Bruteren: uitleg en toepassing voor werkgevers

Bruteren: uitleg en toepassing voor werkgevers - Shiftbase
6:34
Vrouw zit aan haar bureau en is aan de telefoon, terwijl ze schrijft.

Loonadministratie en salarisberekening kunnen een behoorlijke uitdaging zijn voor werkgevers. Wanneer je je personeel betaalt, is het van groot belang om de cijfers op de juiste manier te verwerken. Een cruciaal aspect van dit proces is "bruteren." Misschien heb je er al van gehoord, maar zo niet, geen zorgen. We gaan je alles uitleggen. Wat houdt bruteren in? En hoe pas je het toe? Lees verder en ontdek het zelf.

Wat is bruteren?

Bruteren is het omrekenen van het brutoloon van een werknemer, in het nettoloon dat ze uiteindelijk op hun bankrekening ontvangen. Het zorgt ervoor dat belastingen en andere inhoudingen op de juiste manier worden toegepast op hun salaris. Het doel is om het nettoloon herleiden makkelijker te maken voor de werknemer.

Bruteren maakt het ook voor werkgevers een stuk makkelijker om werknemers een duidelijk beeld te geven van wat ze netto zullen verdienen.

Bruteren is niet ingewikkeld, maar je dient er wel er nauwkeurig en consistent mee om te gaan. Het nauwkeurig berekenen van brutobedragen ligt aan de basis van het nettoloon van je werknemers. Daarom is het belangrijk dat je het proces ook echt begrijpt.

Bruteren in vier stappen

 • Begin met het bruto loon: Dit is het salaris dat is overeengekomen zonder aftrek van belastingen en premies (exclusief btw).

 • Bepaal premies inclusief belastingen: Vervolgens moet je de belastingen en premies berekenen die van toepassing zijn. Dit omvat loonbelasting, sociale premies en eventuele andere inhoudingen volgens de wet.

 • Aftrekken van bruto loon: Nu trek je de berekende belastingen en premies af van het bruto loon. Dit geeft je het gebruteerde bedrag dat het nettosalaris van je werknemer vertegenwoordigt.

 • Uitbetaling aan werknemer: Tot slot betaal je het nettosalaris, ofwel het gebruteerde bedrag, aan je werknemer. Dit is het bedrag dat ze op hun bankrekening ontvangen na alle belastingen en inhoudingen (inclusief btw).

Wet en regelgeving

De overheid legt strikte wet en regelgeving op met betrekking tot bruteren en loonadministratie. Werkgevers dienen deze voorschriften goed te volgen om juridische problemen te voorkomen. Dit zijn de belangrijkste wetten om van op de hoogte te blijven met betrekking tot loonadministratie en bruteren:

 • Wet op de loonbelasting (Wet LB): Deze wet regelt de heffing en inning van de loonbelasting. Werkgevers zijn verplicht om loonbelasting in te houden op het loon van hun werknemers en dit af te dragen aan de Belastingdienst.

 • Sociale verzekeringswetten: Verschillende sociale premies, zoals de premies voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen, worden geheven op het bruto loon. Deze premies worden afgedragen aan de betreffende sociale verzekeringsinstellingen.

 • Wet op de inkomstenbelasting: Deze wet bevat regels met betrekking tot de heffing van inkomstenbelasting in Nederland. Het bruto-inkomen van werknemers is onderworpen aan inkomstenbelasting.

 • Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML): Deze wet stelt het minimumloon vast dat een werkgever aan een werknemer moet betalen. Het minimumloon wordt jaarlijks aangepast.

 • Wet arbeid en zorg (Wazo): Deze wet regelt onder andere de uitkering bij zwangerschaps- en bevallingsverlof en bij adoptie. Tijdens deze verlofperiodes kan brutering van invloed zijn op de berekening van de uitkeringen die werknemers ontvangen.

Al deze wetten bevatten specifieke definities en grondslagen voor bruteren en loonadministratie, zoals: belastingtarieven, premieberekeningen en andere financiële aspecten die van invloed zijn op de berekening van gebruteerde bedragen.

gabrielle-henderson-HJckKnwCXxQ-unsplash_cropped

Plichten van werkgevers

Werkgevers hebben bepaalde plichten met betrekking tot bruteren en loonadministratie. Enkele van de belangrijkste plichten zijn:

 • Correct bruteren: Werkgevers moeten ervoor zorgen dat brutering goed wordt toegepast volgens de geldende wetgeving en voorschriften.

 • Belastingafdrachten: Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het inhouden van loonbelasting en andere belastingen op het bruto loon van werknemers. Ook moeten zij deze bedragen aan de belastingdienst afdragen.

 • Premieafdrachten: Naast belasting moeten werkgevers ook sociale premies, zoals sociale verzekeringspremies, correct berekenen en afdragen volgens de geldende tarieven.

 • Juiste registratie: Werkgevers moeten zorgen voor nauwkeurige registratie van loonadministratiegegevens en loonstrookjes, zodat werknemers en de belastingdienst te allen tijde toegang hebben tot relevante informatie.

 • Communicatie met werknemers: Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om werknemers op de hoogte te houden van hun brutoloon, gebruteerde bedragen en eventuele inhoudingen.

 • Loonadministratiearchivering: Werkgevers moeten loonadministratiedocumenten en gegevens archiveren volgens de wettelijke vereisten. Dit kan nodig zijn voor toekomstige audits of belastinginspecties.

Non-compliance kan leiden tot juridische problemen en boetes.

Bruteren in praktijk

Met bruteren kun je de werktijden effectiever afstemmen en overuren beter controleren, omdat bruteren helpt bij het vaststellen van de juiste beloning voor werknemers op basis van hun bruto loon.

Door de belastingen en premies correct toe te passen, kun je er ook voor zorgen dat werknemers de juiste compensatie ontvangen voor hun gewerkte uren. Het biedt duidelijkheid voor zowel werkgevers als werknemers, waardoor het beheren van werktijden en overuren efficiënter en eerlijker wordt.

Hierbij is een foutloze urenregistratie belangrijk. Programma's zoals Shiftbase kunnen je hierbij helpen. Met Shiftbase kun je makkelijk alle uren bijhouden op één plek.

Shiftbase is ook direct gekoppeld aan salarisverwerkingsprogramma's zoals AFAS, Loket.nl en NMBRS. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat je salarisadministratie, georganiseerd en accuraat is en blijft.

Probeer Shiftbase zelf 14 dagen gratis uit en ontdek hoeveel makkelijker urenregistratie en dus ook bruteren kan zijn.

In het kort

Wat is Bruteren? - Bruteren is het proces van het omrekenen van bruto lonen naar nettolonen door belastingen en premies toe te passen.

Hoe moet je Bruteren? - Om te bruteren, begin je met het bruto loon en trek je belastingen en premies af volgens geldende wetten.

Plichten van Werkgevers - Werkgevers hebben verantwoordelijkheden zoals het correct bruteren, belastingafdrachten, en communicatie met werknemers.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving
Topic: Payroll NL
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.