Loondoorbetaling bij ziekte: Wat elke werkgever moet weten

loon doorbetalen, loon doorbetaald, redelijke voorschriften

Als werkgever heb je te maken met een scala aan verantwoordelijkheden en verplichtingen. Eén van de belangrijkste zaken waar je mee te maken kunt krijgen, is de situatie waarin een werknemer ziek wordt. Het is essentieel om te weten hoe je in zo'n geval moet handelen.

Er komen verschillende vragen op: Hoeveel loon moet je doorbetalen? Wat staat er in het contract of de cao over loondoorbetaling? Hoe ga je om met een zieke oproepkracht? En wat als de ziekte verband houdt met zwangerschap of bevalling?

Bovendien moet je rekening houden met de mogelijkheid van re-integratie en de vraag of, en wanneer, je een zieke werknemer mag ontslaan. Ook de rol van het UWV en de arbodienst kan hierbij een cruciale factor zijn.

Wat is de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte?

De verplichte loondoorbetaling bij ziekte houdt in dat je een werknemer die ziek is, toch zijn loon moet doorbetalen. Je bent wettelijk verplicht om dit te doen gedurende de eerste twee jaar van de ziekte.

In het eerste ziektejaar ben je als werkgever verplicht om minstens 70% van het laatstverdiende loon door te betalen. Dit percentage kan in het tweede ziektejaar hetzelfde blijven, hoewel sommige cao's een hoger percentage voorschrijven. Het is belangrijk om te weten dat het uitbetaalde bedrag nooit lager mag zijn dan het wettelijk minimumloon.

Wie betaalt het salaris bij ziekte?

Over het algemeen is de werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte. Dit betekent dat je als werkgever verplicht bent om het loon door te betalen, ook al kan de werknemer tijdelijk zijn of haar werkzaamheden niet uitvoeren.

In het eerste jaar van ziekte betaal je als werkgever in principe minimaal 70% van het laatstverdiende loon door, maar nooit minder dan het wettelijk minimumloon. Dit geldt ook voor het tweede ziektejaar. Echter, de exacte voorwaarden kunnen variëren afhankelijk van wat er in de arbeidsovereenkomst of cao staat.

In sommige gevallen kan de werknemer een ziektewet uitkering aanvragen bij het UWV. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een oproepkracht ziek wordt, of als de arbeidsovereenkomst tijdens de ziekteperiode afloopt. De ziektewet uitkering kan ook van toepassing zijn als de werknemer ziek wordt door zwangerschap of bevalling.

Nieuwe regels loondoorbetaling bij ziekte

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), ingevoerd in 2020, heeft een aantal veranderingen met zich meegebracht in de regels omtrent loondoorbetaling bij ziekte. Hier zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • Aanpassingen voor Oproepkrachten: Onder de WAB is de positie van oproepkrachten veranderd. Als een oproepkracht ziek wordt, ben je als werkgever nu verplicht het loon door te betalen. Dit loon wordt berekend op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren in de voorgaande drie maanden.

 • Nieuwe Regels voor Kleine Werkgevers: Kleine werkgevers (met minder dan 25 werknemers) kunnen nu in aanmerking komen voor een compensatieregeling bij langdurige ziekte van een werknemer. Dit kan helpen om de financiële last van de loondoorbetaling bij ziekte te verlichten.

 • Veranderingen in Re-integratie Regels: Er is nu meer nadruk op het vinden van passend werk binnen je eigen organisatie voor de zieke werknemer. Als dit niet mogelijk is, moet je als werkgever, samen met de werknemer en de bedrijfsarts of arbodienst, zoeken naar mogelijkheden buiten je organisatie.

Het is van groot belang om op de hoogte te blijven van deze regels rondom loondoorbetaling bij ziekte. Dit zorgt ervoor dat je je werknemers eerlijk behandelt en voldoet aan je wettelijke verplichtingen.

Loondoorbetalingsplicht per situatie

Pension credit

Het is belangrijk voor zowel werknemers als werkgevers om te begrijpen hoe loondoorbetaling bij ziekte werkt, aangezien de regels kunnen variëren afhankelijk van het type contract, de omstandigheden van de ziekte en zelfs de leeftijd van de werknemer.

Loondoorbetaling bij ziekte tijdelijk contract

Ook als een werknemer met een tijdelijk contract ziek wordt, ben je verplicht het loon door te betalen. De loondoorbetalingsverplichting eindigt echter wanneer het contract afloopt. Als de werknemer dan nog ziek is, kan deze een ziektewet uitkering aanvragen bij het UWV.

Loondoorbetaling bij ziekte vast contract

Bij een werknemer met een vast contract ben je verplicht om bij ziekte het loon twee jaar lang door te betalen. Gedurende deze periode werk je samen met de zieke werknemer en de arbodienst of bedrijfsarts aan re-integratie.

Loondoorbetaling bij ziekte oproepkracht

Bij een zieke oproepkracht ben je verplicht om het loon door te betalen, gebaseerd op het gemiddelde aantal gewerkte uren in de afgelopen drie maanden. Dit is een van de wijzigingen die zijn doorgevoerd met de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Loondoorbetaling bij ziekte door zwangerschap

Als een werknemer ziek wordt als gevolg van zwangerschap of bevalling, dan kan zij een ziektewet uitkering aanvragen bij het UWV. In dit geval hoef je als werkgever het loon niet door te betalen.

Loondoorbetaling bij ziekte: AOW of na AOW-leeftijd

Als een werknemer ziek wordt na het bereiken van de AOW-leeftijd, ben je verplicht het loon gedurende 13 weken door te betalen. Dit is korter dan de reguliere periode van twee jaar.

Zieke werknemer ontslaan?

Een zieke werknemer ontslaan is een gevoelig en complex onderwerp. Volgens de Nederlandse wetgeving ben je als werkgever verplicht om het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen en ben je in deze periode in principe niet in staat om de werknemer te ontslaan vanwege ziekte. Deze periode kan zelfs verlengd worden als je als werkgever niet voldoende inspanningen hebt geleverd voor de re-integratie van de werknemer.

Na twee jaar ziekte kan je als werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV, als het niet waarschijnlijk is dat de werknemer binnen 26 weken kan terugkeren in zijn of haar eigen werk of in ander passend werk binnen je organisatie. Het UWV kan een ontslagvergunning afgeven als aan deze en andere voorwaarden is voldaan.

Let op: ontslag is niet altijd de beste oplossing, ook niet na twee jaar ziekte. Het kan financiële gevolgen hebben, zoals de betaling van een transitievergoeding. Bovendien is het van belang om de menselijke kant van de situatie niet uit het oog te verliezen.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Wat is de WGA?

De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, beter bekend als de WGA, is een essentieel onderdeel van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze regeling richt zich op werknemers die:

 • Na twee jaar ziekte tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt zijn, of
 • Volledig (80 tot 100 procent) maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Doel van de WGA

De WGA moedigt werknemers aan om naar vermogen te werken. Dit betekent dat werknemers, indien mogelijk, bij hun huidige werkgever blijven werken. Als dat niet mogelijk is, zoeken ze naar passend werk bij een andere werkgever.

De rol van de werkgever

Als werkgever heb je een cruciale rol in de re-integratie van een arbeidsongeschikte medewerker. Je bent verplicht om passend werk aan te bieden aan je zieke medewerker, waar mogelijk.

De WGA-uitkering

Een werknemer kan een WGA-uitkering ontvangen als aanvulling op zijn inkomen binnen de WGA. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het inkomen dat de werknemer nog kan verdienen. Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WGA.

De financiële verantwoordelijkheid van de werkgever

Als werkgever kun je financieel verantwoordelijk zijn voor de WGA-uitkering van je (ex-)werknemers. Je kunt deze verantwoordelijkheid afdekken met een WGA-verzekering.

Ondersteuning van werknemers bij re-integratie

Het ondersteunen van werknemers tijdens hun re-integratieproces na ziekte kan uitdagend zijn. Door op de hoogte te zijn van de regels rondom de WGA kun je ervoor zorgen dat je werknemers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en tegelijkertijd voldoen aan je wettelijke verplichtingen.

Verzekering loondoorbetaling bij ziekte

Sick woman with runny nose lying in bed-2Een verzekering loondoorbetaling bij ziekte, ook bekend als een verzuimverzekering, is een verzekering die je als werkgever kunt afsluiten. Deze verzekering dekt de kosten die je maakt wanneer een werknemer ziek wordt en je verplicht bent het loon door te betalen.

Waarom een Verzekering Loondoorbetaling bij Ziekte?

 • Financiële zekerheid: Het doorbetalen van het salaris van een zieke werknemer kan een grote financiële last zijn, vooral voor kleine werkgevers. Met een verzekering loondoorbetaling bij ziekte krijg je financiële zekerheid.

 • Wettelijke verplichting: Volgens de wet ben je als werkgever verplicht het loon van je zieke werknemer door te betalen. Met deze verzekering voldoe je aan deze verplichting zonder dat het je bedrijf in financiële problemen brengt.

 • Hulp bij re-integratie: Veel verzekeraars bieden naast de uitkering ook ondersteuning bij de re-integratie van je zieke werknemer. Dit kan onder meer bestaan uit advies en begeleiding van een arbodienst.

Welke werknemers zijn gedekt?

Het type contract van je werknemer speelt een rol in de dekking:

 • Vaste contracten: Werknemers met een vast contract zijn doorgaans volledig gedekt.
 • Tijdelijke contracten: Ook werknemers met een tijdelijk contract zijn meestal gedekt. Zelfs als het contract afloopt tijdens de ziekteperiode, blijft de loondoorbetalingsverplichting bestaan.
 • Oproepkrachten: In veel gevallen zijn ook oproepkrachten gedekt. Zij hebben recht op loondoorbetaling als ze ziek worden tijdens een afgesproken periode van werk.

Een verzekering loon doorbetalen bij ziekte kan een waardevolle investering zijn om de financiële risico's van ziekteverzuim te beperken en je te helpen voldoen aan je verplichtingen als werkgever.

Wat kost een verzuimverzekering?

Het is lastig om een exacte prijs te geven voor een verzuimverzekering. De kosten variëren namelijk aanzienlijk, afhankelijk van verschillende factoren. Hier zijn een paar elementen die de prijs van een verzuimverzekering kunnen beïnvloeden:

1. Grootte van je Bedrijf

Het aantal werknemers dat je hebt speelt een grote rol in de kosten van een verzuimverzekering. Meer werknemers betekent een groter risico voor de verzekeraar, en dus hogere premies.

2. Sector waarin je Werkzaam bent

In sommige sectoren is het risico op ziekteverzuim groter dan in andere. Bijvoorbeeld, in de bouw of in de zorg is het risico op ziekte vaak hoger dan in een kantooromgeving. Dit wordt ook meegenomen in de berekening van de premie.

3. Verzuimhistorie

De verzuimhistorie van je bedrijf heeft ook invloed op de kosten van de verzekering. Als je bedrijf een hoog ziekteverzuim heeft gehad in het verleden, kan dit leiden tot hogere premies.

4. Dekkingskeuze

Je kunt vaak kiezen hoeveel van het loon je wilt verzekeren. Hoe hoger het percentage van het loon dat je verzekert, hoe hoger de premie.

5. Eigen Risicoperiode

Je kunt ook kiezen voor een eigen risicoperiode, dit zijn de eerste dagen van ziekte waarin je zelf het loon doorbetaalt. Hoe langer deze periode, hoe lager de premie.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de kosten van een verzuimverzekering voor jouw bedrijf, is het raadzaam om offertes op te vragen bij verschillende verzekeraars. Zo kun je de kosten en voorwaarden vergelijken en de verzekering kiezen die het beste past bij jouw situatie.

Topic: Loon
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.