De Wet verbetering poortwachter: verplichtingen en stappenplan bij ziekteverzuim

Vrouwen staan buij een bureau en zijn aan het overleggen

Als werkgever ben je volgens de Wet verbetering poortwachter (WVP) verplicht om je in te zetten voor de re-integratie van zieke werknemers. Deze wet heeft als doel om ervoor te zorgen dat zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en dat langdurig ziekteverzuim wordt voorkomen.

Het kan echter lastig zijn om als werkgever aan alle verplichtingen te voldoen die de WVP met zich meebrengt. In dit artikel geven we je daarom een overzicht van de verplichtingen en stappen die de WVP voorschrijft, zodat je als werkgever precies weet wat je moet doen bij de re-integratie van een zieke werknemer.

We nemen je mee door het stappenplan van de Wet verbetering poortwachter, vanaf de ziekmelding tot aan de verzuimmelding bij het UWV. Lees verder om te ontdekken hoe je als werkgever de Wet verbetering poortwachter op een juiste manier kunt toepassen.

Wat houdt Wet verbetering poortwachter in?

De Wet verbetering poortwachter is een Nederlandse wet die werkgevers verplicht om zich actief in te zetten voor de re-integratie van zieke werknemers. Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk een plan van aanpak wordt opgesteld voor de re-integratie van de zieke werknemer. Daarnaast moeten er regelmatig overleggen plaatsvinden tussen de werkgever, de werknemer en de arbodienst om de voortgang van het re-integratietraject te bespreken en bij te sturen waar nodig.

De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat de werkgever gedurende twee jaar loon moet doorbetalen aan de zieke werknemer en dat er passend werk moet worden aangeboden als de werknemer zijn oorspronkelijke werk niet meer kan doen. Ook moet er een re-integratiedossier worden bijgehouden en moet de werkgever uiterlijk na twee jaar het re-integratieverslag opstellen. Als een werknemer na twee jaar nog steeds ziek is, kan de werkgever in het uiterste geval het loon stopzetten en de werknemer laten re-integreren bij een re-integratiebedrijf.

Verplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter

Volgens de Wet verbetering poortwachter zijn werkgevers verplicht om zich actief in te zetten voor de re-integratie van zieke werknemers. Deze verplichtingen bestaan uit het opstellen van een plan van aanpak, het bijhouden van een re-integratiedossier en het regelmatig bespreken van de voortgang van het re-integratietraject met de werknemer en de arbodienst.

Daarnaast moet de werkgever gedurende twee jaar het loon doorbetalen aan de zieke werknemer en passend werk aanbieden als de werknemer zijn oorspronkelijke werk niet meer kan doen. Ook moet er een probleemanalyse worden uitgevoerd en moet er binnen acht weken na de ziekmelding een plan van aanpak worden opgesteld.

Als een werknemer na twintig maanden nog steeds ziek is, moet er een eerstejaars-evaluatie plaatsvinden. Na twee jaar moet er een re-integratieverslag worden opgesteld en moet de werkgever een deskundigenoordeel aanvragen als de werknemer weigert mee te werken aan de re-integratie. In het derde ziektejaar moet de werkgever de werknemer laten re-integreren bij een re-integratiebedrijf als er geen uitzicht is op herstel.

Doorbetaling loon

Volgens de Wet verbetering poortwachter is de werkgever verplicht om gedurende twee jaar het loon door te betalen aan de zieke werknemer. Dit geldt voor zowel het eerste als het tweede ziektejaar. Het loon dat moet worden doorbetaald, bedraagt in principe 70% van het laatstverdiende salaris, tenzij in de cao of het arbeidscontract een hoger percentage is afgesproken.

Als de werkgever het loon niet doorbetaalt, kan de werknemer een loonvordering instellen. Ook kan de werkgever een boete opgelegd krijgen van het UWV als hij niet aan zijn verplichtingen voldoet. Het is daarom belangrijk dat de werkgever zich goed op de hoogte stelt van de verplichtingen die de Wet verbetering poortwachter met zich meebrengt.

Passend werk aanbieden

Volgens de Wet verbetering poortwachter is de werkgever verplicht om passend werk aan te bieden aan de zieke werknemer als deze zijn oorspronkelijke werk niet meer kan doen. Passend werk is werk dat aansluit bij de opleiding, ervaring en mogelijkheden van de werknemer.

Als de werkgever geen passend werk kan aanbieden, kan de werknemer worden doorverwezen naar een re-integratiebedrijf. Dit bedrijf kan de werknemer helpen bij het vinden van ander werk. De kosten hiervoor komen voor rekening van de werkgever.

Het is belangrijk dat de werkgever zich actief inzet om passend werk aan te bieden aan de zieke werknemer, omdat dit bijdraagt aan een succesvolle re-integratie. Ook kan het niet aanbieden van passend werk leiden tot sancties, zoals het doorbetalen van het loon van de werknemer of het opleggen van boetes.

Stappenplan Wet verbetering poortwachter

Het stappenplan van de Wet verbetering poortwachter bestaat uit verschillende verplichte stappen die de werkgever moet doorlopen bij de re-integratie van een zieke werknemer.

1. Ziekmelding

De werkgever meld de werknemer ziek bij de arbodienst of bedrijfsarts.

2. Probleemanalyse

De arbodienst voert een onderzoek uit naar de oorzaken van het ziekteverzuim en de mogelijkheden voor re-integratie.

3. Plan van aanpak

Er wordt een plan opgesteld voor de re-integratie van de zieke werknemer.

4. Re-integratiedossier

De werkgever houdt een dossier bij van de re-integratie van de zieke werknemer.

5. Regulier overleg

Regelmatig overleg tussen werkgever, werknemer en arbodienst over de voortgang van het re-integratietraject.

6. Eerstejaars-evaluatie

Na twintig maanden ziekte vindt er een evaluatie plaats.

7. Re-integratieverslag

Na twee jaar ziekte moet er een re-integratieverslag worden opgesteld.

8. Stopzetten loon

Als de werknemer na twee jaar nog steeds ziek is, kan de werkgever in het uiterste geval het loon stopzetten en de werknemer laten re-integreren bij een re-integratiebedrijf.

De Wet verbetering poortwachter is een belangrijke wet die werkgevers verplicht om bij ziekteverzuim van werknemers te zorgen voor een succesvolle re-integratie. Door het volgen van het stappenplan en het naleven van de verplichtingen van de wet, kan een werkgever zorgen voor een snelle en duurzame terugkeer van de werknemer op de werkvloer. Het is daarom belangrijk om de verplichtingen van de wet zorgvuldig na te leven en tijdig actie te ondernemen om sancties te voorkomen.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel
Topic: Wetgeving
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.