Veilig werk: de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Iemand schrijft in notitieboek, alleen pen, hand en notitieboek zijn in beeld.

In dit artikel gaan we dieper in op de rol en functies van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en geven we antwoord op veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Wat doet de arbeidsinspectie?

Geschiedenis

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengebracht. Eerst onder de naam Inspectie SZW en vanaf 1 januari 2022 onder de nieuwe naam Nederlandse Arbeidsinspectie.

Doel

De Nederlandse Arbeidsinspectie, kortweg de NLA, heeft als voornaamste taak het toezicht houden op de naleving van arbeidswetten en regelgeving in Nederland. Deze inspectie richt zich op verschillende aspecten van werk.

De inspectie onderzoekt nauwgezet mogelijke inbreuken op de arbeidswetten en voorschriften, en werkt actief aan het bevorderen van eerlijk werk, waarbij discriminatie, uitbuiting, en illegaal werk worden bestreden. Ze onderzoeken gevallen van arbeidsuitbuiting en georganiseerde criminaliteit in de arbeidsmarkt om personeel te beschermen en ervoor te zorgen dat leidinggevenden zich aan de wet houden. Dit draagt bij aan het versterken van de sociale zekerheid van personeel en het creëren van een rechtvaardige werkomgeving.

Inspecties

De inspecteurs van de NLA hebben de bevoegdheid om inspecties uit te voeren bij verschillende soorten werkplekken, variërend van bouwplaatsen tot kantoren. Tijdens deze inspecties controleren ze of werkgevers voldoen aan de geldende arbeidswetten en voorschriften. Ze werken nauw samen met belanghebbende partijen, zoals sociale zaken en werkgelegenheid, om ervoor te zorgen dat zowel werkgevers als werknemers eerlijk behandeld worden.

Wanneer schakel je de arbeidsinspectie in?

Hier zijn enkele gevallen waarin het raadzaam is om de NLA in te schakelen:

 • Onveilige werkomgeving: Als je als werkgever of personeel merkt dat er ernstige veiligheidsrisico's bestaan op de werkplek, zoals het ontbreken van de juiste veiligheidsvoorzieningen of inadequate training, is het verstandig om de NLA in te schakelen.

 • Discriminatie op de werkvloer: Als er sprake is van discriminatie op basis van bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, of afkomst, kan de NLA helpen om deze kwestie aan te pakken.

 • Arbeidstijden en rusttijden: Als werkgevers de regels met betrekking tot arbeidstijden en rusttijden schenden, zoals overwerk zonder compensatie of onvoldoende pauzes, moet dit worden gemeld aan de NLA.

 • Illegale arbeid en uitbuiting: Vermoedens van illegaal werk, waarbij personeel mogelijk niet volgens de geldende wet- en regelgeving wordt behandeld, moeten aan NLA worden gemeld.

  Dit geldt ook voor situaties waarin de Wet arbeid vreemdelingen van kracht is, en leidinggevenden verplicht zijn ervoor te zorgen dat hun buitenlandse personeel aan alle vereisten van deze wet voldoen. Als er sprake is van uitbuiting, onderbetaling of het ontbreken van juiste arbeidscontracten dan moet dit  aan de arbeidsinspectie worden doorgegeven. Het is van cruciaal belang dat leidinggevenden zich bewust zijn van de wet minimumloon.

Door deze zaken te melden, draag je bij aan een eerlijke en veilige werkomgeving en help je de arbeidsinspectie om in te grijpen wanneer dat nodig is. Wanneer er zich andere meldingen voordoen die betrekking hebben op mogelijke overtredingen van arbeidswetten, is het van groot belang om deze ook bij de arbeidsinspectie te melden.

Doe een melding

Als er sprake is van een of meerdere van de bovengenoemde omstandigheden bij jou op de werkvloer, dan kun je hier een melding doen bij de arbeidsinspectie.

Hand pint papier op een bord. Alleen zijn had, smartwatch en het bord zijn in beeld.

 

Hoe wordt er geïnspecteerd?

De Arbeidsinspectie voert controles uit volgens zorgvuldig ontwikkelde procedures en methoden om ervoor te zorgen dat werkplekken voldoen aan de geldende arbeidswetten en regelingen. Hier zijn enkele van de manieren waarop de NLA-inspecties uitvoert:

 • Onaangekondigde inspecties: De Arbeidsinspectie voert inspecties uit om de inachtneming van arbeidswetten te controleren. De NLA kan onaangekondigd controles uitvoeren op verschillende soorten werkplekken, zoals fabrieken, bouwplaatsen, kantoren en meer. Leidinggevenden kunnen dus op elk moment worden geïnspecteerd.

 • Documentatie en administratie: Inspectiepersoneel controleert de documentatie en administratie van leidinggevenden om ervoor te zorgen dat alle vereiste documenten, zoals arbeidscontracten en loonadministratie, in overeenstemming zijn met de wet.

 • Werkplekbezoeken: Inspectiepersoneel bezoekt de werkomgeving om te controleren of er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen, zoals het aanwezig zijn van brandblussers, nooduitgangen en beschermende uitrusting.

 • Interviews: Inspectiepersoneel kan werknemers interviewen om te begrijpen hoe ze hun werkomstandigheden ervaren en of er eventuele problemen zijn.

 • Samenwerking met belanghebbende partijen: De NLA werkt samen met andere instanties, zoals sociale zaken en werkgelegenheid, om ervoor te zorgen dat leidinggevenden en werknemers eerlijk worden behandeld en dat er inachtneming is van arbeidswetten en voorschriften.

Inspectiepersoneel van de NLA heeft de bevoegdheid om passende maatregelen te nemen bij het constateren van overtredingen, zoals het opleggen van boetes, het opleggen van verbeteringen of het starten van juridische procedures om de rechten van werknemers te beschermen, ongeacht de sector.

Naleving en handhaving

Wanneer de NLA tijdens controles overtredingen constateert, neemt het passende maatregelen om de inachtneming af te dwingen en eventuele inbreuken aan te pakken. Deze maatregelen kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de overtreding en omvatten onder andere:

 • Waarschuwingen: Bij minder ernstige inbreuken kan de NLA leidinggevenden eerst waarschuwen en hen de gelegenheid bieden om de problemen op te lossen voordat verdere stappen worden ondernomen.

 • Boetes: Voor ernstigere overtredingen kan de NLA boetes opleggen aan leidinggevenden. Deze boetes zijn bedoeld als straf en om de werkgever te ontmoedigen om de overtredingen voort te zetten.

 • Verbetermaatregelen: De NLA kan leidinggevenden verplichten om specifieke maatregelen te nemen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, zoals het verbeteren van veiligheidsmaatregelen of het aanpassen van arbeidscontracten.

 • Juridische procedures: In sommige gevallen kan de NLA besluiten om juridische stappen te ondernemen tegen leidinggevenden die herhaaldelijk en ernstig de arbeidswetten overtreden. Dit kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

Het is belangrijk op te merken dat de NLA niet alleen focust op straffen, maar ook op het begeleiden van leidinggevenden om verbeteringen door te voeren en een cultuur van eerlijkheid en veiligheid op de werkplek te bevorderen. Het behalen van de doelen van de Nederlandse Arbeidsinspectie, werkt alleen als er een samenwerking is tussen inspecteurs, werkgevers en werknemers.

Conclusie

De NLA is belast met het toezicht op naleving van arbeidswetten en regelingen, het bestrijden van discriminatie, uitbuiting en illegaal werk, en het waarborgen van eerlijke arbeidsomstandigheden. Werkgevers en werknemers spelen een cruciale rol bij het handhaven van deze wetten en regelingen door situaties te melden die aandacht vereisen.

Passende maatregelen

Naleving en handhaving van arbeidswetten zijn essentieel om eerlijke banen en veiligheid op de werkplek te waarborgen. De NLA neemt passende maatregelen, variërend van waarschuwingen tot boetes en juridische procedures, om ervoor te zorgen dat leidinggevenden zich aan de regels houden.

Het is van groot belang dat leidinggevenden en personeel op de hoogte zijn van hun rechten en verplichtingen onder de wet, en dat ze samenwerken met de NLA om een cultuur van eerlijkheid en veiligheid te bevorderen. Door deze samenwerking kunnen we streven naar een toekomst waarin eerlijk, gezond en veilig werk voor iedereen vanzelfsprekend is in Nederland.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.