Wat is de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) en hoe beïnvloedt het werkgevers?

Two women standing by table and deliberating. They are visible from the neck down

Er zijn verschillende regelingen en wetten die van invloed kunnen zijn op de manier waarop bedrijven opereren en hun personeel beheren. Een van deze belangrijke wetten is de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl). Deze wet is van belang voor werkgevers in Nederland en heeft directe gevolgen voor hun financiële verplichtingen en administratieve taken.

Wtl speelt een cruciale rol in het sociale zaken beleid van leidinggevenden, waarbij het niet alleen financiële voordelen biedt, maar ook een positieve bijdrage levert aan inclusieve werkgelegenheid. In dit artikel zal diepgaand worden ingegaan op deze wet en gerelateerde kwesties.

Wat is de Wtl?

De Wtl bestaat om leidinggevenden te stimuleren om mensen in dienst te nemen met een minder bevoorrechte positie op de arbeidsmarkt zoals oudere werknemers, jongere werknemers, arbeidsgehandicapte werknemers, en werknemers met een laag inkomen. De doelgroepverklaring is van essentieel belang voor de leidinggevenden om in aanmerking te komen voor de Wtl.

Concrete voordelen

Het biedt concrete financiële voordelen om dit doel te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld premiekorting. Als een nieuwe leidinggevende in Nederland is het essentieel om de mogelijkheden van deze voordelen te begrijpen en te benutten om zowel de financiële positie van het bedrijf als de werkgelegenheid te versterken. Werkgevers die voldoen aan de criteria van de wet, kunnen profiteren van aanzienlijke belastingvoordelen en financiële uitkeringen.

Is Wtl een subsidie?

De Wtl is juridisch gezien geen traditionele subsidie zoals we die kennen. De Wtl biedt leidinggevenden echter een effectief instrument binnen de sociale zekerheid om de banenmarkt te verbreden en te diversifiëren door het aannemen van werknemers in achtergestelde posities.

Verloonde uren

De Wtl verschilt ook van een traditionele subsidie omdat het voordelen biedt op basis van de loonkosten en het aantal verloonde uren van medewerkers. LIV en het LKV zijn geen directe financiële bijdragen van de overheid, maar eerder belastingteruggaven die leidinggevenden ontvangen op basis van de loonadministratie en de specifieke situatie van hun werknemers.

Drie tegemoetkomingen

De wet omvat drie vergoedingen voor leidinggevenden. De Wtl vervangt de eerdere premiekortingen voor arbeidsgehandicapte medewerkers en oudere medewerkers door de volgende voordelen waar een werkgever recht op heeft:

Het loonkostenvoordeel (LKV)

Hier komen leidinggevenden voor in aanmerking onder de volgende voorwaarden:

 • De oudere werknemer is 56 jaar of ouder

 • De leidinggevende neemt een nieuwe arbeidsgehandicapte werknemer aan 

 • De medewerker komt uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

 • De arbeidsgehandicapte de medewerker is herplaatst


Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Hier komen leidinggevenden voor in aanmerking onder de volgende voorwaarden:

 • De medewerker heeft momenteel een arbeidscontract binnen het bedrijf en ontvangt loon voor de uitgevoerde werkzaamheden.

 • De medewerker is verzekerd voor minstens één van de werknemersverzekeringen

 • Het gemiddelde uurtarief van de werknemer ligt tussen € 12,04 en € 15,06

 • De medewerker heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.

 • De medewerker heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Jeugd-LIV

Hier komen leidinggevenden voor in aanmerking onder de volgende voorwaarden:

 • De werkgever neemt een jonge medewerker tussen de leeftijd van 18 en 21 jaar in dienst die momenteel actief werkzaam zijn binnen het bedrijf.(Als een werknemer op 31 december van het voorgaande jaar 18, 19 of 20 jaar oud was, heeft een werkgever geen recht meer op deze tegemoetkoming.)

 • De medewerker ontvangt loon voor de verrichte werkzaamheden.

 • De medewerker is verzekerd voor één of meerdere werknemersverzekeringen.

Invloeden

Daarnaast is het belangrijk voor leidinggevenden om te beseffen dat het wettelijk minimumloon een van de factoren is die de hoogte van het LKV en het LIV beïnvloedt.

Werkgevers dienen de impact van deze regelgeving op hun financiële positie en belastingverplichtingen in overweging te nemen, vooral bij de indiensttreding van nieuwe medewerkers.

Wat is Wtl belasting?

De term "Wtl belasting" betekent niet dat leidinggevenden extra belastingen moeten betalen; integendeel. Deze belasting heeft betrekking op de financiële voordelen die leidinggevenden ontvangen op basis van deze wetgeving. Hier zijn enkele belangrijke belastingaspecten van de regelgeving:

Belastingteruggaven: Leidinggevenden kunnen in aanmerking komen voor belastingteruggaven in de vorm van de bovengenoemde voordelen (LKV en LIV). Deze financiële voordelen worden verrekend met de te betalen belastingen, wat resulteert in lagere belastingverplichtingen voor leidinggevenden.

Berekening van belastingvoordelen: Leidinggevenden moeten de belastingvoordelen juist uitrekenen op basis van de criteria die zijn vastgesteld in de Wtl. De fiscus speelt een cruciale rol bij het vaststellen van deze voordelen, en het verifiëren van de juistheid van de hoogte van de financiële voordelen.

Boekhoudkundige verplichtingen: Leidinggevenden moeten nauwkeurige administratie bijhouden met betrekking tot de regelgeving, inclusief het registreren van de ontvangen belastingteruggaven. Het is essentieel om deze gegevens correct op te nemen in de financiële administratie om te voldoen aan de wettelijke vereisten en om eventuele problemen met de Belastingdienst te voorkomen.

Veranderingen in belastingverplichtingen: Deze voordelen kunnen leiden tot veranderingen in de belastingverplichtingen van leidinggevenden, afhankelijk van factoren zoals het aantal medewerkers in dienst, hun gemiddelde uurtarief en het aantal betaalde uren. Leidinggevenden moeten zich bewust zijn van deze veranderingen en de invloed ervan op hun belastingverplichtingen begrijpen.

Two women sitting at a table next to eachother and delibirating. One is writing on a notepad. The other has a laptop in front of her.

 

Hoe wordt Wtl belasting berekend?

De belasting word berekend op basis van:

Gemiddeld uurloon

Het gemiddelde uurtarief wordt uitgerekend door het totale fiscale loon van de werknemers te delen door het totale aantal betaalde uren.

Voorlopige calculatie

Op basis van het gemiddelde uurtarief wordt een tussentijdse gemaakt van LIV en LKV. Deze tussentijdse optelling geeft aan hoeveel belastingvoordelen de leidinggevende mogelijk kan ontvangen.

Betaalde uren

Werknemers moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals het aantal gewerkte uren en het loon, om in aanmerking te komen voor het LIV en LKV. Het aantal betaalde uren wordt nauwkeurig geregistreerd en gerapporteerd aan de fiscus.

Hoe het LIV en LKV worden toegepast

Nadat de tussentijdse calculatie is gemaakt en de betaalde uren zijn vastgesteld, past de fiscus het LIV en LKV toe. Deze bedragen worden vervolgens verrekend met de te betalen loonbelasting van de leidinggevende.

Belastingteruggaven

Het uiteindelijke resultaat is een vermindering van de te betalen loonbelasting voor de leidinggevende. De financiële voordelen van de regelgeving worden meestal uitbetaald in de vorm van belastingteruggaven. Dit kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen voor leidinggevenden.

Waar boek je Wtl op?

Wtl wordt meestal geboekt op specifieke boekhoudkundige posten die betrekking hebben op belastingvoordelen en arbeidskosten. Dit omvat onder andere de verwerking van LIV en het LKV. Deze bedragen moeten correct worden geregistreerd om ervoor te zorgen dat leidinggevenden in aanmerking komen voor de financiële voordelen waar ze recht op hebben.

Het is van groot belang om de boekhouding met betrekking tot deze wetgeving zorgvuldig en nauwkeurig te voeren om mogelijke problemen met de fiscus te voorkomen.

Aandachtspunten

Vakantiegeld

Werkgevers dienen zich bewust te zijn van het inclusief vakantiegeld bij het berekenen van de belastingvoordelen, aangezien dit een impact kan hebben op de totale loonkosten en daarmee op de calculatie en hoogte van de financiële voordelen. Een nauwkeurige registratie van het gemiddelde uurloon en de betaalde uren is essentieel voor een juiste calculatie.

Criteria

Leidinggevenden moeten ook voldoen aan de specifieke voorwaarden en criteria die zijn vastgesteld in deze wetgeving, om in aanmerking te komen voor deze financiële voordelen. Het is van groot belang om de boekhouding met betrekking tot deze wetgeving zorgvuldig en nauwkeurig te voeren om mogelijke problemen met de Belastingdienst te voorkomen.

Drie maanden

De calculatie van Wtl-belasting vind jaarlijks plaats en leidinggevenden dienen veranderingen in belastingverplichtingen nauwlettend te volgen gedurende de drie maanden na het einde van het kalenderjaar.

Conclusie

Voor leidinggevenden in Nederland is het essentieel om deze regeling correct toe te passen om te voldoen aan hun verplichtingen en om te profiteren van de financiële voordelen die deze tegemoetkomingen bieden. Door de regelgeving nauwkeurig te begrijpen en toe te passen, kunnen leidinggevenden bijdragen aan een inclusieve banenmarkt en tegelijkertijd hun eigen financiële positie versterken.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving
Topic: Wetgeving
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.