De nieuwe horeca-cao 2024: wat is er veranderd?

Mannen werken achter een koffiebar

In de nieuwe horeca-cao 2024, recent opgesteld door branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland, staan de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor horecamedewerkers vastgelegd—waarbij het basisloon, jaarlijkse periodiek en bepaalde tijd contracten zijn opgenomen.In deze nieuwe cao spelen de vakbonden FNV Horeca en CNV vakmensen een cruciale rol.

Met de recente wijzigingen in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de horeca, moeten werkgevers rekening houden met aangepaste regels en voorwaarden. Maar hoeveel is er anders vergeleken met de horeca-cao 2022/2023 gaat er allemaal veranderen voor horecaondernemers? Lees er alles over in dit artikel.

Nieuwe basisloon

Met de introductie van de nieuwe cao voor het horeca en aanverwante bedrijf, is er sprake van een nieuwe basisloon en de regelingen als het op periodieke verhoging aankomt. Elk half jaar, op 1 januari en 1 juli, wordt het wettelijk minimumloon (WML) aangepast. Op 1 januari 2024 is het WML gestegen met 3,74%, wat een bedrag van € 13,27 per uur oplevert. Dit geldt voor alle sectoren.

Voor de horecasector is de stijging echter groter dan dit percentage. Op dit moment is het wettelijk minimumuurloon in de horeca € 12,12—wat een positieve impact zal hebben op hun huidige salaris bij een volledige werkweek van horecamedewerkers.Met de verhoging naar € 13,27 is de totale stijging 9,5%, door een wijziging die ook op 1 januari 2024 werd doorgevoerd.

Andere basis

Vanaf 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimum maandloon niet langer gebruikt als basis. Het wettelijk minimum uurloon wordt nu bepaald op basis van het huidige maandloon bij een 36-urige werkweek. Dit verklaart de grotere stijging voor de horeca.

Nieuw loongebouw

Hoewel er eerst plannen waren in de Tweede Kamer om het WML per 1 januari 2024 extra te verhogen met 1,7%, is dit bijgesteld naar 1,2% per 1 juli 2024. 

Om een evenwichtig loongebouw te creëren, is het noodzakelijk om aanpassingen door te voeren afhankelijk van de functiegroep waarin een werknemer is ingedeeld. Vanaf 1 januari 2024 zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Het basis- en eindloon van functiegroep I worden vastgesteld op het bedrag van het Wettelijk Minimumloon (WML) en volgen deze ontwikkeling.

 • Het basisloon van functiegroep II wordt eveneens vastgesteld op het bedrag van het WML en volgt deze ontwikkeling.

 • Voor functiegroepen II en hoger wordt een stijgingspercentage toegepast, waarmee de basislonen en tussenliggende periodieken worden verhoogd. De eindlonen van deze functiegroepen worden vastgesteld op het bedrag dat 2% boven de laatste periodiek ligt.

De aan de functiegroepen gekoppelde stijgingspercentages zijn als volgt:

 

De loontabel voor vakkrachten wordt per 1 januari 2024 aangepast met de bovengenoemde stijgingspercentages. Om te voorkomen dat deze nieuwe loontabel op 1 juli 2024, het moment van de volgende stijging van het WML, opnieuw uit balans raakt, is overeengekomen dat de periodiekbedragen die onder het WML vallen, worden verhoogd naar het op dat moment geldende WML-bedrag. De overige periodiekbedragen blijven ongewijzigd. Tevens wordt de loontabel voor niet-vakkrachten en leerlingen BBL aangepast.

Eigen loongebouw

Werkgevers die een loontabel hanteren die verschilt van de standaard cao-tabel, zij verplicht zijn om het daadwerkelijke salaris van een werknemer op 31 december 2023 te verhogen met het percentage dat is gekoppeld aan de specifieke functiegroep.

Hierbij bestaat de mogelijkheid tot verrekening met een structurele loonsverhoging die buiten de cao is gegeven in de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023. Deze maatregel is bedoeld om ervoor te zorgen dat werknemers een passende loonsverhoging ontvangen volgens de afwijkende loontabel die door hun werkgever wordt toegepast in het kader van de nieuwe cao-regeling voor 2024.

Verplicht deelnemen aan pensioenfonds

Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht voor werknemers vanaf 18 jaar om deel te nemen aan het pensioenfonds voor horeca en catering, in plaats van 21 jaar. Deze nieuwe regeling draait om het geld dat zowel de werkgever als de werknemer samen opzijzetten voor het pensioen.

Dit brengt extra kosten met zich mee: werknemers hebben een inhouding op hun loon en werkgevers betalen een werkgeversbijdrage. Er worden afspraken gemaakt over de premiehoogte, maar niet over de precieze hoogte van het pensioenbedrag. Het geld dat wordt ingelegd, wordt net als voorheen belegd, en het uitgangspunt is dat de premie gelijk blijft. Het omzetten van bestaande pensioenaanspraken naar individueel vermogen zal pas na 2025 plaatsvinden.

Toename van onbelaste reiskostenvergoeding

De belastingvrije vergoeding voor reiskosten gaat omhoog van 21 naar 23 cent per kilometer. Als ondernemer kun je dit bedrag aftrekken van de winst voor zakelijke ritten met je privéauto, motor of fiets. Als werkgever kun je ook je personeel onbelast 23 cent per kilometer vergoeden, zowel voor woon-werkverkeer als andere zakelijke kilometers met hun eigen vervoermiddel.

Daarnaast wordt het bedrag voor de onbelaste thuiswerkvergoeding verhoogd. Op dit moment is het exacte bedrag nog niet bekend, maar de verwachting is 2,35 euro per dag.

STAP-budget is stopgezet

Vanaf 2024 is het niet meer mogelijk voor medewerkers om gebruik te maken van het STAP-budget. Deze subsidie van 1.000 euro voor scholing verdwijnt met het afschaffen van het STAP-budget.

Verbod op eenmalig plastic bij 'consumptie ter plaatse'

Vanaf 1 januari 2024 is het niet langer toegestaan om bij 'consumptie ter plaatse' gebruik te maken van eenmalige plastic bekers en maaltijdverpakkingen. Er zijn drie alternatieven die wel zijn toegestaan:

 • Alleen wegwerpverpakkingen zonder plastic gebruiken.

 • Herbruikbare verpakkingen en drinkbekers gebruiken.

 • Eenmalig plastic verpakkingen en drinkbekers gebruiken, mits de ondernemer ervoor zorgt dat deze worden verwerkt in een systeem met hoogwaardige recycling (het materiaal kan weer terugkomen als voedselcontactmateriaal).

Deze regel geldt ook voor gesloten evenementen.

Voor 'on the go' en openbare evenementen zijn de regels al van kracht sinds 1 juli 2023.

Verlaagde en verlengde energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers is met 5 jaar verlengd, tot en met 2028. Vanaf 1 januari 2024 is het aftrekpercentage 40%, tegenover 45,5% in 2023. De EIA kan worden benut bij investeringen in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen, met een waarde tussen € 2500 en € 136 miljoen, zoals zonnepanelen, een warmtepomp of isolatie van het bedrijfspand.

Tarief box 3 stijgt sneller

Het tarief in box 3 van de inkomstenbelasting gaat in 2024 sneller omhoog, van 32% naar 34%. Hierdoor betaal je meer belasting. Dit is een jaar eerder dan gepland, want oorspronkelijk zou het tarief in 2024 op 33% liggen. In 2025 blijft het tarief hetzelfde als in 2024: 34%. Het heffingsvrije vermogen, het deel waarover je geen belasting betaalt, blijft in 2024 57.000 euro. Voor fiscale partners is dit bedrag samen 114.000 euro.

Verandering vrije ruimte WKR

Je kunt de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) gebruiken om belastingvrij vergoedingen aan je personeel te verstrekken. In 2024 is dit 1,92% van de eerste 400.000 euro loonsom. Voor loonsommen boven de 400.000 euro is dit percentage 1,18%.

Nieuwe omgevingswet

Op 1 januari 2024 is er een nieuwe omgevingswet van kracht gegaan. Als ondernemer krijg je te maken met deze nieuwe wet voor de leefomgeving. Als je vergunningen in orde zijn en je niets verandert in je bedrijfsvoering, hoef je in principe niets te doen. Het is echter wel verstandig om je goed in te lezen en voor te bereiden.

Als je plannen hebt om iets te veranderen in je bedrijfsvoering, moet je controleren of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor een (milieubelastende) activiteit. Ook moet je nagaan of er milieuregels gelden op basis van het omgevingsplan vanuit de gemeente. Dit kun je doen via het nieuwe Omgevingsloket, dat het Omgevingsloket Online (OLO) voor vergunningaanvragen en de Activiteiten Internet Module (AIM) voor meldingen vervangt.

Verhoging verbruiksbelasting op frisdrank

Vanaf 1 januari 2024 stijgt de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, zoals frisdrank en alcoholvrij bier, fors van 8 cent naar ruim 26 cent per liter. Dit is een aanzienlijke verhoging, aangekondigd om consumenten aan te moedigen gezondere drankopties te kiezen. De verbruiksbelasting op mineraalwater is op dezelfde datum afgeschaft.

Accijns op alcohol verhoogt in 2024

Per 1 januari 2024 stijgt de accijns op bier, wijn en andere alcoholhoudende dranken met 8,1%. Deze verhoging wordt doorberekend door de drankenleveranciers.

MKB-winstvrijstelling daalt

De MKB-winstvrijstelling daalt van 14% naar 12,7%. Deze vrijstelling vermindert je belastbare winst na ondernemersaftrek. Door deze maatregel betaal je over 2024 meer belasting dan over 2023.

Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd

De AOW-gerechtigde leeftijd stijgt van 66 jaar en 10 maanden naar 67 jaar.

Zelfstandigenaftrek omlaag

In 2024 daalt de zelfstandigenaftrek met € 1280. Dit bedrag, dat je van je winst mag aftrekken, waardoor je daar geen belasting over hoeft te betalen, gaat van € 5.030 in 2023 naar € 3.750 in 2024. Hierdoor betaal je in 2024 meer belasting.

Overwerkuren

In de cao is vastgesteld dat er een limiet wordt gesteld aan het overwerk waartoe een werknemer verplicht kan worden. Zodra het aantal uren de 2174 bereikt (10% boven de fulltime jaaruren-norm van 1976 uur), heeft de werknemer het recht om overwerk te weigeren.

De cao bepaalt dat overuren binnen een termijn van 3 maanden na het einde van het referentiejaar gecompenseerd moeten worden in vrije tijd. Indien volledige compensatie niet mogelijk is, of slechts gedeeltelijk, dienen de (resterende) tijd-voor-tijd uren direct na afloop van de derde maand te worden uitbetaald (in plaats van binnen 3 maanden). Deze directe uitbetaling na 3 maanden is eveneens van toepassing op overuren voor parttimers.

Betalingskorting verdwijnt

De betalingskorting voor de voorlopige aanslag van de inkomstenbelasting verdwijnt. Deze korting krijg je nu als je de voorlopige aanslag in één keer betaalt. Naar verwachting maakt het vanaf 1 januari 2024 niet meer uit of je de voorlopige aanslag inkomstenbelasting in één keer of in termijnen betaalt.

Tenzij anders gespecificeerd, zijn de nieuwe cao-regelingen zijn van kracht t/m 31 december van het desbetreffende jaar, waarna eventuele herzieningen of aanpassingen kunnen plaatsvinden.

Urenregistratie in de horeca vereenvoudigd 

De urenregistratie bijhouden is een lastige klus in de horecabranche. Je hebt namelijk te maken met parttimers, fulltimers, seizoenkrachten én invalkrachten. Voor de verschillende soorten werknemers gelden verschillende regels op gebied van inzetbaarheid en flexibiliteit.

Met de app van Shiftbase kun je plannen op basis van beschikbaarheid, afwezigheid en weersvoorspelling. Tijdens het plannen worden de personeelskosten direct inzichtelijk. Dit zorgt ervoor dat je eenvoudig kunt besparen op loonkosten. De gewerkte uren kunnen handmatig door medewerkers of leidinggevenden geregistreerd worden. Daarnaast kunnen gewerkte uren worden geklokt met een online prikklok, mobiele app of via een koppeling met de kassa. Door het gebruik van klokken zie je realtime wie er aanwezig is, wat de actuele loonkosten en zijn en hoeveel plus- en minuren werknemers hebben opgebouwd.

Medewerkers kunnen via de Shiftbase app ook zelf verlof aanvragen. Een leidinggevende wordt op de hoogte gebracht van de aanvraag, zodat deze beoordeeld kan worden. Naast verlof kan ook verzuim worden geregistreerd. Je kunt de afwezigheidsregistratie personaliseren, zodat er in één oogopslag zichtbaar is wie om welke reden afwezig is. Dit zijn alle relevante functies in onze app voor de horecabranche op een rij.

 • Je hebt direct online inzicht in beschikbaarheid, afwezigheid en loonkosten

 • Gewerkte uren kunnen handmatig of met een kloksysteem geregistreerd worden 

 • Medewerkers kunnen zelf verlofaanvragen indienen

 • Plus- en minuren worden automatisch bijgehouden

 • De software is koppelbaar met verschillende systemen

 • Er zijn uitgebreide rapportages en exportmogelijkheden beschikbaar

Wil jij ook ervaren hoe de Shiftbase app kan ondersteunen bij het maken van roosters én het bijhouden van een sluitende urenregistratie? Probeer Shiftbase nu 14 dagen gratis of vraag een demo aan en ontdek hoe je tot wel 80% op de kosten van personeelsadministratie kunt besparen door gebruik te maken van Shiftbase!

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen

 

Contracten
Onderwerp: Contract NL / Nieuwe horeca-cao