Boete op de arbeidstijdenwet voorkomen

29 december 2021

Boete op de arbeidstijdenwet voorkomen

Wat is de arbeidstijdenwet?

De arbeidstijdenwet (ATW) staat ook wel bekend als de 'werktijdenwet'. In deze wet zijn alle regels opgenomen rondom het maximum aan werktijden en het minimum aan rust- en pauzetijden voor werknemers over een bepaalde tijdsperiode. De reguliere normen gelden voor iedere werknemer vanaf 18 jaar die werkzaam is voor een werkgever. Dit geldt dus ook voor uitzendkrachten. Ook zijn er aanvullende vereisten voor jongere werknemers. Daarnaast omvat deze wet aanvullende normen met betrekking tot nachtdiensten, oproepdiensten en zondagen. Dit scala aan regels dient ter bescherming van werknemers tegen te lange diensten.

Wie houdt toezicht op naleving van de ATW?
In de ATW staat beschreven dat werknemers verplicht zijn om aan iedere werkgever waarvoor zij werken door te geven of zij bij nog een andere werkgever nevenarbeid verrichten. Een werknemer loopt echter geen risico op sancties wanneer deze informatieplicht niet wordt nageleefd. Werkgevers riskeren daarentegen wel een boete. De controle op naleving van deze wet en het opleggen van boetes bij overtreding door werkgevers wordt uitgevoerd door de Inspectie SZW. Deze inspectie van het Nederlands Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestaat sinds 2012 en is ontstaan uit een fusie tussen de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Arbeidsinspectie en de Inspectie Werk en Inkomen.

Boetebedragen
Boetes die worden opgelegd door de Inspectie SZW zijn gebaseerd op de 'beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit'. Er gelden een aantal boetenormbedragen en boetes worden gebaseerd op deze normen en berekend per dag en per persoon. Er worden een aantal correcties uitgevoerd ten aanzien van deze boetenormbedragen. Allereerst wordt een correctie uitgevoerd met betrekking tot de bedrijfsgrootte (het aantal werknemers in dienst). Daarnaast wordt een correctie uitgevoerd wanneer het een overtreding betreft waarvoor een directe bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Ook gelden correcties wanneer een soortgelijke overtreding of een recidive van een overtreding plaatsvindt. Ten slotte gelden aparte boetes in het geval van overtreding van het verbod op kinderarbeid en indien er door een werkgever niet is voldaan aan een goede registratie van werktijden en pauzetijden.

Zo voorkomt u overtredingen
Het is belangrijk dat werkgevers al vanaf het begin van het dienstverband van een werknemer duidelijk inventariseren of er sprake is van nevenarbeid. Het is aan te raden dat ook in de arbeidsovereenkomst duidelijke afspraken hierover worden benoemd. Dit wordt een nevenwerkzaamhedenbeding genoemd, eventueel met bijbehorende boeteclausule. Daarnaast is het verstandig om te zorgen voor een goede registratie van tijden van arbeid en tijden van rust. Er mag vrije invulling gegeven worden aan de manier van registreren, mits opvolging van de wet aangetoond kan worden wanneer de Inspectie SZW controle uitvoert. Mocht het voor een werkgever lastig zijn hier goed toezicht op te houden, bestaat ook de mogelijkheid van het gebruik van slimme roosters. Deze roosters worden doorlopend gecontroleerd op naleving van de ATW. Indien door omstandigheden de verwachting bestaat dat bij een doorlopend dienstverband de ATW overtreden zal worden, kan een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden ingediend volgens de wet.

Door gebruik te maken van een ATW controle in het werkrooster, voorkomt u boetes op een later moment.

Regelgeving