Is een contract verlengen simpel of niet?

Werknemers praten over hoe hun contract eindigt

Als werkgever is het essentieel dat je goed geïnformeerd bent over de nuances van contractverlenging. In dit artikel krijg je een diepgaande blik op het verlengen van tijdelijke contracten, vaste contracten en de invloed van wettelijke veranderingen hierop. Je leert de verschillen tussen tijdelijke en vaste contracten kennen, hoe je correct een tijdelijk contract verlengt, en wat de regels zijn rondom stilzwijgende verlenging en specifieke scenario's zoals faillissement of langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook de impact van recente aanpassingen in de Wet arbeidsmarkt op jouw verlengingsprocedures wordt helder uitgelegd.

Wat houdt contract verlengen in?

Contract verlengen betekent dat je als werkgever een bestaande arbeidsovereenkomst met een werknemer voortzet na afloop van de oorspronkelijk overeengekomen termijn. Dit kan gaan om een tijdelijk contract dat je wenst om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd, of simpelweg een tijdelijke verlenging binnen de grenzen van de wet. Een dergelijke verlenging vereist vaak specifieke afspraken over arbeidsvoorwaarden en een duidelijke communicatie over de verlengde periode en voorwaarden.

Tijdelijk contract vs vast contract

Wanneer je overweegt om een tijdelijk contract te verlengen, is het belangrijk dat je het onderscheid begrijpt tussen tijdelijke contracten en vaste contracten. Een tijdelijk contract, ook wel een contract voor bepaalde tijd genoemd, heeft altijd een vooraf vastgestelde einddatum. Deze contracten kunnen aantrekkelijk zijn voor werkzaamheden met een duidelijk tijdsgebonden karakter of projecten.

Een vast contract, of contract voor onbepaalde tijd, biedt meer zekerheid aan werknemers en bindt talent langer aan jouw bedrijf. Het verlengen van een tijdelijk contract naar een vast contract kan een strategische zet zijn als je tevreden bent over de prestaties van een werknemer en deze graag voor langere tijd aan je wilt binden. Het is echter belangrijk om de regels rond de overgang van tijdelijke naar vaste contracten goed te begrijpen, inclusief de transitieperiode en eventuele wettelijke beperkingen.

Tijdelijk contract verlengen

Als je overweegt een tijdelijke contract te verlengen, is het belangrijk dat je de procedure zorgvuldig volgt om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Eerst moet je bepalen of de arbeidsovereenkomst tussentijds aangepast kan worden en onder welke voorwaarden. Dit kan afhangen van factoren zoals de duur van de huidige overeenkomst en de prestaties van de werknemer.

Bij het verlengen van tijdelijke contracten kun je kiezen voor een directe verlenging of het aanbieden van een nieuw tijdelijk contract. Elk van deze keuzes heeft zijn eigen implicaties. Zo moet bij een nieuwe overeenkomst rekening gehouden worden met de ketenbepaling, die stelt dat na een reeks van 3 tijdelijke contracten of na een periode van drie jaar, het laatste contract automatisch overgaat in een vast contract, tenzij anders overeengekomen.

Wanneer en hoe tijdelijke arbeidsovereenkomst te verlengen

Bij het verlengen van het contract, zorg ervoor dat je alle noodzakelijke documentatie bijwerkt. Dit omvat het opnieuw definiëren van de arbeidsvoorwaarden, het bevestigen van de nieuwe einddatum en het schriftelijk vastleggen van eventuele wijzigingen. Het is belangrijk om toestemming te vragen en goedkeuring te verkrijgen van de werknemer voordat je de verlenging officieel maakt. Dit helpt om toekomstige juridische problemen te voorkomen en zorgt ervoor dat beide partijen helderheid hebben over de afspraken.

Werknemer is blij, doordat de contract langer wordt en hij niet de arbeidsovereenkomst opzegt

Opvolgende tijdelijke contracten of tussentijds opzeggen

Als je als werkgever overweegt om meerdere tijdelijke contracten na elkaar aan te bieden, moet je rekening houden met de ketenregeling. Deze regeling beperkt het aantal opeenvolgende tijdelijke contracten tot drie, of een totale duur van drie jaar, voordat een contract automatisch overgaat in een contract voor onbepaalde tijd. Een onderbreking van meer dan zes maanden reset deze teller.

Tussentijds opzeggen is ook een optie die je kunt overwegen, vooral als de bedrijfsomstandigheden veranderen of als een werknemer niet voldoet aan de verwachtingen. Voor tussentijds opzeggen moet echter een clausule zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Zonder deze clausule zijn zowel jij als de werknemer gebonden aan de looptijd van het contract. Zorg ervoor dat deze voorwaarden duidelijk gecommuniceerd en schriftelijk vastgelegd zijn om misverstanden te voorkomen.

Wist je dat als een werknemer na het beëindigen van een tijdelijk contract geen nieuw werk heeft, hij mogelijk recht heeft op een WW-uitkering?

Stilzwijgende verlenging en andere consideraties

Wat is stilzwijgende verlenging?

Stilzwijgende verlenging treedt op wanneer je als werkgever en werknemer doorgaan met de arbeidsrelatie na de afloop van het tijdelijke contract zonder dat er een nieuwe schriftelijke overeenkomst is opgesteld. Dit kan gebeuren als er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over het beëindigen of formeel verlengen van het contract. In Nederland kan dit leiden tot de automatische omzetting van een tijdelijk contract naar een vast contract, vooral als dit meerdere keren gebeurt.

Om stilzwijgende verlenging te voorkomen, is het belangrijk dat je voor de einddatum actie onderneemt. Dit betekent het opstellen van een nieuwe overeenkomst of het duidelijk communiceren van het niet verlengen van het contract.

Contractverlenging en de wet arbeidsmarkt

De Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB), ingevoerd op 1 januari 2020, heeft significante veranderingen gebracht voor het verlengen van contracten. Deze wet beoogt meer balans te brengen tussen vaste contracten en flexibele arbeidsrelaties en heeft directe invloed op jouw beslissingen als werkgever rond het verlengen van contracten.

Een van de sleutelelementen van de WAB is de veranderde ketenregeling. Deze regeling bepaalt dat tijdelijke contracten automatisch overgaan in een vast contract na een periode van drie jaar of na drie opeenvolgende contracten, tenzij er een onderbreking van meer dan zes maanden is. Dit heeft een directe impact op hoe je als werkgever contractverlengingen moet aanpakken.

Contractverlenging bij faillissement of arbeidsongeschiktheid

Als werkgever moet je voorbereid zijn op onvoorziene omstandigheden zoals faillissement of langdurige arbeidsongeschiktheid, die invloed kunnen hebben op contractverlengingen. Bij faillissement zijn je mogelijkheden beperkt, omdat contractuele verplichtingen vaak overgenomen worden door een curator. Dit betekent dat je mogelijk geen contracten kunt verlengen zonder goedkeuring van de curator.

Contract afspraken voor arbeidsongeschiktheid

In het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid is het belangrijk om te begrijpen hoe je het beste kunt handelen. Je moet afwijkende regels en de specifieke voorwaarden van de arbeidsovereenkomst in acht nemen. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om te bepalen of het verlengen van een contract de beste optie is, en om te zorgen dat je voldoet aan de Wet verbetering poortwachter, die stappen voorschrijft voor de re-integratie van langdurig zieke werknemers.

Uitzendcontracten en verlenging

Als werkgever die samenwerkt met uitzendbureaus, moet je de specifieke regels begrijpen die gelden voor het verlengen van uitzendcontracten. Uitzendwerk biedt flexibiliteit, maar het is belangrijk dat je de afspraken met het uitzendbureau en de rechten van de werknemers respecteert.

Wanneer je besluit een uitzendcontract te verlengen, zorg ervoor dat je dit binnen de wettelijke kaders doet. De termijn van een uitzendcontract en de mogelijkheid tot verlenging zijn vaak afhankelijk van de overeenkomst die je met het uitzendbureau hebt. Dit kan variëren van korte projecten tot langere termijnen, waarbij elke verlenging duidelijk gecommuniceerd moet worden aan zowel het bureau als de uitzendkracht.

Vergeet niet dat na bepaalde periodes, afhankelijk van de sector en de contractvoorwaarden, uitzendkrachten recht kunnen hebben op een contract voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van deze transitieperiodes om compliant te blijven met de geldende arbeidswetgeving.

Conclusie

Als werkgever is het belangrijk dat je de regels en nuances begrijpt die komen kijken bij het verlengen van contracten. Of je nu een overeenkomst verlengd voor bepaalde tijd, samenwerkt met opvolgende werkgevers, of via een uitzendbureau werkt, elke situatie vereist zorgvuldige afweging van de juridische aspecten en de belangen van de werknemer. Dit zorgt voor een soepele overgang en voortzetting van professionele relaties. Het effectief beheren van contractverlengingen helpt niet alleen juridische problemen te voorkomen, maar versterkt ook de stabiliteit en het vertrouwen binnen je team.

Veel gestelde vragen

  • ls je werkgever failliet gaat, heeft dit directe gevolgen voor je arbeidsovereenkomst. Het faillissement betekent dat de curator de verantwoordelijkheid neemt over de bedrijfsvoering, inclusief de lopende arbeidscontracten. Over het algemeen zal de curator beoordelen of jouw arbeidsovereenkomst eindigt of voortgezet kan worden binnen de faillissementsafwikkeling.

  • Ja, je kunt een contract voor bepaalde tijd verlengen, maar er zijn wel enkele regels aan verbonden. Voor meer informatie over een contract met bepaalde einddatum, lees je het artikel arbeidsovereenkomst bepaalde tijd.

Contracten
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.