Loonkostenvoordeel: bespaar geld en creëer gelijke kansen

Vrouw zit aan bureau en is met papierwerk bezig

In dit artikel lees je alles wat je moet weten om maximaal te profiteren van het LKV. Van wie er in aanmerking komt tot hoe je het aanvraagt en hoe het berekend wordt.

Het LKV is meer dan alleen kostenbesparing, het draagt ook bij aan een inclusieve arbeidsmarkt. Ontdek hoe jij als werkgever kunt besparen én tegelijkertijd sociaal kunt bijdragen.

Wat is het loonkostenvoordeel?

Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die bepaalde groepen werknemers in dienst nemen. Het LKV is in het leven geroepen door de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) en dient als stimulans om werkgevers aan te moedigen om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan te nemen en te houden.

Algemene voorwaarden voor het LKV

Werkgevers komen bij het aannemen van de volgende doelgroepen in aanmerking voor het LKV:

 • Oudere werknemers (56 jaar en ouder)

 • Arbeidsbeperkte werknemers

 • Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden

 • Arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden

Voor alle doelgroepen gelden de volgende voorwaarden:

 • De werknemer is verzekerd voor één of meerdere werknemersverzekeringen.

 • De werknemer heeft gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de indiensttreding niet bij dezelfde werkgever gewerkt.

 • De werknemer had in de maand voorafgaand aan de indiensttreding recht op een uitkering (welke uitkering hangt van de doelgroep af)

Doelgroep specifieke voorwaarden

Daarnaast heeft elke doelgroep ook een eigen set specifieke criteria waar ze aan moeten voldoen voordat een werkgever recht heeft op de regeling. We hebben ze hieronder voor je op een rijtje gezet.

Specifieke voorwaarden voor oudere werknemers

Een werkgever heeft recht op het LKV voor deze doelgroep als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De werknemer is 56 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd.

 • De werknemer had in de maand voorafgaand aan de indiensttreding recht op een van de volgende uitkeringen:

  • Werkloosheidsuitkering (WW, IOW)

  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)

  • Inkomensondersteuning Wet Wajong

  • Bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)

  • Uitkeringen van EU-, EER- of Zwitserse instanties met een vergelijkbaar doel als de genoemde Nederlandse uitkeringen.

Wanneer aan alle hierboven genoemde vereisten is voldaan, kan de werkgever het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers toe passen vanaf het moment van indiensttreding.

Dit kan gedurende een periode van maximaal 3 jaar, of tot het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Specifieke voorwaarden voor arbeidsbeperkte werknemers

Een werkgever heeft recht op het LKV voor deze doelgroep als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De werknemer had in de maand voor indiensttreding recht op een WIA-uitkering of een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland met een vergelijkbaar doel als de WIA-uitkering.

 • De werknemer had voor 1 januari 2006 recht op een WAO- of Waz-uitkering en werd beschouwd als arbeidsgehandicapt volgens de Wet REA. Hij of zij zou om dezelfde reden arbeidsgehandicapt zijn geweest volgens de Wet REA als deze wet niet was ingetrokken, in de maand voordat hij of zij bij de werkgever in dienst trad.

 • Indiensttreding bij de werkgever binnen 5 jaar na het einde van de wachttijd (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) en voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  • Het UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek vastgesteld dat de werknemer op de eerste dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was, en niet in staat was om zijn of haar eigen of ander passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij op die dag nog in dienst was.

  • De werknemer was 11 weken voor het einde van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij dezelfde werkgever als toen hij of zij ziek werd.

Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, mag de werkgever het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer gedurende maximaal 3 jaar vanaf het begin van de dienstbetrekking toepassen voor de betreffende werknemer.

Vrouw zit aan bureau en is met papierwerk bezig

 

Specifieke voorwaarden voor de banenafspraak en scholingsbelemmerden

Een werkgever heeft recht op het LKV voor deze doelgroep als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De werknemer heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt.

 • In de 6 maanden voorafgaand aan de indiensttreding was de werknemer niet bij dezelfde werkgever in dienst.

 • Op de maand voor indiensttreding of op de eerste dag van de indiensttreding is een van de volgende situaties van toepassing:

  • De werknemer heeft recht op een uitkering of arbeidsondersteuning volgens de Wet Wajong.

  • De werknemer heeft een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening).

  • Het UWV heeft vastgesteld dat de werknemer niet in staat is om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen en de gemeente begeleidt hem naar werk, of de gemeente heeft bij het beoordelen van de loonkostensubsidie vastgesteld dat hij niet in staat is om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen (de 'Praktijkroute'). In beide gevallen geldt dat de werknemer op of na 1 januari 2016 in dienst is getreden bij zijn toenmalige werkgever en op dat moment is vastgesteld dat hij minder dan 100% van het minimumloon kan verdienen.

  • De werknemer heeft een arbeidsbeperkte indicatie, waaronder bijvoorbeeld schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en schoolverlaters van het Praktijkonderwijs vallen.

  • Hij heeft een WIW-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (In- en doorstroombaan).

  • De werknemer heeft een voorziening van het UWV of de gemeente en kan zonder die voorziening niet het minimumloon verdienen.

  • De werknemer behoort niet tot de doelgroep van de banenafspraak, heeft door een ziekte of beperking problemen gehad bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij de werkgever in dienst.

Specifieke voorwaarden voor herplaatste arbeidsbeperkte werknemers

Een werkgever heeft recht op het LKV voor deze doelgroep als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De werknemer is verzekerd voor een of meerdere werknemersverzekeringen.

 • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

 • De werknemer voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

  • De werknemer had recht op een WIA-uitkering of een vergelijkbare uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland in de maand voor de herplaatsing.

  • Als de werknemer vóór zijn eerste WIA-dag geheel of gedeeltelijk is teruggekeerd naar zijn huidige of nieuwe functie (bijvoorbeeld als onderdeel van re-integratie), heeft de werkgever in dat geval geen recht op deze tegemoetkoming.

  • De werknemer had voor 1 januari 2006 recht op een WAO- of Waz-uitkering en werd daarom beschouwd als arbeidsgehandicapt volgens de Wet REA. Hij zou om dezelfde reden als in de Wet REA omschreven arbeidsgehandicapt zijn geweest in de maand voor de herplaatsing als de Wet REA niet was ingetrokken.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, mag de werkgever het loonkostenvoordeel voor herplaatsing van een arbeidsgehandicapte werknemer gedurende maximaal 1 jaar vanaf het begin van de dienstbetrekking toepassen voor deze werknemer.

Welke voorwaarden gelden er voor de werkgever?

De werkgever heeft in de volgende situaties recht op het LKV:

 • De werkgever heeft een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel nodig waaruit blijkt dat de werknemer aan de voorwaarden voldoet. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij het UWV.

 • Dit moet binnen drie maanden gebeuren, vanaf het moment dat de werknemer in dienst komt.

 • In de aangifte loonheffingen wordt aangegeven dat dit loonkostenvoordeel wordt toegepast voor de werknemer.

 • De werkgever heeft niet eerder het maximale loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer ontvangen voor dezelfde werknemer.

 • De dienstbetrekking is niet volledig gesubsidieerd op basis van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) of valt niet onder beschut werk volgens de Participatiewet.

Indien de dienstbetrekking van de werknemer volledig wordt gesubsidieerd op basis van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) of als de dienstbetrekking valt onder het zogenoemde beschutte werk volgens de Participatiewet, heeft de werkgever geen recht op de loonkostenvoordelen.

Als de dienstbetrekking echter gedeeltelijk wordt gesubsidieerd, kan de werkgever recht hebben op de loonkostenvoordelen, mits zowel de werkgever als de werknemer aan alle vereisten voldoen.

Handen doorzoeken een opbergmap met papieren

 

Hoeveel loonkostenvoordeel krijgt een werkgever?

Na de aanvraag van de doelgroepverklaring LKV, volgt een voorlopige berekening om te bepalen hoeveel financiële ondersteuning je kunt verwachten voor het aannemen van geschikte werknemers.

De hoogte van het LKV kan variëren, afhankelijk van de doelgroep waartoe de werknemer behoort en het aantal verloonde uren. Verloonde uren omvatten alle uren die in het arbeidscontract van je werknemer staan, inclusief de uren dat hij of zij misschien ziek was of verlof had.

Hoe wordt het LKV berekend?

Het loonkostenvoordeel wordt berekend door het aantal verloonde uren gedurende het kalenderjaar te vermenigvuldigen met het bedrag wat de werknemer per uur verdient.

Voor oudere werknemers, nieuwe werknemers met een arbeidsbeperking en arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst zijn, bedraagt de maximale tegemoetkoming € 6000 per kalenderjaar.

Voor werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden, is de maximale tegemoetkoming € 2000.

Een onmisbare regeling

Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een onmisbare regeling voor werkgevers die willen bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt en tegelijkertijd financiële voordelen willen behalen.

Het kan een aanzienlijke financiële ondersteuning bieden bij het aannemen en behouden van arbeidsbeperkte werknemers, oudere medewerkers en anderen die vallen onder de doelgroep banenafspraak.

Door te investeren in sociale zaken, zoals het Loonkostenvoordeel, draag je als werkgever niet alleen bij aan je bedrijfsgroei, maar ook aan het welzijn van arbeidsbeperkte werknemers en andere doelgroepen in de inclusieve arbeidsmarkt.

In het kort

 • Het LKV is bedoeld om werkgevers te stimuleren arbeidsbeperkte werknemers aan te nemen en te behouden.

 • Werknemers die in aanmerking komen voor LKV moeten aan specifieke criteria voldoen, zoals werknemers van 56 jaar of ouder, arbeidsgehandicapte werknemers, en werknemers uit de doelgroep banenafspraak.

 • Een doelgroepverklaring LKV is vaak nodig om te bepalen of een werknemer in aanmerking komt. Deze kan worden aangevraagd bij UWV.

 • De hoogte van het LKV varieert afhankelijk van de doelgroep en het aantal verloonde uren.

 • De belastingdienst betaalt het LKV als een jaarlijkse tegemoetkoming aan werkgevers.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving
Topic: Kosten NL
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.