Ziekmelding: je rechten en plichten als werkgever

Vrouw ligt op de bank en snuit haar neus in een zakdoekje

Ziekte kan het werkvermogen van een medewerker aanzienlijk beïnvloeden en het is essentieel om op de hoogte te zijn van jouw rechten en plichten in een dergelijke situatie. Op de hoogte zijn van deze rechten en plichten kan onnodige complicaties helpen voorkomen en zorgen voor een soepeler herstelproces, of de arbeidsongeschiktheid nu van korte of lange duur is. In dit artikel geven we een overzicht van de verschillende rechten en plichten die personen kunnen hebben in geval van ziekte om beter door deze uitdagende tijd te navigeren.

Waarop letten als een medewerker zich heeft ziekgemeld

Bij ziekte zijn er specifieke protocollen waar werknemers en de werkgever zich aan moeten houden.

Richtlijnen voor ziekmelding

 • Werknemers moeten hun werkgevers informeren wanneer zij ziek zijn.

 • De werkgever kan een beleid vaststellen voor de procedure van de ziekmelding.

 • De werkgever mag niet informeren naar de aard van de ziekte en de werknemer is niet verplicht deze aan iemand bekend te maken, ook niet aan de casemanager of het verzuimbedrijf, aangezien deze namens de werkgever optreden.

 • De werkgever kan informeren naar de geschatte duur van de afwezigheid van de werknemer en vaststellen welke werkzaamheden door de afwezigheid van de werknemer in gevaar kunnen komen.

Arbodienst of onafhankelijke bedrijfsarts

In de eerste week dat een medewerker zich ziekmeld kun je als werkgever de arbodienst of een erkende bedrijfsarts inschakelen.

 • Je kan werknemer verzoeken de bedrijfsarts te bezoeken.

 • Werknemer heeft recht op ziekteverlof onder toezicht van een gediplomeerde bedrijfsarts.

 • De bedrijfsarts is gebonden aan het beroepsgeheim en mag daarom geen informatie over de aard van de ziekte van de werknemer doorgeven.

 • De bedrijfsarts beoordeelt de mogelijkheden om tijdens ziekte vervangend werk te verrichten en adviseert de werkgever over de duur van de arbeidsongeschiktheid.

Recht op loon bij ziekte

Tijdens ziekte moet een werkgever gedurende de eerste twee jaar ten minste 70% van het loon van een werknemer doorbetalen, een regeling waarbij in sommige cao's voor het eerste jaar volledige doorbetaling wordt voorgeschreven.

 • Als een werknemer een tijdelijk contract heeft en arbeidsongeschikt raakt, moet de werkgever de werknemer doorbetalen tot het einde van zijn contract, tenzij hij een ziekte-uitkering ontvangt. Er kunnen echter uitzonderingen op deze regel bestaan.

 • Een werkgever kan loon inhouden, bekend als loonopschorting, als een werknemer zich niet aan de controlevoorschriften houdt.

 • Een werkgever kan ook de loonbetaling bevriezen, bekend als loonstop als een werknemer passend ander werk weigert. De werkgever moet deze maatregel schriftelijk aankondigen en motiveren.

Op vakantie tijdens ziekte

re integratie, andere bedrijfsarts,

Voor vakantiedagen opnemen tijdens ziekte moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

 • De vakantie mag geen nadelige gevolgen hebben voor het herstelproces.

 • Overleg met de bedrijfsarts is verplicht om de vakantieplannen en eventuele nadelen te bespreken.

 • Op basis van het rapport van de arts nemen werkgever en werknemer gezamenlijk een besluit over de vakantie.

 • De vakantietijd moet worden afgetrokken van de beschikbare vakantiedagen van de werknemer.

 • Tijdens de ziekteperiode worden vakantiedagen opgebouwd.

Veel gestelde vragen

Ben je ziek? En wil je weten wat je rechten zijn? Wij hebben 10 veelgestelde vragen over ziekmelden voor je op een rij gezet.

Kan mijn leidinggevende mijn ziekmelding afkeuren?

Nee, je leidinggevende is niet bevoegd om de geldigheid van je ziekmelding te bepalen. Hij/zij kan echter wel een arbodienst raadplegen om jouw status te bevestigen.

Mag mijn werkgever eisen dat ik 24/7 beschikbaar ben?

Nee, jouw werkgever kan je niet verplichten om altijd beschikbaar te zijn . Hij kan je vragen om tijdens de afgesproken werkuren beschikbaar te zijn voor een controle of gesprek, wat moet worden vastgelegd in het verzuimprotocol. Als een dergelijk protocol niet bestaat, kunt je jouw leidinggevende een e-mail sturen met jouw beschikbaarheid.

Kan mijn leidinggevende mij dwingen te komen werken als ik me ziek heb gemeld?

Nee, de beslissing om terug te keren naar het werk tijdens het ziekteverlof is geheel aan jou, niet aan jouw manager. Als je manager je ziektestatus in twijfel trekt, kan hij/zij een gesprek met bedrijfsarts om bevestiging vragen.

Ben ik verplicht mij ziekte te melden?

Jje bent niet verplicht details over jouw ziekte of persoonlijke omstandigheden aan jouw leidinggevende of verzuimmanager bekend te maken . Bovendien mogen zij niet naar jouw gezondheidstoestand vragen. Je hebt het recht om dergelijke vragen niet te beantwoorden.

Mag mijn leidinggevende informeren naar mijn overige werkzaamheden?

Ja, jouw leidinggevende mag vragen naar de werkzaamheden die je nog kan verrichten. Als je niet zeker bent van jouw werkplek capaciteiten, moet je je leidinggevende daarvan op de hoogte stellen. De arbodienst kan worden geraadpleegd om jouw capaciteiten vast te stellen. Als je een besmettelijke ziekte hebt, mag je jouw taken pas regels uitvoeren als je beter bent.

Ben ik verplicht aangepast werk te verrichten?

Ja, als je bepaalde taken kunt uitvoeren, kan jouw werkgever jou dat vragen, omdat hij nog steeds verplicht is jouw loon te betalen.

Moet ik me persoonlijk ziek melden, of kan iemand anders dat doen?

Je wordt geacht jouw ziekte persoonlijk te melden, maar iemand anders mag zich namens jou melden als je hiertoe niet meer in staat bent.

Hoe laat moet het zijn om me ziek te melden?

Je moet jouw ziekte melden zodra je het weet . Het is raadzaam jouw huisarts of werkgever zo vroeg mogelijk te informeren, bij voorkeur vóór het begin van jouw dienst.

Kan mijn werkgever loon inhouden wegens ziekte?

Je werkgever kan geen loon of vakantiedagen inhouden wegens ziekte. Wel kan er inhouding plaatsvinden als je je niet houdt aan re-integratie afspraken. Het is van groot belang dat je je aan deze afspraken houdt, ondanks persoonlijke meningsverschillen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de arts van mijn werkgever?

Als je het niet eens bent met het re-integratieadvies van de bedrijfsarts, kun je een second opinion aanvragen. Op jouw verzoek wordt een onafhankelijke bedrijfsarts ingeschakeld voor onderzoeken. Een lijst met beschikbare bedrijfsartsen voor een second opinion kun je opvragen bij de bedrijfsarts of ondernemingsraad van jouw bedrijf.

De eerste bedrijfsarts vraagt jou toestemming om je medische gegevens te delen met de tweede arts, die op zijn beurt jouw toestemming vraagt om zijn advies te delen met de eerste arts. De eerste arts zal zijn besluit om het nieuwe advies geheel te veranderen of gedeeltelijk over te nemen toelichten alvorens verder te gaan met de verdere begeleiding.

Beheer eenvoudig <u>verlof en verzuim</u>

Beheer eenvoudig verlof en verzuim

 • Automatisch vakantie-uren opbouwen
 • Eenvoudig verlof aanvragen
 • Verlofregistraties zichtbaar in planning
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Topic: Ziekte
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.