoonsgegevens helpt bij het maken van onderbouwde beslissingen, bijvoorbeeld over bedrijfsstrategieën of productontwikkeling.

 3. Klanttevredenheid:

  • Met een beter begrip van de behoeften en voorkeuren van klanten of werknemers door data-analyse, kun je de tevredenheid en loyaliteit verhogen.

Nadelen verwerken van persoonsgegevens

 1. Privacyrisico's:

  • Bij onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens bestaat het risico op datalekken en privacy schendingen, wat kan leiden tot juridische problemen en boetes.

 2. Kosten:

  • Het naleven van privacywetgeving en het implementeren van adequate beveiligingsmaatregelen vereisen aanzienlijke investeringen in tijd en middelen.

 3. Vertrouwensschade:

  • Privacy schendingen kunnen het vertrouwen van klanten of werknemers ernstig schaden, wat negatieve gevolgen kan hebben voor het imago en de reputatie van de organisatie.

Recht op schadevergoeding bij schending van de privacy

Als werkgever moet je je ervan bewust zijn dat werknemers recht hebben op schadevergoeding wanneer hun privacyrechten geschonden worden. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die stelt dat iedereen die materiële of immateriële schade lijdt door een overtreding van de AVG, recht heeft op compensatie. Materiële schade kan financieel verlies inhouden, terwijl immateriële schade ziet op zaken zoals reputatieschade of emotionele impact.

Om deze claims te voorkomen, is het belangrijk dat je als werkgever de naleving van de AVG serieus neemt en effectieve maatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen. Bij een eventuele schending is het aan te raden om proactief te handelen door de betroffene direct te informeren en passende maatregelen te treffen om verdere schade te voorkomen.

Gevolgen van privacy schending

Als werkgever dien je je bewust te zijn van de ernstige gevolgen die een privacy schending kan hebben. Niet alleen loop je het risico op juridische procedures en boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens, maar een schending kan ook het vertrouwen van je werknemers ernstig ondermijnen. Dit kan leiden tot een lagere productiviteit en zelfs tot het vertrek van waardevolle medewerkers.

Bovendien kan een privacy schending je reputatie schaden, wat je positie in de markt kan beïnvloeden en potentieel klanten kan kosten. In sommige gevallen kan een geschonden privacy ook leiden tot aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schadevergoeding, waarbij de getroffenen compensatie kunnen eisen voor de door hen geleden schade.

Het is daarom van belang dat je als werkgever alle noodzakelijke stappen neemt om naleving van de AVG te waarborgen en je organisatie tegen dergelijke risico's te beschermen. Het implementeren van een effectief privacy beleid en regelmatige training van personeel zijn essentiële onderdelen van deze bescherming.

werknemer heeft een zoom meeting

Hoe te handelen bij een verdachte privacy schending?

Bij een vermoeden van privacy schending is het belangrijk dat je als werkgever snel en adequaat handelt. Begin met het intern onderzoeken van de melding om de omvang en aard van de schending vast te stellen. Zorg ervoor dat dit onderzoek zorgvuldig en discreet wordt uitgevoerd om verdere schade te voorkomen.

Informeer vervolgens de betrokkenen over het incident, zoals vereist door de AVG. Dit toont niet alleen transparantie maar helpt ook bij het behouden van vertrouwen. Afhankelijk van de ernst van de schending, moet je ook de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na ontdekking inlichten. Dit is niet alleen een wettelijke vereiste, maar het helpt ook bij het managen van de gevolgen en het nemen van de juiste corrigerende maatregelen.

Implementeer verbeteringen in je databeveiliging om herhaling te voorkomen. Dit kan variëren van technische updates tot het herzien van beleid en procedures.

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) speelt een sleutelrol in het waarborgen van de naleving van de AVG binnen jouw organisatie. Als werkgever is het jouw taak om deze functionaris aan te stellen wanneer jouw bedrijf regelmatig en systematisch grote hoeveelheden persoonsgegevens verwerkt.

De FG dient als het centrale punt voor alle kwesties met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Hij of zij adviseert je over het naleven van de AVG en helpt bij het implementeren van de noodzakelijke processen en richtlijnen voor databescherming. Ook fungeert de FG als contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens en voor betrokkenen die vragen hebben over de verwerking van hun gegevens.

Conclusie

Als werkgever speel je een centrale rol in het beschermen van de persoonsgegevens volgens de privacywet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG bieden een kader dat je helpt om deze gegevens zorgvuldig te verwerken en beveiligen. Onthoud dat de overheid, via de Autoriteit Persoonsgegevens, toezicht houdt op de naleving van deze wetten.

Het is jouw taak om niet alleen te voldoen aan deze regelgeving maar ook om de principes en beperking(en) die deze wetten stellen, te rechtvaardigen en na te leven. Elk beginsel van de AVG wet moet worden geïntegreerd in je dagelijkse operaties, waarbij je steeds streeft naar transparantie en eerlijkheid in de omgang met persoonsgegevens.

Veel gestelde vragen

 • Ja, werknemers hebben het recht om een klacht in te dienen als zij geloven dat hun persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Dit kunnen ze doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die toezicht houdt op naleving van de AVG. Het is belangrijk als werkgever om transparant te zijn over hoe en waarom persoonsgegevens worden verwerkt en om duidelijke procedures te hebben voor het indienen van klachten.

 • Wanneer er een klacht wordt ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens over een vermoedelijke privacy schending, zal de autoriteit een onderzoek starten. Als uit het onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk een overtreding heeft plaatsgevonden, kunnen er boetes worden opgelegd en wordt de organisatie verplicht de overtreding te corrigeren. Betrokkenen kunnen ook naar de rechter stappen om schadevergoeding te eisen voor geleden immateriële of materiële schade.

 • Ja, onder de AVG hebben betrokkenen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, vooral in situaties waar de gegevensverwerking gebaseerd is op rechtmatige belangen van de organisatie of direct marketing doeleinden. Als werkgever moet je dan de verwerking van deze gegevens staken, tenzij je dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking kunt aantonen die zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden van de betrokkene.

Wetgeving
Topic: Wetgeving
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.