Loonheffing: Van loonbelasting tot heffingskortingen

 • Geschreven door: Carin Vreede
 • Bijgewerkt op: 11 maart 2024
Mensen ondertekenen document wat op tafel ligt

Loonheffing is een belangrijk aspect van het Nederlandse belastingstelsel dat invloed heeft op zowel werkgevers als werknemers. Het is handig om goed geïnformeerd te zijn over dit onderwerp, zodat je precies weet hoe het je salaris beïnvloedt en welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken. In dit artikel verkennen we de basisbeginselen van loonheffing en de gerelateerde onderwerpen om je een beter inzicht te geven in dit complexe maar cruciale aspect van de Nederlandse arbeidsmarkt.

In dit artikel duiken we dieper in de wereld van loonheffing en de verschillende aspecten die ermee samenhangen. We bespreken de diverse soorten loonheffingen, zoals premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen, en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Ook kijken we naar het belang van loonheffing voor zowel werkgevers als werknemers, en hoe het bruto salaris hierdoor wordt beïnvloed.

Wat is loonheffing?

Loonheffing is de verzamelnaam voor een reeks verplichte belastingen en premies die automatisch worden ingehouden op het salaris van werknemers. Deze heffingen dragen bij aan het financieren van diverse sociale voorzieningen en verzekeringen waarvan iedereen in Nederland profiteert. Het is een cruciaal onderdeel van het Nederlandse belastingstelsel, en zowel werkgevers als werknemers dragen hieraan bij.

Welke loonheffingen zijn er?

Er zijn verschillende soorten loonheffingen die ingehouden worden op het salaris van werknemers. Hieronder bespreken we de belangrijkste componenten van loonheffing en hoe deze bijdragen aan het Nederlandse sociale stelsel.

Loonbelasting

Dit is een directe belasting op het inkomen van werknemers. Het is een progressieve belasting, wat betekent dat het percentage dat je betaalt, toeneemt naarmate je inkomen hoger wordt. De loonbelasting wordt door de werkgever ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst.

Premies volksverzekeringen

Deze premies dragen bij aan de financiering van algemene sociale verzekeringen die voor iedereen in Nederland gelden. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW), die een basispensioen voorziet voor ouderen, en de Algemene nabestaandenwet (Anw), die financiële ondersteuning biedt aan nabestaanden na het overlijden van een partner of ouder.

Premies werknemersverzekeringen

Dit zijn verplichte verzekeringen die specifiek bedoeld zijn voor werknemers. Ze bieden financiële bescherming bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Enkele voorbeelden van werknemersverzekeringen zijn de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Deze bijdrage is bedoeld om de kosten van de gezondheidszorg in Nederland te financieren. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het inkomen en wordt zowel door de werknemer als de werkgever betaald. De werkgever is verantwoordelijk voor het inhouden van deze bijdrage op het salaris en het afdragen aan de Belastingdienst.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Deze wet regelt de financiering van langdurige zorg voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte of beperking. De premie voor de Wlz wordt samen met de premies voor de volksverzekeringen ingehouden op het salaris van werknemers.

Al deze loonheffingen worden door de werkgever ingehouden op het bruto salaris van de werknemer. Door een goed begrip van de verschillende loonheffingen te hebben, kunnen zowel werkgevers als werknemers zich ervan verzekeren dat zij aan hun fiscale verplichtingen voldoen en bijdragen aan het sociale stelsel in Nederland.

Waarover moet loonheffing betaald worden?

Loonheffing moet betaald worden over het belastbaar loon, dat bestaat uit het bruto salaris en eventuele aanvullende vergoedingen, uitkeringen of andere inkomsten die voortkomen uit arbeid. Hieronder leggen we uit over welke inkomstencomponenten loonheffing betaald moet worden en hoe dit invloed heeft op het netto inkomen van werknemers.

 • Bruto salaris: Dit is het basisinkomen dat een werknemer ontvangt voor de uitgevoerde werkzaamheden. Het bruto salaris vormt het uitgangspunt voor het berekenen van de loonheffing. Hierover worden loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden.
 • Vakantiegeld: In Nederland hebben werknemers recht op vakantiegeld, dat meestal eenmaal per jaar wordt uitbetaald. Dit bedrag, doorgaans 8% van het bruto jaarsalaris, wordt ook als inkomen beschouwd en is dus onderhevig aan loonheffing.
 • Bonussen en winstuitkeringen: Extra beloningen zoals bonussen, winstuitkeringen of eindejaarsuitkeringen maken deel uit van het belastbaar loon en zijn daarom ook onderworpen aan loonheffing.
 • Onkostenvergoedingen: Sommige onkostenvergoedingen, zoals een reiskostenvergoeding of vergoeding voor zakelijke lunches, kunnen belastbaar zijn als ze boven een bepaald belastingvrij bedrag uitkomen. In dat geval moet er ook loonheffing over dit deel van de vergoeding betaald worden.
 • Uitkeringen: Werknemers die een uitkering ontvangen, zoals een WW-uitkering, WIA-uitkering of een Ziektewet-uitkering, betalen ook loonheffing over deze inkomsten.
 • Overige inkomsten uit arbeid: Andere vormen van inkomsten die voortkomen uit arbeid, zoals freelance-inkomsten, kunnen ook onderhevig zijn aan loonheffing, afhankelijk van de specifieke situatie en fiscale regels.

Wanneer loonheffing terugvragen

Er kunnen situaties ontstaan waarin je als werknemer te veel loonheffing hebt betaald. In dergelijke gevallen is het mogelijk om een deel van de betaalde loonheffing terug te vragen. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Loonheffingskorting niet of onjuist toegepast

Als je in aanmerking komt voor loonheffingskorting, maar deze is niet of onjuist toegepast door je werkgever, dan heb je mogelijk te veel loonbelasting en premies betaald. In dit geval kun je bij de Belastingdienst een verzoek indienen om het te veel betaalde bedrag terug te krijgen.

Meerdere banen of inkomstenbronnen

Als je meerdere banen of inkomstenbronnen hebt, kan het zijn dat je bij één werkgever te veel loonheffing hebt betaald. Dit komt doordat de loonheffingskorting slechts bij één werkgever of uitkeringsinstantie mag worden toegepast. Je kunt in dit geval het te veel betaalde bedrag terugvragen via je jaarlijkse belastingaangifte.

Werkloosheid of ziekte

Als je gedurende een deel van het jaar werkloos of ziek bent geweest en daardoor minder hebt verdiend, is de kans groot dat je te veel loonheffing hebt betaald. Door het lagere inkomen kom je mogelijk in aanmerking voor hogere heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Je kunt het verschil terugvragen via je belastingaangifte.

Tijdelijk werk

Wanneer je slechts een deel van het jaar hebt gewerkt, bijvoorbeeld bij een tijdelijke baan of seizoenswerk, kan het zijn dat je te veel loonheffing hebt betaald. Dit komt doordat de loonheffing vaak wordt berekend op basis van een heel jaar inkomen, terwijl je in werkelijkheid minder hebt verdiend. Het te veel betaalde bedrag kun je terugvragen via je belastingaangifte.

Studiekosten of andere aftrekposten

Als je in een bepaald jaar hoge studiekosten of andere aftrekposten hebt gehad, kan dit leiden tot een verlaging van je belastbaar inkomen. Hierdoor kan het zijn dat je te veel loonheffing hebt betaald. Je kunt het verschil terugvragen via je belastingaangifte.

Om loonheffing terug te vragen, dien je je belastingaangifte in te vullen en in te dienen bij de Belastingdienst. Het is belangrijk om dit zorgvuldig te doen en de juiste gegevens te verstrekken, zodat je het te veel betaalde bedrag kunt terugkrijgen.

 

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Overige
Topic: Loon
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.