Vakantiedagen uitbetalen: hoe zit dat met wettelijke en bovenwettelijke dagen?

vakantiedagen uitbetalen, bovenwettelijke vakantie uren

Vakantiedagen zijn een belangrijk onderdeel van arbeidsvoorwaarden en bieden werknemers de mogelijkheid om even op te laden en te genieten van vrije tijd. Maar wat gebeurt er als een werknemer zijn of haar vakantiedagen niet kan opnemen en ze wil laten uitbetalen? Is dat mogelijk en zo ja, onder welke voorwaarden? In dit artikel zullen we deze vragen beantwoorden en dieper ingaan op de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, het berekenen van vakantiedagen en hoe werkgevers en werknemers hiermee om moeten gaan.

Wat zijn vakantiedagen?

Vakantiedagen zijn de dagen waarop een werknemer vrij neemt van werk, terwijl het salaris gewoon wordt doorbetaald. Werknemers hebben recht op een bepaald aantal vakantiedagen per jaar, dat kan bestaan uit wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Het wettelijk aantal vakantiedagen bedraagt minimaal 4 keer het aantal uren dat een werknemer per week werkt. Een werknemer die bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, heeft recht op 160 wettelijke vakantie-uren per jaar.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn extra vakantiedagen die in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd en kunnen het resultaat zijn van afspraken tussen de werkgever en de werknemer of een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). In sommige gevallen kunnen werknemers ook onbetaald verlof opnemen in plaats van vakantiedagen. Het is belangrijk om te weten hoeveel vakantiedagen je hebt en wat je rechten en plichten zijn met betrekking tot het opnemen en uitbetalen van deze dagen.

Vakantiedagen uitbetalen mag dat?

Ja, in sommige gevallen is het mogelijk om vakantiedagen uit te laten betalen. Als werknemer heb je namelijk recht op een financiële vergoeding voor de vakantiedagen die je niet hebt opgenomen. Dit geldt zowel voor wettelijke als bovenwettelijke vakantie uren, maar het kan zijn dat er in een CAO andere afspraken zijn gemaakt over het vakantiedagen uitbetalen.

Het is wel belangrijk om te weten dat het uitbetalen van vakantiedagen niet automatisch gebeurt aan het einde van een dienstverband. De werknemer moet hier zelf om vragen. Daarnaast geldt dat de werkgever niet verplicht is om bovenwettelijke vakantie uren uit te betalen, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of CAO.

Wettelijke vakantiedagen uitbetalen

Werknemers hebben recht op wettelijke vakantiedagen, die meestal een minimum aantal vormen dat in de wet is vastgelegd. Als een werknemer zijn of haar wettelijke vakantiedagen niet kan opnemen, is het mogelijk om te kiezen voor wettelijke vakantiedagen uitbetalen. De werkgever moet dan het laatstverdiende loon betalen aan de werknemer voor het aantal uitbetaalde vakantiedagen.

Het aantal wettelijke vakantiedagen dat een werknemer heeft, is afhankelijk van het aantal gewerkte uren per week. Een werknemer die bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, heeft minimaal recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Werkgevers zijn verplicht om de opgebouwde wettelijke vakantiedagen bij te houden en de werknemer te informeren over het aantal opgenomen en openstaande vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen

Naast de wettelijke vakantiedagen kunnen werknemers ook recht hebben op bovenwettelijke vakantiedagen. Dit zijn extra vakantiedagen die niet wettelijk zijn vastgesteld, maar zijn afgesproken tussen werkgever en werknemer of zijn opgenomen in de CAO. Het kan zijn dat werknemers kunnen kiezen voor bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen, maar dit is afhankelijk van de afspraken die hierover zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of CAO.

Werkgevers zijn niet verplicht om bovenwettelijke vakantiedagen uit te betalen, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt. Het is daarom belangrijk om te controleren wat de afspraken zijn in de arbeidsovereenkomst of CAO.

Uitbetalen vakantiedagen einde dienstverband

Bij het einde van een dienstverband moeten de openstaande vakantiedagen worden uitbetaald aan de werknemer, tenzij deze dagen nog kunnen worden opgenomen vóór het einde van het dienstverband. Het aantal openstaande vakantiedagen moet worden vermeld in de eindafrekening. Hierin staat ook het aantal vakantie-uren dat al is opgenomen en de eventuele bovenwettelijke vakantiedagen.

Het is belangrijk om bij het einde van een dienstverband te controleren hoeveel openstaande vakantiedagen er zijn en of deze kunnen worden opgenomen of worden uitbetaald. Werkgevers zijn verplicht om de opgebouwde vakantie-uren bij te houden en de werknemer te informeren over het aantal opgenomen en openstaande vakantiedagen. In de volgende sectie zullen we dieper ingaan op het berekenen van vakantie-uren en hoe werkgevers en werknemers hiermee om moeten gaan.werknemer overeengekomen loon, overgebleven vakantiedagen

Vakantie uren uitbetalen berekenen

Het berekenen van de vakantie-uren die moeten worden uitbetaald, kan soms ingewikkeld zijn. Bij het uitbetalen van wettelijke vakantie-uren moet de werkgever het loon betalen dat de werknemer zou hebben ontvangen als hij of zij de vakantie-uren had opgenomen. Dit is het laatstverdiende loon, inclusief eventuele toeslagen, vakantiegeld en overige elementen.

Stel, een werknemer heeft nog 10 wettelijke vakantiedagen over die uitbetaald moeten worden bij het einde van zijn dienstverband. Zijn laatstverdiende loon was € 3.000 per maand, inclusief vakantietoeslag. Een maand heeft 21,67 werkdagen.

De vergoeding voor één vakantiedag is: € 3.000 / 21,67 = € 138,59 De vergoeding voor 10 vakantiedagen is: € 138,59 x 10 = € 1.385,90

De werknemer heeft dus recht op een uitbetaling van € 1.385,90 voor zijn openstaande wettelijke vakantiedagen. Dit is een eenvoudig voorbeeld en de exacte berekening kan afhankelijk zijn van de afspraken die zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of CAO.

Vakantie en verlof bijhouden

Het bijhouden van vakantie-uren en verlof is belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers zijn verplicht om de opgebouwde vakantie-uren bij te houden en de werknemer te informeren over het aantal opgenomen en openstaande vakantie-uren. Dit kan handmatig gebeuren, maar er zijn ook diverse softwareoplossingen beschikbaar.

Met Shiftbase kan het bijhouden van vakantie-uren en verlof eenvoudiger worden gemaakt, doordat de software automatisch het aantal opgenomen en openstaande vakantie-uren bijhoudt. Als werknemer is het ook belangrijk om bij te houden hoeveel vakantie-uren je nog hebt en hoeveel dagen je nog kunt opnemen, om te voorkomen dat je vakantiedagen verliest.

Regelgeving
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.