Doktersbezoek onder werktijd en verzuimregels

Werknemer is op doktersbezoek maar krijgt salaris doorbetaald

Dit artikel biedt antwoord op de tien meest gestelde vragen over doktersbezoeken onder werktijd. Als werkgever sta je regelmatig voor het vraagstuk hoe je omgaat met medische afspraken tijdens de werktijden van je personeel. Welke rechten en plichten heb je? En hoe zit het met verlofregelingen, zoals kort verzuim of bijzonder verlof? We behandelen onder andere het plannen van werktijd, het vastleggen van concrete afspraken in een verlofreglement en de voorwaarden voor het doorbetalen van loon bij medische afspraken.

Wat is een doktersbezoek onder werktijd plannen?

Als werkgever is het belangrijk om te begrijpen wat precies valt onder een doktersbezoek tijdens werktijd. Dit houdt in dat een werknemer tijdens zijn of haar reguliere werkuren naar een medisch specialist gaat, zoals een huisarts, tandarts, of verloskundige. De afspraak kan gepland zijn voor een routinecontrole, een acute medische noodzaak of een andere medische reden die niet buiten werktijden kon worden ingepland. Het beleid rond deze bezoeken kan variëren en hangt vaak af van de arbeidsovereenkomst of cao waarbinnen je organisatie valt.

Ben je als werkgever verplicht een doktersbezoek tijdens de werkuren goed te keuren?

Als werkgever ben je niet automatisch verplicht elk doktersbezoek tijdens werkuren goed te keuren. De goedkeuring hangt af van het beleid dat je hebt vastgesteld en de specifieke omstandigheden van het doktersbezoek. Bij reguliere medische afspraken kan worden verwacht dat deze buiten werktijd worden gepland, tenzij anders afgesproken in de arbeidsovereenkomst of CAO. Voor spoedgevallen of behandelingen die niet kunnen wachten, zoals bezoeken aan een verloskundige of een medisch noodgeval, is flexibiliteit vaak noodzakelijk.

Beleid voor doktersbezoek onder werktijd gepland

Het is verstandig om een helder beleid te hebben dat aangeeft wanneer en hoe werknemers medische afspraken kunnen inplannen. Dit beleid moet goed gecommuniceerd worden om misverstanden te voorkomen en zorgt ervoor dat zowel werknemers als management weten wat verwacht wordt. Je kunt hierbij denken aan het toestaan van doktersbezoek tijdens werkuren voor acute situaties, terwijl je voor reguliere controles vraagt deze buiten werktijd te plannen (in je eigen vrije tijd). Daarnaast is het aan te raden om dit beleid te integreren in de arbeidsovereenkomst en de regels duidelijk te communiceren via interne kanalen.

Wist je dat je ook kan vragen of de werknemer de bezoekjes aan de dokter aan het begin van de dag inplant of aan het einde als het niet buiten werktijd mogelijk is.

Waar valt een doktersbezoek tijdens werktijd onder?

Doorgaans wordt dit beschouwd als verlof, afhankelijk van de afspraken die binnen jouw organisatie gelden. Je moet onderscheid maken tussen geplande medische afspraken en situaties waarin een medewerker onverwacht een dokter moet bezoeken, zoals bij een medisch noodgeval. In de meeste arbeidsovereenkomsten en cao's zijn hierover specifieke bepalingen opgenomen.

Leg de regels vast in een verlofreglement

Als werkgever is het aan te raden om duidelijke afspraken over doktersbezoeken tijdens werktijd vast te leggen in een verlofreglement. Hierdoor vermijd je misverstanden en zorg je ervoor dat zowel jij als je medewerkers precies weten wat te verwachten. In dit reglement kun je zaken specificeren zoals de procedure voor het melden van een doktersbezoek, de soorten verlof die beschikbaar zijn voor medische afspraken, en hoe deze uren worden verrekend met het loon of vakantie-uren.

Tip: Voor een efficiënte verlofregistratie van doktersbezoeken tijdens werktijd kun je gebruikmaken van Shiftbase, een softwareoplossing die helpt om alle soorten verlof overzichtelijk en accuraat bij te houden.

Soorten verlof voor medische afspraken

Regulier ziekteverlof kan worden gebruikt voor langdurige medische behandelingen, terwijl bijzonder verlof of calamiteitenverlof van pas kan komen bij acute medische omstandigheden. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze opties duidelijk in de arbeidsovereenkomst te vermelden en te zorgen dat jouw HR-afdeling en leidinggevenden de regels kennen en correct toepassen. Dit helpt bij het plannen van werk en het minimaliseren van verstoringen. Daarnaast is het verstandig om flexibiliteit te tonen bij onvoorziene medische noodgevallen, wat bijdraagt aan goed werknemerschap en het algemene welzijn van het team.

Werknemer is op bezoek in het ziekenhuis maar heeft het maximaal aantal uren voor zorgverlof gebruikt

Ziekteverlof

Dit verlof is bedoeld voor werknemers die door ziekte niet kunnen werken. Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat de procedures rond ziekteverlof duidelijk zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en binnen het HR-beleid. Je moet helder communiceren hoe werknemers zich ziek moeten melden, welke informatie zij moeten verstrekken, en hoe hun loon wordt doorbetaald tijdens afwezigheid. Daarnaast is het belangrijk om te weten wanneer en hoe je een controle kunt uitvoeren om misbruik van ziekteverlof te voorkomen.

Bijzonder verlof

Als werkgever ben je soms verplicht bijzonder verlof te verlenen voor omstandigheden die niet onder regulier verlof vallen. Dit kan inclusief zijn voor gebeurtenissen als een huwelijk, een begrafenis, of een acute medische situatie die onverwachte aandacht vereist. Bijzonder verlof kan worden ingezet voor medische situaties die niet tot na werktijd kunnen wachten, zoals een spoedconsult bij een medisch specialist of een acute medische noodzaak.

Zorg ervoor dat deze regels consistent zijn met de wet en de afspraken in de cao of arbeidsovereenkomst. Door dit beleid duidelijk en transparant te maken, verminder je verwarring en creëer je een ondersteunende omgeving waar werknemers zich gewaardeerd voelen.

Calamiteitenverlof

Als werkgever moet je duidelijk zijn over de omstandigheden waarin calamiteitenverlof mag worden ingezet voor doktersbezoeken onder werktijd. Dit type verlof is bedoeld voor onvoorziene persoonlijke noodsituaties, en een dringend medisch bezoek kan hieronder vallen, zoals een onverwachte ernstige ziekte.

Zorg dat je een helder beleid hebt dat specificeert onder welke voorwaarden calamiteitenverlof voor medische noodgevallen toegekend wordt, en hoe medewerkers dit kunnen aanvragen. Het is belangrijk dat alle werknemers begrijpen wat de procedure is en dat deze informatie gemakkelijk toegankelijk is via het HR-beleid of een interne communicatieportal.

Loon doorbetalen doktersbezoek onder werktijd

Als werkgever is het belangrijk om te weten wanneer je verplicht bent het loon door te betalen als je werknemers tijdens werktijd een doktersbezoek afleggen. Over het algemeen, als een doktersbezoek niet buiten werktijden gepland kan worden, zoals bij acute medische noodgevallen of verplichte specialistische controles, dan valt dit onder de normale werktijd en moet je de medewerker doorbetalen. Dergelijke afspraken kunnen variëren afhankelijk van wat er in de arbeidsovereenkomst of CAO staat

Hoe werkt doktersbezoek onder werktijd tijdens zwangerschap?

Als werkgever is het belangrijk om te begrijpen hoe je omgaat met doktersbezoeken tijdens werktijd voor zwangere werknemers. Zwangerschap brengt regelmatig medische afspraken met zich mee, zoals controles bij de verloskundige of de gynaecoloog. Deze afspraken zijn essentieel voor de gezondheid van zowel de moeder als het ongeboren kind en kunnen vaak niet buiten reguliere werktijden worden gepland. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze doktersbezoeken te accommoderen en het loon door te betalen tijdens deze uren. Dit valt onder goed werkgeverschap en helpt bij het ondersteunen van de duurzame inzetbaarheid van je werknemers.

Op bezoek bij de dokter

Kan een doktersbezoek beschouwd worden als arbeidsverlet?

Als werkgever kun je geconfronteerd worden met de vraag of een doktersbezoek tijdens werktijd gezien kan worden als arbeidsverlet. Over het algemeen wordt arbeidsverlet gedefinieerd als afwezigheid van werk voor legitieme, vaak onvoorziene redenen. Doktersbezoeken kunnen onder arbeidsverlet vallen, vooral als ze te maken hebben met acute medische noodgevallen of wanneer de behandelingstijden strikt zijn en niet buiten werktijden gepland kunnen worden, zoals naar de tandarts gaan. Echter, voor routinematige medische controles wordt vaak verwacht dat deze buiten de werktijden om plaatsvinden, tenzij in de arbeidsovereenkomst of CAO andere afspraken staan.

Conclusie

Als werkgever is het van belang om een duidelijk beleid te hanteren voor doktersbezoeken tijdens werktijd. Door transparante afspraken vast te leggen, zoals het plannen van een medische afspraak, en door te begrijpen wanneer deze als arbeidsverlet beschouwd kunnen worden, voorkom je misverstanden en bevorder je een gezonde werkomgeving. Meeste werkgevers erkennen de noodzaak van flexibiliteit bij medische noodgevallen, terwijl voor routinematige medische afspraken andere regels kunnen gelden.

Door proactief beleid te voeren en heldere communicatie te handhaven, zorg je ervoor dat zowel de operationele efficiëntie als de welzijn van je werknemers wordt ondersteund. Dit draagt bij aan duurzame inzetbaarheid en toont goed werkgeverschap.

Veel gestelde vragen

  • Het aanbieden van extra vakantie-uren voor doktersbezoeken is mogelijk, maar dit is vaak geen standaardpraktijk. Het kan gezien worden als een blijk van goed werkgeverschap en kan bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur en werknemertevredenheid.

  • Wat betreft het inhalen van gemiste uren, dit hangt sterk af van de arbeidsovereenkomst, het bedrijfsbeleid en lokale wetgeving. In sommige gevallen is het redelijk om werknemers te vragen om gemiste tijd in te halen (tijd voor tijd), vooral als het doktersbezoek van tevoren gepland en goedgekeurd was. Echter, het moet redelijk blijven en de werknemer mag hierdoor niet onredelijk benadeeld worden.

verlof
Topic: Verlof
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.